ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00053
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    การจัดสวนถาด
วัตถุประสงค์ :    เพื่อให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทำงานอย่างเป็นระบบ และแสวงหาความรุ้มีคุณะรรมและสร้างนิสัยในการทำงานร่วมกับผุ้อื่นได้
กิจกรรมการเรียนรู้ :    การจัดสวนในภาชนะเป็นศิลปะที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่ต้องการนำธรรมชาติมาอยุ่ใกล้ตัว จึงนำความรุ้ทางศิลปะมาผสมผสานกับการปลูกพืชและการดุแลรักษาพืชมาสร้างเป้นสวนขนาดเล็กอยู่ในภาชนะ
สถานที่จัดกิจกรรม :    เกษตร3
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางสาวจุฑามณีสิน สนิทพิทักษ์สินธุ
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูจุฑามณีสิน สนิทพิทักษ์สินธุ
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28342 เด็กชายเทพพิทักษ์ เสนารักษ์ ม. 1/1 28342 2017-10-31 09:01:02
2. 28362 เด็กหญิงนววรรณ อายุโย ม. 1/1 28362 2017-10-31 09:01:30
3. 28726 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ชูก้อนทอง ม. 1/9 28726 2017-10-31 09:01:55
4. 28398 เด็กหญิงกมลพรรณ พงษ์แพทย์ ม. 1/2 28398 2017-10-31 14:24:43
5. 28404 เด็กหญิงฐิตาภัทร สระบัว ม. 1/2 28404 2017-10-31 14:24:58
6. 28410 เด็กหญิงนิศากร ขาวนวล ม. 1/2 28410 2017-10-31 14:25:14
7. 28422 เด็กหญิงสุชาวดี แซ่กู้ ม. 1/2 28422 2017-10-31 14:25:27
8. 28405 เด็กหญิงณญาตา ชังอินทร์ ม. 1/2 28405 2017-10-31 14:25:40
9. 28420 เด็กหญิงรัชชานันท์ สุรกิจโกศล ม. 1/2 28420 2017-10-31 14:25:51
10. 28423 เด็กหญิงสุวิมล กองทรัพย์ ม. 1/2 28423 2017-10-31 14:26:04
11. 28409 เด็กหญิงนิรมล จุลเจือ ม. 1/2 30 2017-10-31 14:47:06
12. 27218 เด็กหญิงณัฏฐณิชา วงศ์ตรัส ม. 3/3 30 2017-10-31 14:51:46
13. 27337 เด็กหญิงสุชาดา หาญกล้า ม. 3/5 46 2017-10-31 14:55:33
14. 27324 เด็กหญิงณัฐชา อรัญวงศ์ ม. 3/5 36 2017-10-31 15:00:28
15. 28441 เด็กชายสิทธิชัย คำอ้าย ม. 1/3 17 2017-10-31 15:00:42
16. 27325 เด็กหญิงธนกร คำแหง ม. 3/5 37 2017-10-31 15:00:55
17. 28440 เด็กชายศุธิพล ราญรอน ม. 1/3 16 2017-10-31 15:03:28
18. 27194 นายทัศน์พล วุฒิอรุณสิทธิ์ ม. 3/3 27194 2017-10-31 15:03:47
19. 27331 เด็กหญิงมาลิณี ฉายาชวลิต ม. 3/5 41 2017-10-31 15:04:08
20. 27706 เด็กชายณัฐภัทร นวลจันทร์ ม. 3/3 27706 2017-10-31 15:04:42
21. 27192 นายณัฐวุฒ ถมยา ม. 3/3 27192 2017-10-31 15:05:16
22. 27208 เด็กชายศราวุธ รื่นรมย์ ม. 3/3 27208 2017-10-31 15:05:47
23. 28442 เด็กชายหนุ่มยี่ นายทุน ม. 1/3 18 2017-10-31 15:06:58
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com