ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00052
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    ยุวเกษตร
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    อุตสาหกรรม4
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นายอิศรา อิศรานุวัตร
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูอิศรา อิศรานุวัตร
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 27522 เด็กชายปวเรศ โอทาน ม. 3/10 27522 2017-10-30 20:28:41
2. 28111 เด็กหญิงนันทิยา งามวงค์ ม. 2/8 28111 2017-10-30 20:29:03
3. 28105 เด็กหญิงชลธิชา รัตนมาศ ม. 2/8 28105 2017-10-30 20:29:33
4. 27118 เด็กหญิงบงกช สิ้นเคราะห์ ม. 3/1 27118 2017-10-30 20:30:32
5. 27113 เด็กหญิงณัฐณิชา ผกาแก้ว ม. 3/1 27113 2017-10-30 20:31:04
6. 27130 นางสาวศรัญญา สุวรรณโชติ ม. 3/1 27130 2017-10-30 20:32:04
7. 27133 เด็กหญิงสุพิชชา ร่มเย็น ม. 3/1 27133 2017-10-30 20:32:37
8. 27097 เด็กชายอดิศักดิ์ เจษสฤษฎ์ชา ม. 3/1 27097 2017-10-30 20:33:08
9. 27090 เด็กชายณัฐพร ชล ม. 3/1 27090 2017-10-30 20:33:30
10. 27095 นายวุฒธินันท์ อรัญวงศ์ ม. 3/1 27095 2017-10-30 20:33:52
11. 27093 เด็กชายพันธกานต์ เรือนเงิน ม. 3/1 27093 2017-10-30 20:34:19
12. 28385 เด็กชายธนพจน์ ดีพื้น ม. 1/2 28385 2017-10-30 20:34:42
13. 27996 เด็กชายวัชรกรณ์ เพียรพิทักษ์ ม. 2/6 27996 2017-10-30 20:35:03
14. 28395 เด็กชายสุเทพ ใจดี ม. 1/2 16 2017-10-31 14:38:12
15. 27520 เด็กชายธีทัต สราญลักษณ์ ม. 3/10 8 2017-10-31 14:38:53
16. 28380 เด็กชายกฤตพรต จันทร์พราหมณ์ ม. 1/2 1 2017-10-31 14:40:03
17. 28005 เด็กหญิงกันติชา มะลิชาติ ม. 2/6 36 2017-10-31 14:42:59
18. 28106 เด็กหญิงฐิติกานต์ เจริญรื่น ม. 2/8 37 2017-10-31 14:43:35
19. 28109 เด็กหญิงณิชาภัทร เกิดศิริ ม. 2/8 41 2017-10-31 14:47:29
20. 28006 เด็กหญิงชลดา บุญส่ง ม. 2/6 37 2017-10-31 14:50:34
21. 27128 นางสาววิมลรัตน์ ศรีอ่อน ม. 3/1 40 2017-10-31 14:51:53
22. 28018 เด็กหญิงโสภิดา กองสุข ม. 2/6 49 2017-10-31 14:58:50
23. 28004 เด็กหญิงกัญชพร ฆ้องศิริ ม. 2/6 35 2017-10-31 15:09:07
24. 28696 เด็กชายชโยดม คำต่อตั้ง ม. 1/9 2 2017-10-31 15:22:12
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com