ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00060
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    Graphic Design
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    426
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางสาวธนาภา ฤทธิพันธ์
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูธนาภา ฤทธิพันธ์
ครูทัศนีย์ อภิญ
​ครูอิทธิพงษ์ เอกวงษา
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 27215 เด็กหญิงงามสิริ ศรีเจริญ ม. 3/3 27215 2017-10-30 19:16:14
2. 27237 เด็กหญิงอรพินทร์ ศิริโพธิ์ ม. 3/3 27237 2017-10-30 19:16:43
3. 27232 เด็กหญิงสโรชา เหลืองอ่อน ม. 3/3 27232 2017-10-30 19:17:13
4. 27230 เด็กหญิงพิยดา ชวนชื่น ม. 3/3 27230 2017-10-30 19:17:52
5. 27229 เด็กหญิงพรพิมล อ่อนระเบียบ ม. 3/3 27229 2017-10-30 19:18:16
6. 27747 เด็กหญิงชัญญานุช นิตยสกุล ม. 2/1 27747 2017-10-30 19:18:46
7. 27755 เด็กหญิงปราณิสา รักวิเศษ ม. 2/1 27755 2017-10-30 19:19:12
8. 27758 เด็กหญิงพิชามญชุ์ สีทม ม. 2/1 27758 2017-10-30 19:20:18
9. 27765 เด็กหญิงสุวภัทร สุวรรณโชติ ม. 2/1 27765 2017-10-30 19:20:47
10. 27762 เด็กหญิงสุชัญญา หนาแน่น ม. 2/1 27762 2017-10-30 19:21:22
11. 27108 เด็กหญิงจิรัชญากร คำวินัย ม. 3/1 27108 2017-10-30 19:22:37
12. 27119 เด็กหญิงบัณฑิตา สุนทรเวชพงษ์ ม. 3/1 27119 2017-10-30 19:22:58
13. 27486 เด็กหญิงสุภาวดี ใจเย็น ม. 3/8 27486 2017-10-30 19:23:35
14. 27136 นางสาวอรปรียา ไชโย ม. 3/1 27136 2017-10-30 19:23:55
15. 27485 เด็กหญิงศศิวรรณ วงหาแทน ม. 3/8 27485 2017-10-30 19:24:21
16. 27543 เด็กหญิงพรลภัส เกิดศักดิ์สิทธิ์ ม. 3/10 27543 2017-10-30 19:24:45
17. 27524 เด็กชายพันธ์วริศ พรพิมาน ม. 3/10 12 2017-10-31 14:37:08
18. 27876 เด็กชายฐิติวัฒน์ สุทธิวารี ม. 2/4 7 2017-10-31 14:37:28
19. 27877 เด็กชายตะวัน งามแก้ว ม. 2/4 8 2017-10-31 14:37:35
20. 27521 เด็กชายนนทกร สิงหวัฒนศิริ ม. 3/10 9 2017-10-31 14:37:48
21. 27517 เด็กชายเตชินท์ มณเฑียรเงิน ม. 3/10 5 2017-10-31 14:38:16
22. 27878 เด็กชายธนกร ปัญญาคุณ ม. 2/4 9 2017-10-31 14:38:18
23. 28620 เด็กชายประสิทธิพร โพธิรักษ์ ม. 1/7 16 2017-10-31 14:38:42
24. 28615 เด็กชายธนวัฒณ์ มงคลจิตร์ ม. 1/7 11 2017-10-31 14:38:47
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com