ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00008
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    คณิตศิลป์
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    345
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางขวัญใจ ศรีทาพักตร์
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูขวัญใจ ศรีทาพักตร์
ครูชุติมา พร้อมเพรียง
ครูกฤษณะ พลสัสดี
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 27846 เด็กหญิงณัฐกฤตา ควรหา ม. 2/3 27846 2017-10-30 17:26:41
2. 27838 เด็กหญิงกานติมา คอยคำ ม. 2/3 27838 2017-10-30 17:27:38
3. 27856 เด็กหญิงรตนพร หมั่นการ ม. 2/3 27856 2017-10-30 17:27:57
4. 27865 เด็กหญิงสุพิชชา ไชยคุณ ม. 2/3 27865 2017-10-30 17:28:17
5. 27868 เด็กหญิงอารีรัตน์ เหลืองอ่อน ม. 2/3 27868 2017-10-30 17:28:30
6. 28366 เด็กหญิงภูริชญา ภักดีงาม ม. 2/3 28366 2017-10-30 17:28:46
7. 28349 เด็กหญิงกนกพร ซื่อตรง ม. 1/1 28349 2017-10-30 17:29:23
8. 28364 เด็กหญิงน่านน้ำ เกตุวิเชียร ม. 1/1 28364 2017-10-30 17:29:35
9. 28447 เด็กหญิงนิศารัตน์ แซ่ลิ้ม ม. 1/3 28447 2017-10-30 17:29:49
10. 28460 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เศวตภานุวัตร์ ม. 1/3 28460 2017-10-30 17:32:09
11. 28375 เด็กหญิงสุภัสสรา รื่นรมย์ ม. 1/1 28375 2017-10-30 17:37:36
12. 28353 เด็กหญิงขนิษฐา วงค์คำไชย ม. 1/1 28353 2017-10-30 17:40:00
13. 27172 เด็กหญิงนรีกานต์ พึ่งฉ่ำ ม. 3/2 27172 2017-10-31 11:53:21
14. 27112 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี กล้าหาญ ม. 3/1 27112 2017-10-31 11:53:44
15. 27115 เด็กหญิงนภัสสร เนตรน้อย ม. 3/1 27115 2017-10-31 11:54:01
16. 27120 เด็กหญิงบุญสิตา กรรณิการ์ ม. 3/1 27120 2017-10-31 11:54:24
17. 27117 เด็กหญิงนวินดา ประกอบเกื้อ ม. 3/1 27117 2017-10-31 11:54:43
18. 28371 เด็กหญิงรัญชนา สอนพิมพ์ ม. 1/1 36 2017-10-31 14:48:53
19. 28625 เด็กชายวีรภัทร งามเสงี่ยม ม. 1/7 21 2017-10-31 15:03:52
20. 28687 เด็กหญิงวิมลมณี เกษกุล ม. 1/8 35 2017-10-31 15:06:12
21. 27902 เด็กหญิงธนภรณ์ ปีพิมพ์ ม. 2/4 32 2017-10-31 15:28:31
22. 28343 เด็กชายธีรพงค์ เห็นงาม ม. 1/1 9 2017-11-06 14:03:15
23. 27735 เด็กชายพรรษา หิรัญรักษ์ ม. 2/1 27735 2017-11-28 14:04:55
24. 27764 เด็กหญิงสุพรรณิกาณ์ ยิ้มคง ม. 2/1 27764 2017-11-28 14:05:34
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com