ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00051
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    ดนตรีสากล
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    ดนตรีสากล
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นายณัฐวิทย์ เจริญพงษ์
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28028 เด็กชายธนโชติ โชคมิ่งขวัญ ม. 3/7 8 2018-05-16 17:58:56
2. 28039 เด็กชายพุฒิพงศ์ ฤทธิเดช ม. 3/7 19 2018-05-16 17:59:04
3. 28032 เด็กชายธราเทพ มุกดาสนิท ม. 3/7 12 2018-05-16 17:59:19
4. 28027 เด็กชายธงชัย สมอโพรง ม. 3/7 7 2018-05-16 18:00:56
5. 28038 เด็กชายพีรณัฐ เร่งร้อน ม. 3/7 18 2018-05-16 18:02:31
6. 28957 เด็กชายอภิสิทธิ์ ประมวล ม. 1/2 17 2018-05-16 18:09:49
7. 29162 เด็กหญิงจณิศตา ดีศรี ม. 1/7 22 2018-05-16 18:24:42
8. 29154 เด็กชายวีระวุฒิ ช่างเหล็ก ม. 1/7 14 2018-05-16 18:44:13
9. 29107 เด็กชายนัฐพงษ์ ช่างเหล็ก ม. 1/6 7 2018-05-16 18:46:09
10. 28967 เด็กหญิงปลายฟ้า บุญทา ม. 1/2 28 2018-05-16 18:46:23
11. 29049 เด็กหญิงพีรดา คณฑา ม. 1/4 29 2018-05-16 18:47:56
12. 29100 เด็กหญิงอุษมา วัฒนขจรเกียรติ ม. 1/5 40 2018-05-16 18:49:44
13. 28966 เด็กหญิงปณวรรณ ขอบทอง ม. 1/2 27 2018-05-16 18:50:50
14. 29087 เด็กหญิงนันทิกานต์ บุญก่อเกื้อ ม. 1/5 27 2018-05-16 18:53:51
15. 29167 เด็กหญิงฐิตินันท์ อายุยืน ม. 1/7 27 2018-05-16 19:04:08
16. 28959 เด็กหญิงกนกพร กุลาเพียร ม. 1/2 20 2018-05-16 19:06:54
17. 29209 เด็กหญิงพรพิมล อังคณากุลชัย ม. 1/8 29 2018-05-16 19:07:01
18. 29243 เด็กชายอมรเทพ พรมน้ำ ม. 1/9 23 2018-05-16 19:08:01
19. 28999 เด็กหญิงกุลจิรา สตภูมินทร์ ม. 1/3 19 2018-05-16 19:24:14
20. 29065 เด็กชายนนท์ปวิธ รอดพุ่ม ม. 1/5 4 2018-05-16 22:52:18
21. 29252 เด็กหญิงธัญพิชชา ศรีจันทร์ ม. 1/9 32 2018-05-16 23:05:00
22. 29105 เด็กชายเตชทัต เกตุจันทร์ ม. 1/6 5 2018-05-17 07:27:28
23. 29113 เด็กชายรัฐชพล ที่ตั้ง ม. 1/6 13 2018-05-17 07:28:47
24. 29120 เด็กชายเสกสันต์ เชื้อบำรุง ม. 1/6 20 2018-05-17 07:29:50
25. 29015 เด็กหญิงศรัญดา จันทร์พราหมณ์ ม. 1/3 35 2018-05-17 09:05:42
26. 28617 เด็กชายนัทธพงศ์ เร่งรีบ ม. 2/7 28617 2018-05-24 13:57:05
27. 29025 เด็กชายคำรณ ฉายาชวลิต ม. 1/4 29025 2018-05-24 13:59:53
28. 29225 เด็กชายเชษฐา สาครเสถียร ม. 1/9 29225 2018-05-24 14:00:49
29. 29255 เด็กหญิงผกาวรรณ ทวาเงิน ม. 1/9 29255 2018-05-24 14:07:56
