ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00061
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    ดนตรีสากล 2
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    ดนตรี
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นายวิชัย บุราณรักษ์
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28354 เด็กหญิงขวัญข้าว ศิลปทอง ม. 1/1 28354 2018-02-12 13:01:32
2. 28740 เด็กชายชินกฤต อินวกูล ม. 1/10 28740 2018-02-12 13:02:05
3. 27552 เด็กหญิงศศิกานต์ อยู่สำราญ ม. 3/10 27552 2018-02-12 13:02:21
4. 27523 เด็กชายพงศกร ใจผ่อง ม. 3/10 27523 2018-02-12 13:02:49
5. 28544 เด็กหญิงธนัชชา ปลดเปลื้อง ม. 1/5 28544 2018-02-12 13:03:07
6. 28666 เด็กชายภัคพล ประสมทรัพย์ ม. 1/8 28666 2018-02-12 13:03:23
7. 28675 เด็กชายอนพัช รัตนวิจิตร ม. 1/8 28675 2018-02-12 13:03:38
8. 28559 เด็กหญิงสุภัสสร สระนัทธี ม. 1/5 28559 2018-02-12 13:04:30
9. 28480 เด็กชายภูมิรพี แสงวุธ ม. 1/4 28480 2018-02-12 13:04:45
10. 28669 เด็กชายทรัพย์สิน เจริญพานิช ม. 3/7 28669 2018-02-12 13:05:11
11. 28763 เด็กหญิงสุชาดา ปลื้มใจ ม. 3/7 28763 2018-02-13 08:29:23
12. 28744 เด็กชายปภังกร ธรรมสุขสรรค์ ม. 1/10 28744 2018-02-13 18:50:36
13. 28573 เด็กชายภูวาร์ หาญกล้า ม. 1/6 28573 2018-02-14 08:52:56
14. 28478 เด็กชายภณ ฟุ้งเฟื่อง ม. 1/4 28478 2018-02-15 13:54:21
15. 28506 เด็กชายพิสิทธิ์ วรรณบุตร ม. 1/4 28506 2018-02-15 13:55:03
16. 28419 เด็กหญิงรวีกานต์ วงศ์ตรุษ ม. 1/2 28419 2018-02-15 14:02:58
17. 27265 เด็กชายสพล หวานเสนาะ ม. 3/4 27265 2018-02-15 20:35:50
18. 28052 เด็กหญิงเกตน์นิภา ประคอง ม. 2/7 28052 2018-02-16 07:05:50
19. 27438 เด็กหญิงศิริลักษณ์ ดวงตา ม. 3/7 27438 2018-02-16 07:49:20
20. 27364 เด็กหญิงชนกนันท์ อยู่สุข ม. 3/6 27364 2018-02-16 11:55:15
21. 27377 เด็กหญิงพรทิพย์ ปานประทีป ม. 3/6 27377 2018-02-16 11:55:27
22. 27379 เด็กหญิงภัทรรินทรา บุญชู ม. 3/6 27379 2018-02-16 11:55:39
23. 27542 เด็กหญิงปุณยาพร จันทร์พิทักษ์ ม. 3/10 27542 2018-02-16 12:05:22
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com