ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00006
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    A-MATH
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    533
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นายกัมพล จิตรเอื้ออารีย์กุล
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูกัมพล จิตรเอื้ออารีย์กุล
ครูสารภี จูงวิศาลชัย
ครูมลฤดี เด่นดวง
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 27548 เด็กหญิงแพรวา รุจิรังสิมันตุ์กุล ม. 3/10 27548 2017-10-31 11:20:55
2. 27550 เด็กหญิงภัทรวดี จันทรา ม. 3/10 27550 2017-10-31 11:21:53
3. 28368 เด็กหญิงภัทราพร รัตนพงศ์ ม. 1/1 28368 2017-10-31 13:00:41
4. 28356 เด็กหญิงจิตตา ผาคำ ม. 1/1 28356 2017-10-31 13:01:07
5. 28370 เด็กหญิงมนัญญา วาทะยานนท์ ม. 1/1 28370 2017-10-31 13:01:34
6. 28367 เด็กหญิงเพชรดา เรืองศิริ ม. 1/1 28367 2017-10-31 13:01:52
7. 28755 เด็กหญิงธัญวรัตม์ เจริญกิจ ม. 1/10 28755 2017-10-31 13:02:10
8. 27532 เด็กชายอานุภาพ ศรีสมบูรณ์ ม. 3/10 20 2017-10-31 15:29:49
9. 27513 เด็กชายกิตติพศ ย่องใย ม. 3/10 1 2017-10-31 15:30:22
10. 27527 เด็กชายวริศ สุกใส ม. 3/10 15 2017-10-31 15:30:36
11. 27515 เด็กชายฐิติกร ชวนชื่น ม. 3/10 3 2017-10-31 15:31:19
12. 27553 เด็กชายจิรพงศ์ ศิริสวัสดิ์ ม. 3/11 1 2017-10-31 15:32:25
13. 27529 เด็กชายศุภวิชญ์ จิรธรรมกูล ม. 3/10 17 2017-10-31 15:34:04
14. 27528 เด็กชายศุภกร มงคลสุข ม. 3/10 16 2017-10-31 15:34:56
15. 28392 เด็กชายวรเมธ ทองจันทร์ ม. 1/2 13 2017-10-31 18:01:17
16. 28051 เด็กหญิงกาญจนา ยอดเสาดี ม. 2/7 32 2017-10-31 20:07:28
17. 28065 เด็กหญิงสิรราวรรณ สนิทน้อย ม. 2/7 46 2017-10-31 20:08:27
18. 28059 เด็กหญิงพรนภา วงษ์ภักดี ม. 2/7 39 2017-10-31 20:10:00
19. 27960 เด็กหญิงปิยะวรรณ สมอโพรง ม. 2/5 41 2017-10-31 20:21:45
20. 27563 เด็กชายวุฒิภัทร สุวรรณโชติ ม. 3/11 11 2017-11-01 12:45:22
21. 27565 เด็กชายสากล แซ่อุ่ย ม. 3/11 13 2017-11-01 12:48:41
22. 27554 เด็กชายจิรพัฒน์ คล่องใจ ม. 3/11 2 2017-11-01 18:28:54
23. 27564 เด็กชายศุภกานต์ นินปาละ นินปาละ ม. 3/11 12 2017-11-01 18:33:15
24. 27558 เด็กชายภัทรพล ลิ้มสมบูรณ์ ม. 3/11 6 2017-11-01 19:04:00
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com