ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00050
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    นาฏศิลป์ไทย
วัตถุประสงค์ :    เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านการปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย
กิจกรรมการเรียนรู้ :    ปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทย
สถานที่จัดกิจกรรม :    นาฏศิลป์ไทย
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นายสรศักดิ์ บัวแย้ม
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    นักเรียนต้องนำผ้าแดงมาเรียนเอง
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 29039 เด็กหญิงจิณัฐตา เจริญรื่น ม. 1/4 29039 2018-05-16 16:38:23
2. 29013 เด็กหญิงมณฑิตา เมตตา ม. 1/3 29013 2018-05-16 16:38:56
3. 29093 เด็กหญิงสิรภัทร เย็นสนาน ม. 1/5 29093 2018-05-16 16:39:24
4. 29253 เด็กหญิงนนทพร พลไชยะ ม. 1/9 29253 2018-05-16 16:40:11
5. 27748 เด็กหญิงณภัทร ขวัญยืน ม. 3/1 29 2018-05-16 18:02:28
6. 29188 เด็กชายธีรภัทร์ คำต่อตั้ง ม. 1/8 8 2018-05-16 18:12:55
7. 29176 เด็กหญิงพิมพ์ชนก วงศ์ประดิษฐ์ ม. 1/7 36 2018-05-16 18:13:58
8. 28718 เด็กชายภัคพล แก้วสง่า ม. 2/9 24 2018-05-16 18:20:56
9. 28621 เด็กชายภานุพงศ์ นิลสริ ม. 2/7 17 2018-05-16 18:21:37
10. 28975 เด็กหญิงสโรชินี ทองสาเทพ ม. 1/2 35 2018-05-16 18:26:17
11. 29131 เด็กหญิงบัณฑิตา ภมรพล ม. 1/6 31 2018-05-16 18:34:11
12. 29205 เด็กหญิงณัฐศิญามณฑน์ แววดี ม. 1/8 25 2018-05-16 18:36:49
13. 28978 เด็กหญิงอมลวรรณ เจนจบ ม. 1/2 38 2018-05-16 18:40:40
14. 29128 เด็กหญิงธนัชชา แก้วกระจ่าง ม. 1/6 28 2018-05-16 18:41:03
15. 27850 เด็กหญิงนิศาชล แสนสินชัย ม. 3/3 30 2018-05-16 18:47:05
16. 28963 เด็กหญิงณัฐกานต์ นามเสนาะ ม. 1/2 24 2018-05-16 18:50:45
17. 29178 เด็กหญิงสิตานัน งามเสงี่ยม ม. 1/7 38 2018-05-16 19:10:08
18. 29171 เด็กหญิงนฤมล นุชาญรัมย์ ม. 1/7 31 2018-05-16 19:14:49
19. 29179 เด็กหญิงอนัญพร มุกดาศุก ม. 1/7 39 2018-05-16 19:23:06
20. 29126 เด็กหญิงณัฏฐธิดา เชื้อพลบ ม. 1/6 26 2018-05-16 19:31:18
21. 29168 เด็กหญิงณัฐฐิรา ผาสุข ม. 1/7 28 2018-05-16 19:31:35
22. 29097 เด็กหญิงหทัยรัตน์ เวคะพันธุ์ ม. 1/5 37 2018-05-16 19:33:06
23. 29133 เด็กหญิงพัตรพิมล บุญสม ม. 1/6 33 2018-05-16 19:33:12
24. 29169 เด็กหญิงทิพปภา ทันงาม ม. 1/7 29 2018-05-16 19:40:22
25. 29214 เด็กหญิงเมษารัชต์ เลิศรักษ์ ม. 1/8 34 2018-05-17 14:05:33
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com