ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00054
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    ผักสวนครัว รั้วกินได้
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    แปลงเกษตร
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นายสายันต์ แพทย์กิจ
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูสายันต์ แพทย์กิจ
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28485 เด็กชายอัมรินทร์ ฮีมนวลศรี ม. 1/4 16 2017-10-31 14:42:20
2. 27099 นายอัศวนนท์ ตรงชื่น ม. 3/1 11 2017-10-31 14:42:45
3. 28363 เด็กหญิงนันทิกานต์ บุญยั่งยืน ม. 1/1 29 2017-10-31 14:55:50
4. 27873 เด็กชายจิรเดช สว่างฉาย ม. 2/4 4 2017-10-31 14:55:54
5. 28358 เด็กหญิงชมพูนุช ประมวล ม. 1/1 24 2017-10-31 14:56:57
6. 27886 เด็กชายภานุพงศ์ ผาสุขยืด ม. 2/4 16 2017-10-31 15:00:51
7. 27098 เด็กชายอธิชา ธาราศักดิ์ ม. 3/1 10 2017-10-31 15:03:32
8. 27879 เด็กชายธนกฤต เพิ่มพูน ม. 2/4 10 2017-10-31 15:04:00
9. 27871 เด็กชายกิตติภพ ตั้งความเพียร ม. 2/4 2 2017-10-31 15:05:53
10. 27096 เด็กชายเวธน์วศิน สระนัทธี ม. 3/1 8 2017-10-31 15:06:23
11. 27888 เด็กชายวิธวินท์ ประมวล ม. 2/4 18 2017-10-31 15:06:28
12. 27412 เด็กชายศิวกร นิลจินดา ม. 3/7 22 2017-10-31 15:07:11
13. 27891 เด็กชายอัครวินท์ เนินคีรี ม. 2/4 21 2017-10-31 15:08:11
14. 27874 เด็กชายจิรวัฒน์ จริยเกริกเกียรติ ม. 2/4 5 2017-10-31 15:08:47
15. 27835 เด็กชายอุรุคิณร์ คำแหง ม. 2/3 15 2017-10-31 15:08:59
16. 27892 เด็กชายอิทธิฤทธิ์ ปองความดี ม. 2/4 22 2017-10-31 15:09:48
17. 27094 เด็กชายฤกษ์ชัย เพ็ชรรัตน์ ม. 3/1 6 2017-10-31 15:10:12
18. 27912 เด็กหญิงมนัสนันท์ ปะสิ่งชอบ ม. 2/4 41 2017-10-31 15:16:04
19. 28439 เด็กชายวุฒิชัย เจริญวงศ์ ม. 1/3 15 2017-10-31 15:18:50
20. 27756 เด็กหญิงปาลินี บุญยั่งยืน ม. 2/1 36 2017-10-31 15:19:37
21. 27913 เด็กหญิงมุทิตา นุสาโล ม. 2/4 42 2017-11-06 12:52:02
22. 27836 เด็กหญิงกฤษณา ภู่ภูสิทธิ์ ม. 2/3 27836 2017-11-29 12:41:30
23. 27859 เด็กหญิงวราพร วงษ์ปลั่ง ม. 2/3 27859 2017-11-29 12:41:58
24. 27855 เด็กหญิงภัทรพร กุลศิริ ม. 2/3 27855 2017-11-29 12:42:18
25. 27866 เด็กหญิงสุภัสสรา ปรีชา ม. 2/3 27866 2017-11-29 12:42:44
26. 28104 เด็กหญิงชนิกานต์ วงศ์เขาอ่อน ม. 2/8 28104 2017-11-29 12:43:09
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com