ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00009
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    คิดเลขเร็ว
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    544
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางยุพิน เอมเจริญ
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูยุพิน เอมเจริญครูวิทยา เกาะสกุลครูอิสระ อิภิโช
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 27734 เด็กชายปภังกร บุญเถื่อน ม. 2/1 27734 2017-10-31 08:52:24
2. 28436 เด็กชายรัชพล เพ็ชรสุวรรณ ม. 1/3 28436 2017-10-31 08:52:38
3. 28437 เด็กชายวโรดม มุ่งต่อกิจ ม. 1/3 28437 2017-10-31 08:52:49
4. 28528 เด็กชายศุทธานต์ เร่งร้อน ม. 1/5 28528 2017-10-31 08:53:04
5. 27210 เด็กชายอรรถชัย สำเนียงดี ม. 3/3 22 2017-10-31 14:58:04
6. 27190 เด็กชายจิรกิตติ์ ม่วงชำนาญ ม. 3/3 2 2017-10-31 15:00:29
7. 27202 เด็กชายพงศ์ภัค ดอกไม้ ม. 3/3 14 2017-10-31 15:00:58
8. 27200 เด็กชายปกรณ์ วิทยานุกรณ์ ม. 3/3 12 2017-10-31 15:04:59
9. 27204 เด็กชายภัทรพล เมืองคำ ม. 3/3 16 2017-10-31 15:05:18
10. 28729 เด็กหญิงกัลยรัตน์ ชอบธรรม ม. 1/9 35 2017-10-31 15:05:50
11. 28543 เด็กหญิงณิชา กล้วยไม้ ม. 1/5 28 2017-10-31 15:06:09
12. 27195 เด็กชายธนกร เฉลิมพลวรรณคดี ม. 3/3 7 2017-10-31 15:06:40
13. 27205 เด็กชายภาณุวัฒน์ ป้องหมู่ ม. 3/3 17 2017-10-31 15:07:24
14. 27211 เด็กชายอรรถสิทธิ์ วรรณทองสุข ม. 3/3 23 2017-10-31 15:08:36
15. 28386 เด็กชายนพัตธร คำแหง ม. 1/2 7 2017-10-31 15:13:28
16. 27206 เด็กชายภูมิรพี วราวิทย์ ม. 3/3 18 2017-10-31 15:22:02
17. 28396 เด็กชายสุรเสกข์ สละชั่ว ม. 1/2 17 2017-10-31 15:24:48
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com