รายชื่อผู้ลงเวลาปฏิบัติงานล่าสุด
ลำดับที่
เลขประจำตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
เวลา
หมายเหตุ
180. 18 นางสาวปราณีต นิสัยมั่น 08:09:01 น. ขาดราชการ
179. 909 นายอัคณี ยินดี 08:09:01 น. ไปราชการ
178. 85847 นายธวัชชัย พร้อมพรม 08:09:01 น. ขาดราชการ
177. 85837 นายกัมพล จิตรเอื้ออารีย์กุล 08:09:01 น. ขาดราชการ
176. 2433 นางสาวไอลดา มงคลสุข 08:09:01 น. ไปราชการ
175. 7509 นางสาวมุกรินทร์ นิลโกศล 08:09:01 น. ขาดราชการ
174. 85912 นางสาววรรณ์ณิภา สมุทรสินธุ 08:09:01 น. ขาดราชการ
173. 86186 นางสาววิภาวดี เต็มพร้อม 08:09:01 น. ไปราชการ
172. 85859 นางสาวมรีจิ คงทรัตน์ 08:05:08 น. มาทำงาน
171. 4304 นายยอดหทัย รีศรีคำ 08:04:25 น. มาทำงาน
170. 3235 นางสาวณิชาภัทร จีนประโคน 08:00:15 น. มาทำงาน
169. 85777 นายกิตติ วิริยะกิจ 07:59:55 น. มาทำงาน
168. 482 นายจักรพงษ์ แช่มเมืองปัก 07:59:51 น. มาทำงาน
167. 4678 นางสาวสุปาณี อินองการ 07:59:10 น. มาทำงาน
166. 85786 นายสาธิต สกุลวงษ์ 07:58:53 น. มาทำงาน
165. 1247 นางสร้อยแก้ว บุญปก 07:58:48 น. มาทำงาน
164. 85881 นายยิ่งยศ เริ่มศรี 07:58:45 น. มาทำงาน
163. 6350 นางกมลทิพย์ ออสันตินุตสกุล 07:58:32 น. มาทำงาน
162. 907 Mr.John F.Leonardia 07:58:24 น. มาทำงาน
161. 2488 นางสาวฐิติรัชต์ เนตรธัญยพัฒน์ 07:58:13 น. มาทำงาน
160. 102822 นางสาวภรณ์สุดา นาดี 07:58:10 น. มาทำงาน
159. 85856 นางสาวทิพย์นัฐฐา เจริญเมือง 07:58:06 น. มาทำงาน
158. 926 Miss Ma Fengling 07:57:31 น. มาทำงาน
157. 3135 นายณัฐพล เนียมพิทักษ์ 07:57:28 น. มาทำงาน
156. 41874 นางดวงนภา ศรีพารา 07:56:29 น. มาทำงาน
155. 85826 นางสาวญาดรินทร์ พลายละหาร 07:56:04 น. มาทำงาน
154. 86015 นายทวี พรมจันทร์ 07:55:52 น. มาทำงาน
153. 85860 นางสาวจิรา ผาสุข 07:55:47 น. มาทำงาน
152. 85884 นางเบ็ญจพร สัตย์อุดม 07:55:43 น. มาทำงาน
151. 877 นายณัฐพล ยมจินดา 07:55:37 น. มาทำงาน
150. 8333 นางสาวจุฑามณีสิน สนิทพิทักษ์สินธุ 07:55:34 น. มาทำงาน
149. 85802 นางสาวทัศนีย์ ดลกุล 07:55:31 น. มาทำงาน
148. 400 นายอธิพันธุ์ เหลืองชัยชาญ 07:55:25 น. มาทำงาน
147. 510 นางสาวนันทพร เตศิริ 07:55:02 น. มาทำงาน
146. 293 นางสาวจงกลนี ปฏิสังข์ 07:54:47 น. มาทำงาน
145. 700 นางสาวรัชตา เกาะเสม็ด 07:54:23 น. มาทำงาน
144. 264 นางสาวทวินันท์ มณีโรจน์ 07:53:52 น. มาทำงาน
143. 85772 นางสาวยศสินี รุดดิษฐ์ 07:53:50 น. มาทำงาน
142. 85806 นางสาวสุภาพรรณ เวชศรี 07:53:44 น. มาทำงาน
141. 85846 นางสุกันยา คุ้มหอม 07:53:40 น. มาทำงาน
140. 3334 นางสาวอัจฉริยา พุทธเวช 07:53:27 น. มาทำงาน
139. 33605 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา เห็นงาม 07:53:20 น. มาทำงาน
