ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00059
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    D.I.Y by KLAENG
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    422
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นายทรงชัย เย็นสนาน
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูทรงชัย เย็นสนาน
ครูเอกรัฐ เอมเจริญ
ครูศมานนท์ ปาลสุทธิ์
ครูบุญส่ง พุ่มบาน
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 27875 เด็กชายจิรวุฒิ สวรรค์งาม ม. 2/4 6 2017-10-31 14:37:45
2. 27887 เด็กชายวรพงศ์ สิทธิวงศ์ ม. 2/4 17 2017-10-31 14:38:26
3. 27378 นางสาวพรธีรา กาญจนโกศล ม. 3/6 40 2017-10-31 14:38:47
4. 28470 เด็กชายกิจติภณ เจนช่าง ม. 1/4 1 2017-10-31 14:39:00
5. 27370 เด็กหญิงนัชชา นพรัตน์ ม. 3/6 32 2017-10-31 14:39:34
6. 27374 เด็กหญิงปาริชาติ ชำนาญจิตต์ ม. 3/6 36 2017-10-31 14:39:36
7. 28658 เด็กชายณัฐนันท์ วงศ์ทวีกุล ม. 1/8 8 2017-10-31 14:42:09
8. 27423 เด็กหญิงชลธิชา บุญแต่ง ม. 3/7 36 2017-10-31 14:49:09
9. 27409 เด็กชายพีรภัทร ตะติชลา ม. 3/7 19 2017-10-31 14:50:54
10. 27418 เด็กหญิงกนกวรรณ เสน่ห์ ม. 3/7 31 2017-10-31 14:51:52
11. 27406 เด็กชายพงศ์กรณ์ ฉัตรเวชชศาสตร์ ม. 3/7 17 2017-10-31 14:51:54
12. 27419 เด็กหญิงกมลชนก วงศ์นาค ม. 3/7 32 2017-10-31 14:52:24
13. 27434 เด็กหญิงปีย์วรา วิทยศักดิ์พันธ์ ม. 3/7 43 2017-10-31 14:52:51
14. 27189 เด็กชายจารุกิตติ์ สุขศิริ ม. 3/3 27189 2017-10-31 14:57:35
15. 27872 เด็กชายคุณานนต์ ไสวรรณ ม. 2/4 3 2017-10-31 14:59:35
16. 27410 เด็กชายยศกร พูลเกษม ม. 3/7 20 2017-10-31 14:59:59
17. 27890 เด็กชายภาณุภัท แววมณี ม. 2/4 20 2017-10-31 15:00:00
18. 27140 เด็กชายชยานิล คล้ายใจดี ม. 3/2 1 2017-10-31 15:00:07
19. 27397 เด็กชายณัษฐพงษ์ วัฒนามโนมัย ม. 3/7 9 2017-10-31 15:00:51
20. 28654 เด็กชายคริษฐ์ รอดเสงี่ยม ม. 1/8 5 2017-10-31 15:01:12
21. 28673 เด็กชายสุเมธ ชุมสาย ม. 1/8 22 2017-10-31 15:02:29
22. 27149 เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วทุม ม. 3/2 27149 2017-10-31 15:02:53
23. 27142 เด็กชายธรภัทร วงศ์ซิ้ม ม. 3/2 27142 2017-10-31 15:05:12
24. 27401 เด็กชายนที ขวัญอโนชา ม. 3/7 13 2017-10-31 15:05:31
25. 27150 เด็กชายภควัตร แกล้วกล้า ม. 3/2 27150 2017-10-31 15:05:35
26. 27201 เด็กชายปิยะพงษ์ ปะสิ่งชอบ ม. 3/3 27201 2017-10-31 15:19:36
27. 27209 เด็กชายศุภกร ลืมขำ ม. 3/3 27209 2017-10-31 15:20:20
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com