ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00051
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    งานไม้หรรษา
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    อุตสาหกรรม3
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นายอนุพงศ์ ศิริสวัสดิ์
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูอนุพงศ์ ศิริสวัสดิ์
ครูวรรณ์ณิภา สมุทรสินธุ
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 27440 เด็กชายคณิศร์ พรมเขจร ม. 3/8 27440 2017-10-31 08:19:29
2. 27449 เด็กชายนราเศรษฐ์ เรืองภัทร์ธนบดี ม. 3/8 27449 2017-10-31 08:22:44
3. 27452 นายปณิธิ สาครจันทร์ ม. 3/8 27452 2017-10-31 08:23:32
4. 27453 เด็กชายปรเมษฐ์ มุกดาสนิท ม. 3/8 27453 2017-10-31 08:24:43
5. 28098 เด็กชายเอกพล นามเกาะ ม. 2/8 28098 2017-10-31 08:26:11
6. 27981 เด็กชายณัฐวุฒิ ศักดิ์วิจิตรเดชา ม. 2/6 27981 2017-10-31 08:26:57
7. 27884 เด็กชายพุทธิเชษฐ เจนจัดการ ม. 2/4 27884 2017-10-31 08:27:36
8. 27997 เด็กชายวิชิตชัย แสนสอน ม. 2/6 27997 2017-10-31 12:15:24
9. 27974 เด็กชายชนาธิป อินทรวิชัย ม. 2/6 27974 2017-10-31 12:15:57
10. 27983 เด็กชายธนกร ขอร่ม ม. 2/6 27983 2017-10-31 12:16:17
11. 28086 เด็กชายภิญโญ ภักดีงาม ม. 2/8 17 2017-10-31 14:41:00
12. 27999 เด็กชายศุภวิชญ์ รัตนาธรรม ม. 2/6 30 2017-10-31 15:00:04
13. 27984 เด็กชายธนพล เชื้อนุกุล ม. 2/6 15 2017-10-31 15:02:48
14. 28700 เด็กชายเตชวิชญ์ มีบุญ ม. 1/9 6 2017-10-31 15:04:45
15. 27998 เด็กชายวิศรุต มานาค ม. 2/6 29 2017-10-31 15:05:41
16. 27986 เด็กชายธนาภรณ์ ประไพสนธิพงศ์ ม. 2/6 17 2017-10-31 15:07:54
17. 27827 เด็กชายภานุพงษ์ มีโชคชัย ม. 2/3 8 2017-10-31 15:10:54
18. 27834 เด็กชายอรรถพล เดชศรี ม. 2/3 14 2017-10-31 15:11:41
19. 28711 เด็กชายพรนารายณ์ ประภาวดี ม. 1/9 17 2017-10-31 15:11:52
20. 28710 เด็กชายปัญพจน์ มั่งคั่ง ม. 1/9 16 2017-10-31 15:12:09
21. 28699 เด็กชายดลฐวัตร ธรรมมี ม. 1/9 5 2017-10-31 15:12:18
22. 28721 เด็กชายวัศพล ล้อมของ ม. 1/9 27 2017-10-31 15:12:26
23. 27829 เด็กชายวรัญชิต กัดดามัน ม. 2/3 10 2017-10-31 15:12:27
24. 28712 เด็กชายพลพัฒน์ กะหมายสม ม. 1/9 18 2017-10-31 15:12:42
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com