ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00058
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    กระดาษหรรษา
วัตถุประสงค์ :    1. นักเรียนสามารถนำกระดาษมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของใช้งานได้
 
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    ห้องสมุด2
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางสาวดารินทร์ ชัยกิจวัฒนา
 
ระดับชั้น :    ม.2
หมายเหตุ :    ครูดารินทร์ ชัยกิจวัฒนา
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28592 เด็กหญิงปภัสสร รู้อยู่ ม. 1/6 32 2017-10-31 14:59:06
2. 28603 เด็กหญิงสาธิตา นามโน ม. 1/6 43 2017-10-31 15:00:22
3. 28604 เด็กหญิงสุภัสสรา บุญทศ ม. 1/6 44 2017-10-31 15:02:07
4. 27394 เด็กชายฐิติพงศ์ มณีวิจิตร ม. 3/7 6 2017-10-31 15:02:56
5. 28601 เด็กหญิงสุนันทา รังกุพันธ์ ม. 1/6 41 2017-10-31 15:03:03
6. 28599 เด็กหญิงสุชัญญา สินธุ ม. 1/6 39 2017-10-31 15:03:54
7. 28600 เด็กหญิงสุธิศา หาญชนะมีชัย ม. 1/6 40 2017-10-31 15:04:33
8. 28456 เด็กหญิงภูริชญา เกลี้ยงเกลา ม. 1/3 32 2017-10-31 15:07:36
9. 27234 นางสาวอธิชา เมตตา ม. 3/3 46 2017-10-31 15:08:18
10. 27238 เด็กหญิงเอมอร ดียืด ม. 3/3 50 2017-10-31 15:08:29
11. 28468 เด็กหญิงอริสา เที่ยงคาม ม. 1/3 44 2017-10-31 15:08:29
12. 27236 เด็กหญิงอรณิชาภัค ชัยประเสริฐ ม. 3/3 48 2017-10-31 15:08:29
13. 28446 เด็กหญิงนิศามณี งามสม ม. 1/3 22 2017-10-31 15:08:33
14. 28451 เด็กหญิงพนิตอนงค์ ดีชั่วกัลป์ ม. 1/3 27 2017-10-31 15:08:49
15. 27946 เด็กชายอรรถภูมิ บุญยิ่งเหลือ ม. 2/5 26 2017-10-31 15:08:50
16. 27965 เด็กชายชากร แก้วโยธา ม. 2/5 28 2017-10-31 15:09:47
17. 28450 เด็กหญิงปัณฑิตา เจริญมาก ม. 1/3 26 2017-10-31 15:09:48
18. 28454 เด็กหญิงพิมรดา ใจสะอาด ม. 1/3 30 2017-10-31 15:09:59
19. 27398 เด็กชายธนภัทร พันธุระ ม. 3/7 10 2017-10-31 15:10:30
20. 27930 เด็กชายนครินทร์ ขำขจร ม. 2/5 11 2017-10-31 15:10:47
21. 27920 เด็กชายกิตติคุณ หรุ่นเจริญ ม. 2/5 1 2017-10-31 15:11:26
22. 27938 เด็กชายเรืองเดช เสน่ห์ ม. 2/5 19 2017-10-31 15:12:09
23. 27213 เด็กหญิงกัญญาพร สมเจริญ ม. 3/3 26 2017-10-31 15:25:12
24. 27224 เด็กหญิงธนภรณ์ สวามีชัย ม. 3/3 36 2017-10-31 15:25:46
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com