ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00057
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    หนังสือประดิษฐ์
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    ห้องสมุด1
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางเอื้อมพร ชื่นอารมย์
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูเอื้อมพร ชื่นอารมย์
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 27123 เด็กหญิงปัณฑารีย์ สุวรรณพิทักษ์ ม. 3/1 27123 2017-10-31 08:14:53
2. 27100 เด็กหญิงกชวรรณ บุญยั่งยืน ม. 3/1 27100 2017-10-31 08:15:10
3. 27138 เด็กหญิงอริสา เสาวคนธ์ ม. 3/1 27138 2017-10-31 08:15:24
4. 27124 เด็กหญิงพรนภัส วรรณวงษา ม. 3/1 27124 2017-10-31 08:15:36
5. 27137 นางสาวอริสรา จันทร์พราหมณ์ ม. 3/1 27137 2017-10-31 08:15:51
6. 27148 เด็กชายพีรณัฐ ใจใส ม. 3/2 27148 2017-10-31 08:16:07
7. 27155 เด็กชายวิศรุต แทนทด ม. 3/2 27155 2017-10-31 08:16:18
8. 27146 เด็กชายพงษ์ภรณ์ เกิดเจริญ ม. 3/2 27146 2017-10-31 08:16:30
9. 27156 เด็กชายศุภวิชญ์ ดาวสุข ม. 3/2 27156 2017-10-31 13:37:39
10. 28360 เด็กหญิงณัฎฐณิชา สวัสดิ์ล้น ม. 1/1 26 2017-10-31 14:58:42
11. 28351 เด็กหญิงกนิษฐา อนันทสุข ม. 1/1 17 2017-10-31 15:04:03
12. 28693 เด็กหญิงอรียา สอนบุตร ม. 1/8 41 2017-10-31 15:13:23
13. 28694 เด็กหญิงอารยา สียางนอก ม. 1/8 42 2017-10-31 15:13:50
14. 28684 เด็กหญิงรภีพรรณ ทรัพย์ประเสริฐ ม. 1/8 32 2017-10-31 15:14:28
15. 28632 เด็กหญิงญาณิศา ธนาภรณ์ ม. 1/7 28 2017-10-31 15:19:25
16. 28629 เด็กหญิงจิราภา ถาวร ม. 1/7 25 2017-10-31 15:19:30
17. 28638 เด็กหญิงนิชานันท์ ยั่งยืน ม. 1/7 34 2017-10-31 15:19:49
18. 27483 เด็กหญิงวาสิตา ยินดี ม. 3/8 45 2017-10-31 15:20:06
19. 27482 เด็กหญิงวรรณวิษา กลัดเพ็ชร ม. 3/8 44 2017-10-31 15:20:35
20. 28676 เด็กชายอาทิตย์ อยู่คง ม. 1/8 25 2017-10-31 15:22:15
21. 28001 เด็กชายสุรพัศ คุ้มไพรี ม. 2/6 32 2017-10-31 15:27:09
22. 27559 เด็กชายยุทธภูมิ มงคลสุข ม. 3/11 7 2017-11-01 19:03:38
23. 27526 เด็กชายยุทธภพ มงคลสุข ม. 3/10 14 2017-11-01 19:05:18
24. 27413 เด็กชายสุรเชษฐ์ สิงหาท้าว ม. 3/7 23 2017-11-08 12:40:32
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com