ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00050
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    ช่างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    อุตสาหกรรม1
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นายพีระ วงศ์คงดี
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูพีระ วงศ์คงดี
ครูสมศักดิ์ สิทธิปาลวัฒน์
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28381 เด็กชายเฉลิมชนม์ กิตติอรุณพันธ์ ม. 1/2 28381 2017-10-31 08:21:38
2. 28382 เด็กชายณัฐพล ชงโค ม. 1/2 28382 2017-10-31 08:24:13
3. 28384 เด็กชายทรงสิทธิ์ เจือจุน ม. 1/2 28384 2017-10-31 08:25:05
4. 28388 เด็กชายปรเมศรว์ นามนาค ม. 1/2 28388 2017-10-31 08:25:57
5. 28390 เด็กชายพัสกร สิทธิเดช ม. 1/2 28390 2017-10-31 08:26:41
6. 28657 เด็กชายณพวีร์ แก้วประเสริฐศรี ม. 1/2 28657 2017-10-31 08:29:55
7. 28427 เด็กชายจักรภัทร์ ใจบุญ ม. 1/3 28427 2017-10-31 08:30:43
8. 28473 เด็กชายธนพงศ์ จินทศร ม. 1/4 28473 2017-10-31 08:32:05
9. 28474 เด็กชายธนวัฒน์ สำเภาพันธ์ ม. 1/4 28474 2017-10-31 08:32:43
10. 28515 เด็กชายกฤติน พุทธชาติ ม. 1/5 28515 2017-10-31 08:33:26
11. 28518 เด็กชายเกษมสันต์ สุวรรณโชติ ม. 1/5 28518 2017-10-31 08:34:55
12. 28516 เด็กชายกัมพล ศรีริวัฒน์ ม. 1/5 28516 2017-10-31 08:36:22
13. 28610 เด็กชายดำรงค์เดช ดีคง ม. 1/7 28610 2017-10-31 08:37:04
14. 28702 เด็กชายธนดล แข็งแรง ม. 1/9 28702 2017-10-31 08:42:12
15. 28719 เด็กชายลีอองคลอดส์ เดวิค ม. 1/9 28719 2017-10-31 08:43:53
16. 28714 เด็กชายพีรพงศ์ สมจิตต์ ม. 1/9 28714 2017-10-31 08:45:30
17. 28697 เด็กชายณัฐวุฒิ เย็นฉ่ำ ม. 1/9 28697 2017-10-31 08:47:24
18. 28655 เด็กชายจิรายุ เรืองฤทธิ์ ม. 1/8 6 2017-10-31 15:02:24
19. 28605 เด็กชายกรัณย์พล สิทธิบุศย์ ม. 1/7 1 2017-10-31 15:09:37
20. 28663 เด็กชายปฏิภาณ บุญม่วง ม. 1/8 13 2017-10-31 15:10:28
21. 28616 เด็กชายธฤษณุ แสนรัมย์ ม. 1/7 28616 2017-10-31 15:11:23
22. 28722 เด็กชายสถาพร ติศรีทา ม. 1/9 28 2017-10-31 15:14:26
23. 28344 เด็กชายธีรภัทร เที่ยงคาม ม. 1/1 10 2017-11-01 16:00:52
24. 28044 เด็กชายศุภณัฐ นันทวราพนิชกุล ม. 2/7 24 2017-11-27 15:06:55
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com