รายชื่อผู้ลงเวลาปฏิบัติงานล่าสุด
ลำดับที่
เลขประจำตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
เวลา
หมายเหตุ
183. 21714 นางภณัญญา วงษ์สรรพ์ 08:06:19 น. มาทำงาน
182. 482 นายจักรพงษ์ แช่มเมืองปัก 08:06:19 น. ขาดราชการ
181. 908 นางสาวกัญชริญา พุฒจันทร์ 08:06:19 น. ลากิจ
180. 1146 นายเทคนิค กุลสวัสดิ์ 08:06:19 น. ขาดราชการ
179. 130530 นายสุรพล บุญช่วยเหลือ 08:06:19 น. ขาดราชการ
178. 901 นายวิทวัฒน์ มาทอง 08:06:19 น. ลากิจ
177. 85758 นายเอกบรรจง บุญผ่อง 08:06:19 น. ไปราชการ
176. 85786 นายสาธิต สกุลวงษ์ 08:04:36 น. มาทำงาน
175. 400 นายอธิพันธุ์ เหลืองชัยชาญ 08:02:59 น. มาทำงาน
174. 4678 นางสาวสุปาณี อินองการ 08:00:16 น. มาทำงาน
173. 1247 นางสร้อยแก้ว บุญปก 07:59:14 น. มาทำงาน
172. 3235 นางสาวณิชาภัทร จีนประโคน 07:58:27 น. มาทำงาน
171. 102822 นางสาวภรณ์สุดา นาดี 07:58:05 น. มาทำงาน
170. 85862 นางอังคณา อินทรเพชร 07:57:47 น. มาทำงาน
169. 887 นางสาวลักษิกา ปรีดากรณ์ 07:57:14 น. มาทำงาน
168. 920 Mr.Ahmet Haluk Odabas 07:57:07 น. มาทำงาน
167. 41874 นางดวงนภา ศรีพารา 07:57:01 น. มาทำงาน
166. 85856 นางสาวทิพย์นัฐฐา เจริญเมือง 07:56:52 น. มาทำงาน
165. 877 นายณัฐพล ยมจินดา 07:56:28 น. มาทำงาน
164. 3408 นางสาวกมลทิพย์ มะลิซ้อน 07:56:19 น. มาทำงาน
163. 85777 นายกิตติ วิริยะกิจ 07:55:42 น. มาทำงาน
162. 907 Mr.John F.Leonardia 07:55:31 น. มาทำงาน
161. 2228 นางสาวเทียบดาว หมีโชติ 07:55:28 น. มาทำงาน
160. 880 นายปิยะพงษ์ ปัญญาคำ 07:55:23 น. มาทำงาน
159. 616 นางมณฑาทิพย์ คีรีสุทธิวงศ์ 07:55:17 น. มาทำงาน
158. 85797 นางสุวดี วงษ์ประดิษฐ์ 07:54:56 น. มาทำงาน
157. 3135 นายณัฐพล เนียมพิทักษ์ 07:54:45 น. มาทำงาน
156. 1947 นายฉัตรายุทธ จัตสาร 07:54:41 น. มาทำงาน
155. 85810 นายประโยชน์ เกิดโพธิ์ชา 07:54:31 น. มาทำงาน
154. 8277 นางสาว ดุจดาว ลาภเจริญทรัพย์ 07:54:08 น. มาทำงาน
153. 2488 นางสาวฐิติรัชต์ เนตรธัญยพัฒน์ 07:54:03 น. มาทำงาน
152. 85871 นางจิ้มลิ้ม คมขำ 07:53:59 น. มาทำงาน
151. 85912 นางสาววรรณ์ณิภา สมุทรสินธุ 07:53:33 น. มาทำงาน
150. 85773 นางวันเพ็ญ คฤคราช 07:53:29 น. มาทำงาน
149. 85859 นางสาวมรีจิ คงทรัตน์ 07:53:24 น. มาทำงาน
