ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00008
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    หมากล้อม
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    หมากล้อม
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นายณัฐวุฒิ กิ่งมะณี
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28346 เด็กชายเมธัส พนากุล ม. 2/1 12 2018-05-16 18:36:20
2. 28527 เด็กชายศานติ บำรุง ม. 2/5 12 2018-05-16 18:38:04
3. 28522 เด็กชายญาณวุฒิ ตรึกหากิจ ม. 2/5 8 2018-05-16 18:38:15
4. 27905 เด็กหญิงนันทกานต์ พนาสนธิ์ ม. 3/4 35 2018-05-16 18:41:23
5. 28403 เด็กหญิงธมลวรรณ เอี่ยมจร ม. 3/4 49 2018-05-16 18:42:22
6. 27901 เด็กหญิงณิชากร เอ็นดูราษฏร์ ม. 3/4 31 2018-05-16 18:43:03
7. 28517 เด็กชายนภัทร สมบัตกำไร ม. 2/5 3 2018-05-16 18:44:06
8. 27914 เด็กหญิงรติรัตน์ พึ่งวงศ์ ม. 3/4 43 2018-05-16 18:44:19
9. 27893 เด็กหญิงกรรณิการ์ พวงแก้ว ม. 3/4 24 2018-05-16 18:47:06
10. 27855 เด็กหญิงภัทรพร กุลศิริ ม. 3/3 35 2018-05-16 18:49:20
11. 27918 เด็กหญิงสุดา คงปรีชา ม. 3/4 46 2018-05-16 18:49:26
12. 28523 เด็กชายณัฐวุฒิ กระแส ม. 2/5 9 2018-05-16 18:50:39
13. 28074 เด็กชายชญบูรณ์ สมบูรณ์ ม. 3/8 5 2018-05-16 18:59:56
14. 28073 เด็กชายจตุรงค์ บุญเหลือ ม. 3/8 4 2018-05-16 19:00:40
15. 28072 เด็กชายคฑาวุธ ไข่ติยากุล ม. 3/8 3 2018-05-16 19:01:31
16. 27919 เด็กหญิงอชิรญา คำนวนวิทย์ ม. 3/4 47 2018-05-16 19:06:22
17. 29251 เด็กหญิงธัญญาพร แสนศิริ ม. 1/9 31 2018-05-16 19:27:55
18. 27947 เด็กชายอัครวินท์ อยู่ละ ม. 3/5 27 2018-05-16 19:28:56
19. 28082 เด็กชายบัณฑิต ดวงแก้ว ม. 3/8 13 2018-05-16 20:40:49
20. 28344 เด็กชายธีรภัทร เที่ยงคาม ม. 2/1 10 2018-05-16 20:46:02
21. 27828 เด็กชายรพีพัฒน์ ยาโตปะมา ม. 3/3 9 2018-05-16 20:47:53
22. 27823 เด็กชายธนพล งามเสงี่ยม ม. 3/3 4 2018-05-16 20:48:08
23. 28087 เด็กชายภูวดล รัตนภรณ์ ม. 3/8 18 2018-05-17 06:29:45
24. 28521 เด็กชายชานนท์ ศิริชัย ม. 2/5 7 2018-05-19 18:35:34
25. 29232 เด็กชายปฏิภาน ปฏิสังข์ ม. 1/9 12 2018-05-23 08:24:49
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com