138. 1156 นางปิ่นกมล เกิดโพธิ์ชา 07:53:10 น. มาทำงาน
137. 83003 นางสาววณิชชา รำร้อง 07:53:07 น. มาทำงาน
136. 153 นายนพรัตน์ ทาตะภิรมย์ 07:53:00 น. มาทำงาน
135. 507 นางกรรณิการ์ อรัญวงศ์ 07:52:43 น. มาทำงาน
134. 86153 นายสรศักดิ์ บัวแย้ม 07:52:34 น. มาทำงาน
133. 37589 นางสมพร ทาตะภิรมย์ 07:52:27 น. มาทำงาน
132. 85765 นางสาวอรจิรา ศรีอัมพรกุล 07:52:07 น. มาทำงาน
131. 36626 นายประยุทธ์ ไทรย้อยสกุลเลิศ 07:52:03 น. มาทำงาน
130. 85810 นายประโยชน์ เกิดโพธิ์ชา 07:51:53 น. มาทำงาน
129. 86009 นางสาวสุรัสวดี สุขยิ่ง 07:51:48 น. มาทำงาน
128. 4373 นางสาวเมธิยา พึ่งวงษ์ 07:51:42 น. มาทำงาน
127. 102820 นางสาวพรรณิกา สุวรรณอำไพ 07:51:32 น. มาทำงาน
126. 85831 นางสาวธนาภา ฤทธิพันธ์ 07:51:14 น. มาทำงาน
125. 667 นางปนัศญา เจริญมาก 07:51:02 น. มาทำงาน
124. 821 นายปิตุพัทธ์ ปาลสุทธิ์ 07:50:57 น. มาทำงาน
123. 85773 นางวันเพ็ญ คฤคราช 07:50:48 น. มาทำงาน
122. 1068 นางสาววันดี อรัญวงศ์ 07:50:32 น. มาทำงาน
121. 7011 นางสาวปราณดา อธิชยกธรรม 07:50:29 น. มาทำงาน
120. 904 นางทัศนีย์ พร้อมสุวรรณ 07:50:23 น. มาทำงาน
119. 1947 นายฉัตรายุทธ จัตสาร 07:50:18 น. มาทำงาน
118. 3464 นายณัฐวุฒิ กิ่งมะณี 07:50:10 น. มาทำงาน
117. 2405 นายสุไพวิรัตน์ นุ่นนาแซง 07:50:05 น. มาทำงาน
116. 85863 นายอิทธิพงษ์ เอกวงษา 07:49:51 น. มาทำงาน
115. 283 นายประกิต กัลปากรณ์ชัย 07:49:29 น. มาทำงาน
114. 2291 นางสาวชลกิตย์ วงศ์คช 07:49:22 น. มาทำงาน
113. 1979 นายสุภัทรพงศ์ รวงผึ้งรุ่งโรจน์ 07:49:16 น. มาทำงาน
112. 85845 นางสาวอังคณา กรีณะรา 07:48:54 น. มาทำงาน
111. 74857 นางสาวชวนพิศ วงค์คช 07:48:48 น. มาทำงาน
110. 85838 นางนงเยาว์ เรืองบุญส่ง 07:48:25 น. มาทำงาน
109. 10051 นางสาววรางคณา ทางทอง 07:47:35 น. มาทำงาน
108. 85871 นางจิ้มลิ้ม คมขำ 07:47:30 น. มาทำงาน
107. 3408 นางสาวกมลทิพย์ มะลิซ้อน 07:47:05 น. มาทำงาน
106. 85796 นางสาวธัญญรัตน์ เพ็ชรบดี 07:46:27 น. มาทำงาน
105. 85843 นายโกมล ชัยเจริญศิลป์ 07:46:01 น. มาทำงาน
104. 263 นางสาวกัลยาณี หนูพัด 07:45:56 น. มาทำงาน
103. 85825 นางสาวมลฤดี เด่นดวง 07:45:27 น. มาทำงาน
102. 886 นางสาวอมรรัตน์ สุวรรณโชติ 07:45:05 น. มาทำงาน
101. 3385 นางสาวสุภาพร เตชะผล 07:45:03 น. มาทำงาน
100. 1931 นางวิไลภรณ์ อินป้อ 07:44:58 น. มาทำงาน
99. 927 Miss Yang Dan 07:44:55 น. มาทำงาน
98. 23239 นางสาวจุฑารัตน์ เบญจามฤต 07:44:46 น. มาทำงาน
97. 2679 นางชลธิชา เกตุหงษ์น้อย 07:44:12 น. มาทำงาน
96. 8277 นางสาว ดุจดาว ลาภเจริญทรัพย์ 07:44:07 น. มาทำงาน
95. 917 Mr. Patrick Kyeremateng 07:44:04 น. มาทำงาน
94. 85842 นางเตือนใจ สมคิด 07:43:57 น. มาทำงาน
93. 5935 นางอิศรา สัมมานิตย์ 07:43:52 น. มาทำงาน
