ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00009
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    คณิตศิลป์
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    คณิตศิลป์
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางสาวชุติมา พร้อมเพรียง
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28387 เด็กชายนวมินทร์ สิ้นเคราะห์ ม. 2/2 8 2018-05-16 18:01:59
2. 28385 เด็กชายธนพจน์ ดีพื้น ม. 2/2 6 2018-05-16 18:02:43
3. 28411 เด็กหญิงบงกชมาศ เกิดสุข ม. 2/2 31 2018-05-16 18:05:31
4. 28416 เด็กหญิงพีรดา ประสงค์รัตน์ ม. 2/2 37 2018-05-16 18:06:52
5. 28408 เด็กหญิงนภัสสร ชัยชล ม. 2/2 29 2018-05-16 18:10:00
6. 29206 เด็กหญิงทัศนันย์ สมนึก ม. 1/8 26 2018-05-16 18:14:33
7. 28388 เด็กชายปรเมศรว์ นามนาค ม. 2/2 9 2018-05-16 18:14:56
8. 29219 เด็กหญิงสุพิชญา แนมนิล ม. 1/8 39 2018-05-16 18:16:54
9. 28008 เด็กหญิงธีนิดา แก้ววัน ม. 3/6 39 2018-05-16 18:39:50
10. 28010 เด็กหญิงปียะวรรณ ปราณนัทธี ม. 3/6 41 2018-05-16 18:41:26
11. 28421 เด็กหญิงศุภากร ห้อยระย้า ม. 2/2 42 2018-05-16 18:49:03
12. 28417 เด็กหญิงมนัญชยา พิมราช ม. 2/2 38 2018-05-16 18:51:58
13. 27858 เด็กหญิงวนัชพร บุบผาพฤกษ์ ม. 3/3 38 2018-05-16 19:06:05
14. 27852 เด็กหญิงปัทมพร ปานเงิน ม. 3/3 32 2018-05-16 19:07:01
15. 27862 เด็กหญิงวิภาวี เพ็ชรประเสริฐ ม. 3/3 42 2018-05-16 19:08:01
16. 27764 เด็กหญิงสุพรรณิกาณ์ ยิ้มคง ม. 3/1 44 2018-05-16 19:12:08
17. 28392 เด็กชายวรเมธ ทองจันทร์ ม. 2/2 13 2018-05-16 19:48:12
18. 29029 เด็กชายธวัชชัย วงค์จันทร์ ม. 1/4 9 2018-05-16 21:17:21
19. 28383 เด็กชายณัฐวุฒิ เหล่าชินชาติ ม. 2/2 4 2018-05-17 06:49:25
20. 28672 เด็กชายศุภโชค สิริพรตันติกุล ม. 2/8 21 2018-05-17 07:19:00
21. 28663 เด็กชายปฏิภาณ บุญม่วง ม. 2/8 13 2018-05-17 07:19:44
22. 28674 เด็กชายสุรณัฎฐ์ ประสมทรัพย์ ม. 2/8 23 2018-05-17 07:20:18
23. 29035 เด็กชายเมธาสิทธิ์ อินทราภรณ์ ม. 1/4 15 2018-05-17 07:25:47
24. 28662 เด็กชายธีรศักดิ์ สิงห์โต ม. 2/8 12 2018-05-17 07:32:04
25. 29033 เด็กชายปวีณ์กร ทอนศรี ม. 1/4 13 2018-05-17 07:35:01
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com