ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00006
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    ส่งเสริม สสวท. ม.3-11
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    223
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นายนพรัตน์ ทาตะภิรมย์
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28189 เด็กชายกมล ตั้งสงบ ม. 3/11 28189 2018-05-16 14:09:16
2. 28190 เด็กชายฐานพัฒน์ ค้ำจุน ม. 3/11 28190 2018-05-16 14:09:28
3. 28191 เด็กชายณัฐนันท์ พูลประดิษฐ์ ม. 3/11 28191 2018-05-16 14:09:40
4. 28192 เด็กชายเดชาพล เจริญมาก ม. 3/11 28192 2018-05-16 14:10:05
5. 28193 เด็กชายเดชาวัต เจริญมาก ม. 3/11 28193 2018-05-16 14:10:19
6. 28195 เด็กชายธนภัทร จิรกุลพล ม. 3/11 28195 2018-05-16 14:10:35
7. 28196 เด็กชายธนภัทร มีไชย ม. 3/11 28196 2018-05-16 14:12:29
8. 28198 เด็กชายพีรพล งามเสงี่ยม ม. 3/11 28198 2018-05-16 14:12:41
9. 28199 เด็กชายพีรวิชญ์ วงศ์มา ม. 3/11 28199 2018-05-16 14:12:52
10. 28197 เด็กชายธรรศธรรม คนึงเหตุ ม. 3/11 28197 2018-05-16 14:15:31
11. 28200 เด็กชายภูสิษฐ์ ลี้ไพโรจน์กุล ม. 3/11 28200 2018-05-16 14:15:54
12. 28201 เด็กชายวงศธร วงศ์สมบัติ ม. 3/11 28201 2018-05-16 14:16:04
13. 28202 เด็กชายอิทธิเทพ มุกดาสนิท ม. 3/11 28202 2018-05-16 14:16:15
14. 28203 เด็กชายเอกฉัตร พุ่มพา ม. 3/11 28203 2018-05-16 14:16:26
15. 28204 เด็กหญิงกันต์ฤทัย พาหะ ม. 3/11 28204 2018-05-16 14:16:47
16. 28205 เด็กหญิงจิดาภา วรรณศิริ ม. 3/11 28205 2018-05-16 14:16:57
17. 28206 เด็กหญิงณิชกานต์ คงคางาม ม. 3/11 28206 2018-05-16 14:17:09
18. 28207 เด็กหญิงธนวรรณ ทรัพย์สะสม ม. 3/11 28207 2018-05-16 14:17:20
19. 28208 เด็กหญิงธนัชพร จรีวัตร์ ม. 3/11 28208 2018-05-16 14:17:33
20. 28209 เด็กหญิงนวรัตน์ ถึงรัตน์ ม. 3/11 28209 2018-05-16 14:17:42
21. 28210 เด็กหญิงเบญญาภา รัตนาธนบดี ม. 3/11 28210 2018-05-16 14:17:56
22. 28212 เด็กหญิงปานชีวา ถนอมวงศ์ ม. 3/11 28212 2018-05-16 14:18:06
23. 28214 เด็กหญิงพิณนภา เผยกลิ่น ม. 3/11 28214 2018-05-16 14:18:19
24. 28215 เด็กหญิงพิมพ์มารฎา โตซาบายาชิ ม. 3/11 28215 2018-05-16 14:18:31
25. 28216 เด็กหญิงภัทราพร ประมวล ม. 3/11 28216 2018-05-16 14:18:41
26. 28217 เด็กหญิงร่มเกศ ชูผกา ม. 3/11 28217 2018-05-16 14:18:52
27. 28219 เด็กหญิงวศินี พานิชย์ ม. 3/11 28219 2018-05-16 14:19:08
28. 28220 เด็กหญิงวาริศา แสงอรุณ ม. 3/11 28220 2018-05-16 14:19:22
29. 28222 เด็กหญิงศิรดา บุญจันทร์ ม. 3/11 28222 2018-05-16 14:19:36
30. 28223 เด็กหญิงศิริวรรณ แตงอ่อน ม. 3/11 28223 2018-05-16 14:19:49
31. 28224 เด็กหญิงศุภิสรา ไทยสวัสดิ์ ม. 3/11 28224 2018-05-16 14:20:05
32. 28225 เด็กหญิงสิราวรรณ บุญส่งเสริม ม. 3/11 28225 2018-05-16 14:20:15
33. 28226 เด็กหญิงสุภัฏชกาญจน์ ศรีเบญจรัตน์ ม. 3/11 28226 2018-05-16 14:20:28
34. 28227 เด็กหญิงแสงรวี พุทธจักร ม. 3/11 28227 2018-05-16 14:20:38
35. 28228 เด็กหญิงอนันญา มากมูล ม. 3/11 28228 2018-05-16 14:20:50
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com