92. 85797 นางสุวดี วงศ์ประดิษฐ์ 07:43:43 น. มาทำงาน
91. 85839 นางสาวสุกัญญา พลาหาญ 07:43:39 น. มาทำงาน
90. 133449 นายเอกรัฐ เอมเจริญ 07:42:58 น. มาทำงาน
89. 712 นายอิศรา อิศรานุวัตร 07:42:52 น. มาทำงาน
88. 194 นางยุพิน เอมเจริญ 07:42:11 น. มาทำงาน
87. 434 นางสาวชุติมา พร้อมเพรียง 07:41:50 น. มาทำงาน
86. 616 นางมณฑาทิพย์ คีรีสุทธิวงศ์ 07:41:45 น. มาทำงาน
85. 7386 นางสาวศิวาพร สุประพันธ์ 07:41:06 น. มาทำงาน
84. 5487 นายอนุรักษ์ ดวงละม้าย 07:40:54 น. มาทำงาน
83. 85771 นางสาวดารินทร์ ชัยกิจวัฒนา 07:40:49 น. มาทำงาน
82. 906 นางสาวปรียา รูปงาม 07:40:15 น. มาทำงาน
81. 3166 นางสาวปัณณสรณ์ ปวเรศฐิติบูรณ์ 07:40:05 น. มาทำงาน
80. 85865 นายศมานนท์ ปาลสุทธิ์ 07:39:29 น. มาทำงาน
79. 85822 นางสาวสมฤดี กางรัมย์ 07:39:17 น. มาทำงาน
78. 1138 นางสาวน้ำฝน จินาราช 07:39:13 น. มาทำงาน
77. 85836 นางสาวสมหญิง ศรีรื่น 07:39:04 น. มาทำงาน
76. 85813 นางสาวนิภาพร ศิริเจริญ 07:38:55 น. มาทำงาน
75. 85768 นางสาวทัศนีย์ อภิญ 07:38:50 น. มาทำงาน
74. 51219 นางสาวสุขสบาย ภาคพรหม 07:38:33 น. มาทำงาน
73. 21714 นางภณัญญา วงษ์สรรพ์ 07:38:25 น. มาทำงาน
72. 880 นายปิยะพงษ์ ปัญญาคำ 07:38:11 น. มาทำงาน
71. 82064 นางสาวอุษา เหง้าเทศ 07:37:44 น. มาทำงาน
70. 2655 นางสาวศศิธร ประเสริฐสุขสันต์ 07:37:40 น. มาทำงาน
69. 2228 นางสาวเทียบดาว หมีโชติ 07:37:13 น. มาทำงาน
68. 85758 นายเอกบรรจง บุญผ่อง 07:36:50 น. มาทำงาน
67. 1543 นางสาวกาญจนา หาทรัพย์ 07:36:41 น. มาทำงาน
66. 85844 นางอุษา อังศุพฤกษ์ 07:36:36 น. มาทำงาน
65. 209 นายวิษณุ กุณฑลบุตร 07:36:21 น. มาทำงาน
64. 85812 นายทรงชัย เย็นสนาน 07:35:38 น. มาทำงาน
63. 889 นางสาวปวีณ์รฏา เขียวสีทอง 07:35:34 น. มาทำงาน
62. 3402 นายกฤษณะ พลสัสดี 07:35:26 น. มาทำงาน
61. 3537 นายบรรพต สันตะพันธ์ 07:34:23 น. มาทำงาน
60. 338 นายเฉลย บุญช่วยเหลือ 07:33:53 น. มาทำงาน
59. 85774 นางสาวสารภี จูงวิศาลชัย 07:33:29 น. มาทำงาน
58. 85879 นางสาวพิไลลักษณ์ ศิลประเสริฐ 07:33:22 น. มาทำงาน
57. 11406 นายอนุรักษ์ สำเร็จกิจ 07:32:58 น. มาทำงาน
56. 85815 นางชวนพิศ คาดสนิท 07:32:05 น. มาทำงาน
55. 5659 นายพงษ์ธวัช เตชประภาสวัสดิ์ 07:31:43 น. มาทำงาน
54. 85778 นางสาวอุษา มะลิคำ 07:30:40 น. มาทำงาน
53. 85874 นายสมศักดิ์ สิทธิปาลวัฒน์ 07:30:11 น. มาทำงาน
52. 3368 นายอิสระ อิภิโซ 07:29:43 น. มาทำงาน
51. 85861 นางขวัญใจ ศรีทาพักตร์ 07:29:16 น. มาทำงาน
50. 85804 นายพิทักษ์ จันทิศ 07:28:45 น. มาทำงาน
49. 888 นางสาวอุษณีย์ แดงอุไร 07:28:06 น. มาทำงาน
48. 954 นายทศพร พิทักษ์ 07:26:10 น. มาทำงาน
47. 85885 นายธีรชัย ชุ่มชื่น 07:24:02 น. มาทำงาน
46. 908 นางสาวกัญชริญา พุฒจันทร์ 07:21:31 น. มาทำงาน