30. 28472 เด็กชายณัฐวุฒิ แต้มพงศ์ ม. 2/4 28472 2018-05-24 14:16:14
31. 28478 เด็กชายภณ ฟุ้งเฟื่อง ม. 2/4 28478 2018-05-24 14:16:33
32. 28573 เด็กชายภูวาร์ หาญกล้า ม. 2/6 28573 2018-05-24 14:16:44
33. 28480 เด็กชายภูมิรพี แสงวุธ ม. 2/4 28480 2018-05-24 14:16:58
34. 28492 เด็กหญิงณัฎฐณิชา จูเกษม ม. 2/4 28492 2018-05-24 14:27:52
35. 28691 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ มงคลทิพย์ ม. 2/8 28691 2018-05-24 14:28:07
36. 28688 เด็กหญิงวิรดา ควรคิด ม. 2/8 28688 2018-05-24 14:28:21
37. 29422 เด็กชายปราชญ์ เกาะสกุล ม. 1/6 29422 2018-05-24 15:38:27
38. 28653 เด็กชายคมกริช นาเกลือ ม. 2/8 28653 2018-05-24 15:39:34
39. 28666 เด็กชายภัคพล ประสมทรัพย์ ม. 2/8 28666 2018-05-24 15:40:00
40. 28675 เด็กชายอนพัช รัตนวิจิตร ม. 2/8 28675 2018-05-24 15:41:21
41. 27814 เด็กหญิงศรัญญา เลิศประกิจศิลป์ ม. 3/2 27814 2018-05-24 15:45:47
42. 28698 เด็กชายณัฐิวุฒิ ใจช่วย ม. 2/9 28698 2018-05-24 15:45:58
43. 28419 เด็กหญิงรวีกานต์ วงศ์ตรุษ ม. 2/2 28419 2018-05-24 15:46:09
44. 28424 เด็กหญิงอภิสรา แก้วน้อย ม. 2/2 28424 2018-05-24 15:46:34
45. 28559 เด็กหญิงสุภัสสร สระนัทธี ม. 2/5 28559 2018-05-24 15:46:51
46. 28921 เด็กหญิงชุติกาญจน์ แซ่โก ม. 1/1 28921 2018-05-24 15:47:16
47. 29081 เด็กชายอัษฎาวุธ ไชยศรีจันทร์ ม. 1/5 29081 2018-05-24 16:55:50
48. 29078 เด็กชายหิรัญ ถนอมวงค์ ม. 1/5 29078 2018-05-24 16:56:34
49. 29071 เด็กชายเมธัส มีลาภ ม. 1/5 29071 2018-05-28 10:16:07
50. 28708 เด็กชายนพนันทน์ ผ่องเจริญสุข ม. 2/9 28708 2018-05-28 12:34:54
51. 27766 เด็กหญิงอชิรญา สวรรค์ขวัญ ม. 3/1 27766 2018-05-28 12:42:52
52. 27767 เด็กหญิงอภิญญา นงนุช ม. 3/1 27767 2018-05-28 12:43:03
53. 28438 เด็กชายวิศรุต พุ่มพฤกษา ม. 2/3 28438 2018-05-28 12:44:43
54. 28740 เด็กชายชินกฤต อินวกูล ม. 2/10 28740 2018-05-28 13:01:59
55. 28744 เด็กชายปภังกร ธรรมสุขสรรค์ ม. 2/10 28744 2018-05-28 13:02:15
56. 28377 เด็กหญิงอนัญญา จาดเพ็ง ม. 2/1 28377 2018-05-29 14:17:11
57. 28369 เด็กหญิงภูษณิศา นาเมืองรักษ์ ม. 2/1 28369 2018-05-29 14:17:22
58. 28354 เด็กหญิงขวัญข้าว ศิลปทอง ม. 2/1 28354 2018-05-29 14:17:37
59. 29067 เด็กชายปณิธาน สุวรรณโชติ ม. 1/5 29067 2018-06-06 16:10:53
60. 28538 เด็กหญิงชญาน์ทิพย์ วินทุพราหมณกุล ม. 2/5 28538 2018-06-06 16:11:21
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com