ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00056
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    ประดิษฐ์พาเพลิน
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    คหกรรม3
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางสาวจุฑารัตน์ เบญจามฤต
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูสุภาพร เตชะผล
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28730 เด็กหญิงกัลยรัตน์ อังสุโชติเมธี ม. 1/9 28730 2017-10-30 22:52:25
2. 28598 เด็กหญิงวันวิสาข์ ยศกลาง ม. 1/6 28598 2017-10-30 22:52:47
3. 28593 เด็กหญิงปาริฉัตร เคราะห์ดี ม. 1/6 28593 2017-10-30 22:53:06
4. 28595 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา รุ่งเจริญ ม. 1/6 28595 2017-10-30 22:53:33
5. 27806 เด็กหญิงพัชรี กายนาคา ม. 2/2 36 2017-10-31 14:40:31
6. 27791 เด็กหญิงชลิตา บุญก่อเกื้อ ม. 2/2 21 2017-10-31 14:40:32
7. 28142 เด็กหญิงพิมพา บุญเสริม ม. 2/9 21 2017-10-31 14:40:38
8. 27792 เด็กหญิงชาลิสา บุญเกิด ม. 2/2 22 2017-10-31 14:40:39
9. 27909 เด็กหญิงพิชญธิดา ยวงสอาด ม. 2/9 13 2017-10-31 14:40:39
10. 28139 เด็กหญิงนันทกานต์ เหลือรักษ์ ม. 2/9 18 2017-10-31 14:40:43
11. 27793 เด็กหญิงชาลิสา วงค์ทองลอย ม. 2/2 23 2017-10-31 14:40:48
12. 28143 เด็กหญิงแพรวา มุ่งหมายกิจ ม. 2/9 22 2017-10-31 14:40:50
13. 27844 เด็กหญิงฐิตาพร แนวพะนา ม. 2/3 24 2017-10-31 14:45:34
14. 27794 เด็กหญิงณัฐกมล เห็นชอบ ม. 2/2 24 2017-10-31 14:49:32
15. 28113 เด็กหญิงภิชชานิการ์ ปลิดทุกข์ ม. 2/8 44 2017-10-31 14:55:22
16. 28672 เด็กชายศุภโชค สิริพรตันติกุล ม. 1/8 21 2017-10-31 14:57:05
17. 27840 เด็กหญิงชนัญชิดา กองทรัพย์ ม. 2/3 20 2017-10-31 14:58:34
18. 27813 เด็กหญิงลักษิกา บุญยั่งยืน ม. 2/2 43 2017-10-31 15:00:40
19. 28361 เด็กหญิงธัญพิชชา รอดระหงษ์ ม. 1/1 27 2017-10-31 15:04:55
20. 27809 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สีโทพุทธ ม. 2/2 39 2017-10-31 15:05:48
21. 28489 เด็กหญิงจินต์จุฑา แท่นทอง ม. 1/4 21 2017-10-31 15:08:25
22. 28513 เด็กหญิงสุณัฏฐา ทองสำฤทธิ์ ม. 1/4 44 2017-10-31 15:09:05
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com