148. 85845 นางสาวอังคณา กรีณะรา 07:53:14 น. มาทำงาน
147. 10051 นางสาววรางคณา ทางทอง 07:53:08 น. มาทำงาน
146. 33605 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา เห็นงาม 07:52:58 น. มาทำงาน
145. 4373 นางสาวเมธิยา พึ่งวงษ์ 07:52:32 น. มาทำงาน
144. 103119 นายวิทยา เกาะสกุล 07:52:27 น. มาทำงาน
143. 85860 นางสาวจิรา ผาสุข 07:52:19 น. มาทำงาน
142. 86009 นางสาวสุรัสวดี สุขยิ่ง 07:52:17 น. มาทำงาน
141. 85802 นางสาวทัศนีย์ ดลกุล 07:52:13 น. มาทำงาน
140. 85842 นางเตือนใจ สมคิด 07:51:49 น. มาทำงาน
139. 954 นายทศพร พิทักษ์ 07:51:35 น. มาทำงาน
138. 74857 นางสาวชวนพิศ วงค์คช 07:51:17 น. มาทำงาน
137. 2679 นางชลธิชา เกตุหงษ์น้อย 07:51:10 น. มาทำงาน
136. 264 นางสาวทวินันท์ มณีโรจน์ 07:51:05 น. มาทำงาน
135. 85822 นางสาวสมฤดี กางรัมย์ 07:51:03 น. มาทำงาน
134. 7011 นางสาวปราณดา อธิชยกธรรม 07:50:59 น. มาทำงาน
133. 85765 นางสาวอรจิรา ศรีอัมพรกุล 07:50:52 น. มาทำงาน
132. 1979 นายสุภัทรพงศ์ รวงผึ้งรุ่งโรจน์ 07:50:40 น. มาทำงาน
131. 85806 นางสาวสุภาพรรณ เวชศรี 07:50:21 น. มาทำงาน
130. 700 นางสาวรัชตา เกาะเสม็ด 07:50:17 น. มาทำงาน
129. 85831 นางสาวธนาภา ฤทธิพันธ์ 07:50:12 น. มาทำงาน
128. 263 นางสาวกัลยาณี หนูพัด 07:50:05 น. มาทำงาน
127. 85884 นางเบ็ญจพร สัตย์อุดม 07:49:57 น. มาทำงาน
126. 86186 นางสาววิภาวดี เต็มพร้อม 07:49:40 น. มาทำงาน
125. 86153 นายสรศักดิ์ บัวแย้ม 07:49:34 น. มาทำงาน
124. 1068 นางสาววันดี อรัญวงศ์ 07:49:22 น. มาทำงาน
123. 83003 นางสาววณิชชา รำร้อง 07:49:14 น. มาทำงาน
122. 821 นายปิตุพัทธ์ ปาลสุทธิ์ 07:48:56 น. มาทำงาน
121. 5935 นางอิศรา สัมมานิตย์ 07:48:47 น. มาทำงาน
120. 293 นางสาวจงกลนี ปฏิสังข์ 07:48:29 น. มาทำงาน
119. 85814 นางสาวอารี บัวคุ้มภัย 07:48:20 น. มาทำงาน
118. 7523 นายพลศักดิ์ ศิริรัตน์ 07:48:03 น. มาทำงาน
117. 3368 นายอิสระ อิภิโซ 07:48:00 น. มาทำงาน
116. 2433 นางสาวไอลดา มงคลสุข 07:47:41 น. มาทำงาน
115. 283 นายประกิต กัลปากรณ์ชัย 07:47:37 น. มาทำงาน
114. 3435 นางสาวยลลดา เฟื่องเกษม 07:47:32 น. มาทำงาน
113. 925 Ms. Clarisa Joy Donor 07:47:06 น. มาทำงาน