45. 12 นางสุภา สิงขร 07:21:13 น. มาทำงาน
44. 900 นายวิชัย บุราณรักษ์ 07:20:13 น. มาทำงาน
43. 5713 นายคเณศ นามนัย 07:19:09 น. มาทำงาน
42. 901 นายวิทวัฒน์ มาทอง 07:17:27 น. มาทำงาน
41. 100014 นายอนุพงศ์ ศิริสวัสดิ์ 07:16:25 น. มาทำงาน
40. 131204 นางจิตตราพร แพสา 07:16:05 น. มาทำงาน
39. 85886 นางเอื้อมพร ชื่นอารมย์ 07:15:03 น. มาทำงาน
38. 85811 นายสายันต์ แพทย์กิจ 07:14:30 น. มาทำงาน
37. 3030 นางสาวศรีสุดา ฉลอง 07:13:40 น. มาทำงาน
36. 85794 นางสาวกรณาธิป ชิณวงษ์ 07:12:56 น. มาทำงาน
35. 903 Dr. Ramela a.salvador 07:11:25 น. มาทำงาน
34. 1097 นายสุรสิทธิ์ ประสิทธิ์นอก 07:10:31 น. มาทำงาน
33. 85862 นางอังคณา อินทรเพชร 07:10:27 น. มาทำงาน
32. 85867 นายณภัทร เหลืองเจริญ 07:08:29 น. มาทำงาน
31. 78669 นางรัชนี พรมจันทร์ 07:08:00 น. มาทำงาน
30. 130530 นายสุรพล บุญช่วยเหลือ 07:07:06 น. มาทำงาน
29. 85852 นางรัตนา สาตรมูล 07:06:43 น. มาทำงาน
28. 85814 นางสาวอารี บัวคุ้มภัย 07:06:33 น. มาทำงาน
27. 42297 นายพีระ วงศ์คงดี 07:05:59 น. มาทำงาน
26. 921 นายณัฐวิทย์ เจริญพงษ์ 07:03:32 น. มาทำงาน
25. 1146 นายเทคนิค กุลสวัสดิ์ 07:02:58 น. มาทำงาน
24. 8380 นางสาวศันสนีย์ วงศ์หงษ์ 06:57:14 น. มาทำงาน
23. 925 Ms. Clarisse S. Garabiles 06:57:09 น. มาทำงาน
22. 85866 นางสาวนพพร เสมอตน 06:56:51 น. มาทำงาน
21. 920 Mr.Ahmet Haluk Odabas 06:52:53 น. มาทำงาน
20. 13 นางบุญช่วย ภักดีงาม 06:50:42 น. มาทำงาน
19. 22 นางสาวสมฤดี โอดสอาด 06:45:17 น. มาทำงาน
18. 24 นางจันทร์เป้ง ชนะแก้ววันที 06:32:18 น. มาทำงาน
17. 85770 นายบุญส่ง พุ่มบาน 06:32:02 น. มาทำงาน
16. 3173 นางพัชรินทร์ รักษาธรรม 06:24:24 น. มาทำงาน
15. 16 นางสาวยุพา เจนจัดการ 06:21:25 น. มาทำงาน
14. 21 นางโจม เกณฑ์ชัย 06:11:11 น. มาทำงาน
13. 11405 นางวิภา ตรึกหากิจ 06:09:48 น. มาทำงาน
12. 20 นางสาวทัศนีย์ พรมเดช 06:02:56 น. มาทำงาน
11. 45 นางพัฒนา ศรีครชุม 06:00:53 น. มาทำงาน
10. 10 นางพัชรินทร์ มณีรัตน์ 05:54:54 น. มาทำงาน
9. 103119 นายวิทยา เกาะสกุล 05:48:30 น. มาทำงาน
8. 30 นางพิณ เซี่ยงฉี 05:40:35 น. มาทำงาน
7. 28 นายปัญญา เซี่ยงฉี่ 05:40:30 น. มาทำงาน
6. 11390 นายสมชาย ยั่งยืน 04:49:50 น. มาทำงาน
5. 11391 นายสมศักดิ์ ยั่งยืน 04:45:04 น. มาทำงาน
4. 887 นางสาวลักษิกา ปรีดากรณ์ 04:41:19 น. มาทำงาน
3. 26 นายสุมิตร เกณฑ์ชัย 04:16:01 น. มาทำงาน
2. 11101 นายสิทธิ นามเจริญ 04:05:22 น. มาทำงาน
1. 11394 นายชำนาญ เฉลิมพันธ์ 04:03:19 น. มาทำงาน
 
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2557. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดย ครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com