ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ โรงเรียนแกลง''วิทยสถาวร'' จังหวัดระยอง
ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ หน้าที่ของข้าราชการและลูกจ้างทกคน
วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 10:13:59 น.
เลขประจำตำแหน่ง :
ผู้ที่ลงเวลาปฏิบัติราชการล่าสุด
3537
นายบรรพต สันตะพันธ์

มาทำงาน
เวลา 08:04:51 น.

สรุปข้อมูลการลงเวลาเบื้องต้น
ตั้งแต่ 01 เมษายน 2561
มาทำงาน 77 วัน ไปราชการ 4 วัน
ขาดราชการ 0 วัน ลากิจ 0 วัน
ลาป่วย 0 วัน ลาคลอด 0 วัน
ลาไปเมกกะ 0 วัน ลาบวช 0 วัน
ลาพักผ่อน 0 วัน ลาศึกษาต่อ 0 วัน
* ข้อมูลเบื้องต้น ยังไม่ได้ปรับข้อมูลจากใบลา
 
ผู้ลงเวลาล่าสุด 3 ท่าน
นายบรรพต สันตะพันธ์
เวลา 08:04:51 น.
Mr.John F.Leonardia
เวลา 08:03:56 น.
นายยอดหทัย รีศรีคำ
เวลา 08:00:20 น.

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2557. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดย ครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com