112. 1931 นางวิไลภรณ์ อินป้อ 07:46:46 น. มาทำงาน
111. 7386 นางสาวศิวาพร สุประพันธ์ 07:46:42 น. มาทำงาน
110. 1543 นางสาวกาญจนา หาทรัพย์ 07:46:38 น. มาทำงาน
109. 85885 นายธีรชัย ชุ่มชื่น 07:46:32 น. มาทำงาน
108. 42297 นายพีระ วงศ์คงดี 07:46:09 น. มาทำงาน
107. 23239 นางสาวจุฑารัตน์ เบญจามฤต 07:46:03 น. มาทำงาน
106. 3166 นางสาวปัณณสรณ์ ปวเรศฐิติบูรณ์ 07:46:00 น. มาทำงาน
105. 85794 นางสาวกรณาธิป ชิณวงษ์ 07:45:51 น. มาทำงาน
104. 6350 นางกมลทิพย์ ออสันตินุตสกุล 07:45:21 น. มาทำงาน
103. 7509 นางสาวมุกรินทร์ นิลโกศล 07:45:04 น. มาทำงาน
102. 37589 นางสมพร ทาตะภิรมย์ 07:44:14 น. มาทำงาน
101. 510 นางสาวนันทพร เตศิริ 07:44:09 น. มาทำงาน
100. 85843 นายโกมล ชัยเจริญศิลป์ 07:43:30 น. มาทำงาน
99. 3464 นายณัฐวุฒิ กิ่งมะณี 07:43:22 น. มาทำงาน
98. 153 นายนพรัตน์ ทาตะภิรมย์ 07:43:00 น. มาทำงาน
97. 85838 นางนงเยาว์ เรืองบุญส่ง 07:42:51 น. มาทำงาน
96. 3334 นางสาวอัจฉริยา พุทธเวช 07:42:32 น. มาทำงาน
95. 85826 นางสาวญาดรินทร์ พลายละหาร 07:42:20 น. มาทำงาน
94. 1156 นางปิ่นกมล เกิดโพธิ์ชา 07:41:57 น. มาทำงาน
93. 1138 นางสาวน้ำฝน จินาราช 07:41:43 น. มาทำงาน
92. 888 นางสาวอุษณีย์ แดงอุไร 07:41:27 น. มาทำงาน
91. 886 นางสาวอมรรัตน์ สุวรรณโชติ 07:40:32 น. มาทำงาน
90. 85803 นายกฤตพรต เกตุเเก้ว 07:39:45 น. มาทำงาน
89. 85837 นายกัมพล จิตรเอื้ออารีย์กุล 07:39:39 น. มาทำงาน
88. 3385 นางสาวสุภาพร เตชะผล 07:39:26 น. มาทำงาน
87. 507 นางกรรณิการ์ อรัญวงศ์ 07:39:20 น. มาทำงาน
86. 85768 นางสาวทัศนีย์ อภิญ 07:38:57 น. มาทำงาน
85. 8380 นางสาวศันสนีย์ วงศ์หงษ์ 07:38:32 น. มาทำงาน
84. 85804 นายพิทักษ์ จันทิศ 07:38:08 น. มาทำงาน
83. 906 นางสาวปรียา รูปงาม 07:37:52 น. มาทำงาน
82. 85846 นางสุกันยา คุ้มหอม 07:37:48 น. มาทำงาน
81. 85867 นายณภัทร เหลืองเจริญ 07:37:10 น. มาทำงาน
80. 85813 นางสาวนิภาพร ศิริเจริญ 07:37:06 น. มาทำงาน
79. 85881 นายยิ่งยศ เริ่มศรี 07:36:56 น. มาทำงาน
78. 85874 นายสมศักดิ์ สิทธิปาลวัฒน์ 07:34:42 น. มาทำงาน
77. 36626 นายประยุทธ์ ไทรย้อยสกุลเลิศ 07:34:33 น. มาทำงาน
76. 2405 นายสุไพวิรัตน์ นุ่นนาแซง 07:33:52 น. มาทำงาน
75. 5487 นายอนุรักษ์ ดวงละม้าย 07:32:55 น. มาทำงาน
