:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบสารสนเทศออนไลน์ โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร ::
 
 
 
 
   
     
 
ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00053
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    ห้องสมุดหรรษา
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    ห้องสมุด
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางสาวดารินทร์ ชัยกิจวัฒนา
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28649 เด็กหญิงอาทิตยา คงภักดี ม. 2/7 28649 2018-05-16 16:55:57
2. 28628 เด็กหญิงกัญญาวีร์ งานดี ม. 2/7 28628 2018-05-16 16:56:32
3. 28409 เด็กหญิงนิรมล จุลเจือ ม. 2/2 30 2018-05-16 17:59:39
4. 28402 เด็กหญิงเจสิริญ ทองวิเศษ ม. 2/2 24 2018-05-16 18:00:11
5. 28642 เด็กหญิงภาณุมาศ รุ่งแสงภาณุมาศ ม. 2/7 37 2018-05-16 18:00:30
6. 28468 เด็กหญิงอริสา เที่ยงคาม ม. 2/3 44 2018-05-16 18:00:48
7. 28450 เด็กหญิงปัณฑิตา เจริญมาก ม. 2/3 26 2018-05-16 18:01:56
8. 28399 เด็กหญิงกิตติยา ตันติชัยวนิช ม. 2/2 21 2018-05-16 18:02:03
9. 28625 เด็กชายวีรภัทร งามเสงี่ยม ม. 2/7 20 2018-05-16 18:02:25
10. 28451 เด็กหญิงพนิตอนงค์ ดีชั่วกัลป์ ม. 2/3 27 2018-05-16 18:05:00
11. 29000 เด็กหญิงเกษมณี รำพึงกิจ ม. 1/3 20 2018-05-16 18:05:03
12. 28454 เด็กหญิงพิมรดา ใจสะอาด ม. 2/3 30 2018-05-16 18:05:03
13. 28648 เด็กหญิงอศิตา พรหมสูงยาง ม. 2/7 43 2018-05-16 18:05:22
14. 28603 เด็กหญิงสาธิตา นามโน ม. 2/6 43 2018-05-16 18:05:53
15. 28627 เด็กหญิงกัญญ์วรา ศรีคัทนา ม. 2/7 23 2018-05-16 18:06:43
16. 29418 เด็กหญิงวรวลัญช์ แสวงชน ม. 2/7 45 2018-05-16 18:06:49
17. 28693 เด็กหญิงอรียา สอนบุตร ม. 2/8 41 2018-05-16 18:07:16
18. 28733 เด็กหญิงนภัสสร ขาวสะอาด ม. 2/9 39 2018-05-16 18:07:19
19. 28694 เด็กหญิงอารยา สียางนอก ม. 2/8 42 2018-05-16 18:07:22
20. 28637 เด็กหญิงธีรนันท์ กุสสลานุภาพ ม. 2/7 32 2018-05-16 18:07:35
21. 28601 เด็กหญิงสุนันทา รังกุพันธ์ ม. 2/6 41 2018-05-16 18:08:16
22. 28604 เด็กหญิงสุภัสสรา บุญทศ ม. 2/6 44 2018-05-16 18:08:20
23. 29016 เด็กหญิงศิรินภา วงศ์สุบิน ม. 1/3 36 2018-05-16 18:09:17
24. 28940 เด็กหญิงอาทิตยา ถาวรชัยสิทธิ์ ม. 1/1 40 2018-05-16 18:09:20
25. 28632 เด็กหญิงญาณิศา ธนาภรณ์ ม. 2/7 27 2018-05-16 18:09:37
26. 28646 เด็กหญิงสุวิบุญ ใจด้วง ม. 2/7 28646 2018-05-16 19:12:07
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com