ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00007
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    A-MATH
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    A-MATH
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นายกัมพล จิตรเอื้ออารีย์กุล
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28357 เด็กหญิงชนิตา ประมาณู ม. 2/1 23 2018-05-16 17:59:46
2. 28376 เด็กหญิงสุภิญญา หนูสิงห์ ม. 2/1 41 2018-05-16 18:00:23
3. 28356 เด็กหญิงจิตตา ผาคำ ม. 2/1 22 2018-05-16 18:01:47
4. 28352 เด็กหญิงกัญญาณัฐ นิสัยซื่อ ม. 2/1 18 2018-05-16 18:02:05
5. 28367 เด็กหญิงเพชรดา เรืองศิริ ม. 2/1 32 2018-05-16 18:03:45
6. 28370 เด็กหญิงมนัญญา วาทะยานนท์ ม. 2/1 35 2018-05-16 18:06:35
7. 28358 เด็กหญิงชมพูนุช ประมวล ม. 2/1 24 2018-05-16 18:08:10
8. 28363 เด็กหญิงนันทิกานต์ บุญยั่งยืน ม. 2/1 29 2018-05-16 18:11:39
9. 28349 เด็กหญิงกนกพร ซื่อตรง ม. 2/1 15 2018-05-16 18:14:47
10. 28368 เด็กหญิงภัทราพร รัตนพงศ์ ม. 2/1 33 2018-05-16 18:17:36
11. 28375 เด็กหญิงสุภัสสรา รื่นรมย์ ม. 2/1 40 2018-05-16 18:21:59
12. 28378 เด็กหญิงอลิน มัญชุนากร ม. 2/1 43 2018-05-16 18:22:37
13. 28095 เด็กชายสันติภาพ ดวงสุขประเสริฐ ม. 3/8 25 2018-05-17 07:41:49
14. 28077 เด็กชายธนธรณ์ สินทรัพย์ ม. 3/8 8 2018-05-17 07:41:49
15. 28083 เด็กชายบุรินทร์ ตัณยะสิทธิ์ ม. 3/8 14 2018-05-17 07:42:18
16. 28075 เด็กชายชาติชาย ศรีโยธา ม. 3/8 6 2018-05-17 08:33:58
17. 28989 เด็กชายพงศภัค เขียวราชา ม. 1/3 9 2018-05-17 09:01:48
18. 28031 เด็กชายธนวัฒน์ มาช่วย ม. 3/7 11 2018-05-17 11:59:00
19. 28914 เด็กชายสุวัจน์ แข่งขัน ม. 1/1 14 2018-05-17 12:08:58
20. 28340 เด็กชายณัฐพงศ์ คงศิลป์ ม. 2/1 6 2018-05-17 12:21:33
21. 28506 เด็กชายพิสิทธิ์ วรรณบุตร ม. 2/4 17 2018-05-17 12:35:00
22. 28485 เด็กชายอัมรินทร์ ฮีมนวลศรี ม. 2/4 15 2018-05-17 12:35:01
23. 28042 เด็กชายวิษณุ ศรีภพ ม. 3/7 22 2018-05-17 12:47:07
24. 28036 เด็กชายพงศกร จันทยักษ์ ม. 3/7 16 2018-05-17 12:48:28
25. 28335 เด็กชายกฤติธี พรหมเต็ม ม. 2/1 1 2018-05-17 12:57:01
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com