ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00007
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    หมากล้อม
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    342
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางวิไลภรณ์ อินป้อ
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูวิไลภรณ์ อินป้อ
ครูณัฐวุฒิ กิ่งมณี
ครูจักรพงษ์ แช่งเมืองปัก
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 27525 เด็กชายภากร เที่ยงตรงจิตร ม. 3/10 13 2017-10-31 14:37:43
2. 27530 เด็กชายสุธิพงษ์ นุ่มเนียม ม. 3/10 18 2017-10-31 14:37:47
3. 27518 เด็กชายธนกร สุวรรณกูฏ ม. 3/10 6 2017-10-31 14:37:53
4. 27514 เด็กชายเกล้านคร นพกรเศรษฐกุล ม. 3/10 2 2017-10-31 14:39:02
5. 28091 เด็กชายศุภกิตติ์ สามารถ ม. 2/8 22 2017-10-31 14:49:00
6. 28090 เด็กชายวัชรพล พูนสนอง ม. 2/8 21 2017-10-31 14:49:36
7. 27484 เด็กหญิงศศิพิมพ์ เป็นพุ่ม ม. 3/8 46 2017-10-31 14:52:42
8. 27487 เด็กหญิงอริสา สมคิด ม. 3/8 49 2017-10-31 14:57:22
9. 27465 เด็กหญิงกัญญาภัค อินบัว ม. 3/8 27 2017-10-31 15:01:50
10. 27479 เด็กหญิงรินลดา ตั้งความเพียร ม. 3/8 41 2017-10-31 15:04:44
11. 28337 เด็กชายกิตติพันธ์ ใจเย็น ม. 1/1 3 2017-10-31 15:05:36
12. 28346 เด็กชายเมธัส พนากุล ม. 1/1 12 2017-10-31 15:08:31
13. 28523 เด็กชายณัฐวุฒิ กระแส ม. 1/5 9 2017-10-31 15:10:55
14. 27470 เด็กหญิงชมพูนุช ภักดี ม. 3/8 32 2017-10-31 15:13:13
15. 28339 เด็กชายชัยสิทธิ์ ฐิติเมฆินทร์ ม. 1/1 5 2017-10-31 15:32:46
16. 27591 เด็กหญิงอารียา ธรรมสนิท ม. 3/11 39 2017-10-31 15:35:39
17. 27586 เด็กหญิงศรัญญา กาญจนโกศล ม. 3/11 34 2017-10-31 15:36:17
18. 27576 เด็กหญิงธนัชพร พุ่มพวง ม. 3/11 24 2017-10-31 15:37:03
19. 27577 เด็กหญิงธัญชนก คำดี ม. 3/11 25 2017-10-31 15:37:46
20. 27590 เด็กหญิงอรัชพร ชาญเชี่ยว ม. 3/11 38 2017-10-31 15:38:34
21. 27568 เด็กหญิงกชกร น้อยคงคา ม. 3/11 16 2017-10-31 15:39:13
22. 27580 เด็กหญิงประสิตา ประทุมวี ม. 3/11 28 2017-10-31 15:39:48
23. 27587 เด็กหญิงศศิประภา ใจช่วย ม. 3/11 35 2017-10-31 15:40:21
24. 28345 เด็กชายพณาวุฒิ อ้นเกษม ม. 1/1 11 2017-10-31 15:51:03
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com