ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00055
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    งานสวยด้วยมือเรา
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    คหกรรม1
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางเบ็ญจพร สัตย์อุดม
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูเบ็ญจพร สัตย์อุดม
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28608 เด็กชายณัฐนันท์ ปรึกษา ม. 1/7 28608 2017-10-30 19:17:38
2. 28628 เด็กหญิงกัญญาวีร์ งานดี ม. 1/7 28628 2017-10-30 19:18:54
3. 28630 เด็กหญิงจิรัชญา จริยเกริกเกียรติ ม. 1/7 28630 2017-10-30 19:19:32
4. 28649 เด็กหญิงอาทิตยา คงภักดี ม. 1/7 28649 2017-10-30 19:20:38
5. 27750 เด็กหญิงณิชารีย์ บุญรอด ม. 2/1 27750 2017-10-30 19:21:43
6. 27753 เด็กหญิงนิรมล กูนา ม. 2/1 27753 2017-10-30 19:22:26
7. 27768 เด็กหญิงอัญมณี อาจิณ ม. 2/1 27768 2017-10-30 19:23:08
8. 27769 เด็กหญิงอารียา สนิท ม. 2/1 27769 2017-10-30 19:25:18
9. 27282 เด็กหญิงพีรดา เสน่ห์ ม. 3/4 27282 2017-10-30 19:26:28
10. 27273 เด็กหญิงกวินนาถ คำต่อตั้ง ม. 3/4 27273 2017-10-30 19:26:57
11. 27217 เด็กหญิงณัฎฐมน หิรัญรักษ์ ม. 3/3 27217 2017-10-30 19:39:52
12. 27220 นางสาวณัฐกมล นึกสม ม. 3/3 27220 2017-10-30 19:40:30
13. 27228 เด็กหญิงพรชนก งามวิจิตร ม. 3/3 27228 2017-10-30 19:43:07
14. 27223 เด็กหญิงทิตยา อภิญ ม. 3/3 27223 2017-10-30 19:45:32
15. 27221 เด็กหญิงณัฐธิดา สุขสีดา ม. 3/3 27221 2017-10-30 19:46:52
16. 27235 เด็กหญิงอมลวรรณ ช้างเงิน ม. 3/3 27235 2017-10-30 19:48:15
17. 28642 เด็กหญิงภาณุมาศ รุ่งแสงภาณุมาศ ม. 1/7 28642 2017-10-31 13:06:04
18. 28646 เด็กหญิงสุวิบุญ ใจด้วง ม. 1/7 28646 2017-10-31 13:07:49
19. 28648 เด็กหญิงอศิตา พรหมสูงยาง ม. 1/7 28648 2017-10-31 13:08:31
20. 28647 เด็กหญิงอรปรียา ประกอบผล ม. 1/7 28647 2017-10-31 13:09:51
21. 28644 เด็กหญิงวันวิสา นันทการ ม. 1/7 28644 2017-10-31 15:06:41
22. 28639 เด็กหญิงพรเพชร งามเสงี่ยม ม. 1/7 28639 2017-10-31 15:07:36
23. 28645 เด็กหญิงสิริยากร บุญยิ่ง ม. 1/7 28645 2017-10-31 15:08:32
24. 27247 เด็กชายนครินทร์ รำพึงวงษ์ ม. 3/4 27247 2017-10-31 15:09:41
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com