74. 917 Mr. Patrick Kyeremateng 07:31:28 น. มาทำงาน
73. 1097 นายสุรสิทธิ์ ประสิทธิ์นอก 07:30:53 น. มาทำงาน
72. 712 นายอิศรา อิศรานุวัตร 07:30:37 น. มาทำงาน
71. 131204 นางจิตตราพร แพสา 07:30:21 น. มาทำงาน
70. 85771 นางสาวดารินทร์ ชัยกิจวัฒนา 07:29:57 น. มาทำงาน
69. 5713 นายคเณศ นามนัย 07:29:43 น. มาทำงาน
68. 51219 นางสาวสุขสบาย ภาคพรหม 07:29:15 น. มาทำงาน
67. 86015 นายทวี พรมจันทร์ 07:29:02 น. มาทำงาน
66. 85825 นางสาวมลฤดี เด่นดวง 07:28:41 น. มาทำงาน
65. 85879 นางสาวพิไลลักษณ์ ศิลประเสริฐ 07:28:29 น. มาทำงาน
64. 85815 นางชวนพิศ คาดสนิท 07:26:59 น. มาทำงาน
63. 5659 นายพงษ์ธวัช เตชประภาสวัสดิ์ 07:26:25 น. มาทำงาน
62. 100014 นายอนุพงศ์ ศิริสวัสดิ์ 07:24:38 น. มาทำงาน
61. 8333 นางสาวจุฑามณีสิน สนิทพิทักษ์สินธุ 07:23:19 น. มาทำงาน
60. 85774 นางสาวสารภี จูงวิศาลชัย 07:23:12 น. มาทำงาน
59. 194 นางยุพิน เอมเจริญ 07:23:08 น. มาทำงาน
58. 85836 นางสาวสมหญิง ศรีรื่น 07:22:49 น. มาทำงาน
57. 133449 นายเอกรัฐ เอมเจริญ 07:22:31 น. มาทำงาน
56. 85886 นางเอื้อมพร ชื่นอารมย์ 07:22:07 น. มาทำงาน
55. 667 นางปนัศญา เจริญมาก 07:21:59 น. มาทำงาน
54. 85796 นางสาวธัญญรัตน์ เพ็ชรบดี 07:21:35 น. มาทำงาน
53. 85847 นายธวัชชัย พร้อมพรม 07:20:35 น. มาทำงาน
52. 3030 นางสาวศรีสุดา ฉลอง 07:19:35 น. มาทำงาน
51. 915 Ms. Monique Christine Vossen 07:19:03 น. มาทำงาน
50. 914 Mr. Matthew William Wasley 07:18:59 น. มาทำงาน
49. 904 นางทัศนีย์ พร้อมสุวรรณ 07:18:23 น. มาทำงาน
48. 85861 นางขวัญใจ ศรีทาพักตร์ 07:18:18 น. มาทำงาน
47. 85865 นายศมานนท์ ปาลสุทธิ์ 07:16:37 น. มาทำงาน
46. 921 นายณัฐวิทย์ เจริญพงษ์ 07:16:21 น. มาทำงาน
45. 3537 นายบรรพต สันตะพันธ์ 07:15:57 น. มาทำงาน
44. 889 นางสาวปวีณ์รฏา เขียวสีทอง 07:15:11 น. มาทำงาน
43. 3402 นายกฤษณะ พลสัสดี 07:14:44 น. มาทำงาน
42. 338 นายเฉลย บุญช่วยเหลือ 07:13:34 น. มาทำงาน
41. 85839 นางสาวสุกัญญา พลาหาญ 07:09:52 น. มาทำงาน
40. 82064 นางสาวอุษา เหง้าเทศ 07:08:57 น. มาทำงาน
39. 2655 นางสาวศศิธร ประเสริฐสุขสันต์ 07:08:38 น. มาทำงาน
38. 85772 นางสาวยศสินี รุดดิษฐ์ 07:06:06 น. มาทำงาน
37. 209 นายวิษณุ กุณฑลบุตร 07:05:46 น. มาทำงาน
36. 102820 นางสาวพรรณิกา สุวรรณอำไพ 07:05:41 น. มาทำงาน
35. 11406 นายอนุรักษ์ สำเร็จกิจ 07:05:11 น. มาทำงาน
34. 85852 นางรัตนา สาตรมูล 07:02:34 น. มาทำงาน
33. 78669 นางรัชนี พรมจันทร์ 06:59:49 น. มาทำงาน
32. 85866 นางสาวนพพร เสมอตน 06:56:49 น. มาทำงาน
31. 434 นางสาวชุติมา พร้อมเพรียง 06:55:15 น. มาทำงาน
30. 885 นางขมาพร ใจบุญ 06:51:32 น. มาทำงาน
29. 3173 นางพัชรินทร์ รักษาธรรม 06:51:11 น. มาทำงาน
28. 85778 นางสาวอุษา มะลิคำ 06:50:44 น. มาทำงาน
27. 13 นางบุญช่วย ภักดีงาม 06:50:15 น. มาทำงาน
26. 85811 นายสายันต์ แพทย์กิจ 06:49:51 น. มาทำงาน
25. 85844 นางอุษา อังศุพฤกษ์ 06:46:32 น. มาทำงาน
24. 85863 นายอิทธิพงษ์ เอกวงษา 06:34:46 น. มาทำงาน
23. 20 นางสาวทัศนีย์ พรมเดช 06:30:22 น. มาทำงาน
22. 22 นางสาวสมฤดี โอดสอาด 06:30:16 น. มาทำงาน
21. 4304 นายยอดหทัย รีศรีคำ 06:28:48 น. มาทำงาน
20. 18 นางสาวปราณีต นิสัยมั่น 06:23:39 น. มาทำงาน
19. 85812 นายทรงชัย เย็นสนาน 06:23:05 น. มาทำงาน
18. 911 นายโกสินทร์ บุญโสดากร 06:19:44 น. มาทำงาน
17. 913 นายธวัชชัย เกณฑ์ชัย 06:17:49 น. มาทำงาน
16. 11405 นางวิภา ตรึกหากิจ 06:07:33 น. มาทำงาน
15. 16 นางสาวยุพา เจนจัดการ 06:05:20 น. มาทำงาน
14. 85770 นายบุญส่ง พุ่มบาน 06:04:39 น. มาทำงาน
13. 883 นางอำพร ดารา 06:04:23 น. มาทำงาน
12. 21 นางโจม เกณฑ์ชัย 06:01:30 น. มาทำงาน
11. 910 นางสาวปภาดา นนทบท 05:54:13 น. มาทำงาน
10. 909 นายอัคณี ยินดี 05:54:06 น. มาทำงาน
9. 24 นางจันทร์เป้ง ชนะแก้ววันที 05:49:39 น. มาทำงาน
8. 11390 นายสมชาย ยั่งยืน 05:36:44 น. มาทำงาน
7. 11101 นายสิทธิ นามเจริญ 05:35:26 น. มาทำงาน
6. 10 นางพัชรินทร์ มณีรัตน์ 05:34:27 น. มาทำงาน
5. 30 นางพิณ เซี่ยงฉี 05:32:03 น. มาทำงาน
4. 28 นายปัญญา เซี่ยงฉี่ 05:31:59 น. มาทำงาน
3. 26 นายสุมิตร เกณฑ์ชัย 04:39:44 น. มาทำงาน
2. 11391 นายสมศักดิ์ ยั่งยืน 04:36:26 น. มาทำงาน
1. 11394 นายชำนาญ เฉลิมพันธ์ 04:27:30 น. มาทำงาน
 
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2557. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดย ครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com