:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบสารสนเทศออนไลน์ โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร ::
 
 
 
 
   
     
 
ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00005
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    ส่งเสริม สสวท. ม.3-10
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    222
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางสาวอุษา มะลิคำ
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูที่ปรึกษากิจกรรม 1.ครูอุษา มะลิคำ 2.ครูรัชนี พรมจันทร์
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28150 เด็กชายฉัตรชนก พุ่มพา ม. 3/10 28150 2018-05-16 13:52:45
2. 28151 เด็กชายชัชชล นิรมานสกุลพงศ์ ม. 3/10 28151 2018-05-16 13:53:05
3. 28152 เด็กชายณภพ เชื้อเกตุ ม. 3/10 28152 2018-05-16 13:53:17
4. 28153 เด็กชายณัฏฐพล วัฒนธัชพงศ์ ม. 3/10 28153 2018-05-16 13:53:29
5. 28154 เด็กชายธนดล ใจชื้น ม. 3/10 28154 2018-05-16 13:53:44
6. 28155 เด็กชายธาวิน จักรวาฬนรสิงห์ ม. 3/10 28155 2018-05-16 13:53:56
7. 28156 เด็กชายนราธิป รื่นยาน ม. 3/10 28156 2018-05-16 13:54:12
8. 28157 เด็กชายปัญญวัฒน์ ฉัตรเวชชศาสตร์ ม. 3/10 28157 2018-05-16 13:54:22
9. 28158 เด็กชายภวิศพงษ์ อดทน ม. 3/10 28158 2018-05-16 13:55:14
10. 28159 เด็กชายภูริณัฐ โชติพนัง ม. 3/10 28159 2018-05-16 13:55:34
11. 28160 เด็กชายภูริภัทร อุปนันท์ ม. 3/10 28160 2018-05-16 13:55:50
12. 28161 เด็กชายเมธา ดีการ ม. 3/10 28161 2018-05-16 13:56:01
13. 28162 เด็กชายเมธาวิน ใหญ่ไล้บาง ม. 3/10 28162 2018-05-16 13:56:11
14. 28163 เด็กชายศุกรศิริ ตันติวิศวกรรม ม. 3/10 28163 2018-05-16 13:57:47
15. 28164 เด็กชายอภินพ อภิญญาชน ม. 3/10 28164 2018-05-16 13:58:01
16. 28172 เด็กชายธีรภัทร์ วงษ์ศิลา ม. 3/10 28172 2018-05-16 13:58:18
17. 28165 เด็กหญิงกณิกา จำเนียร ม. 3/10 28165 2018-05-16 13:58:36
18. 28166 เด็กหญิงกมลชนก แจ้งอรุณ ม. 3/10 28166 2018-05-16 13:58:58
19. 28167 เด็กหญิงณญาพร จันทรส ม. 3/10 28167 2018-05-16 13:59:26
20. 28168 เด็กหญิงณภัทร เจริญรัตน์ ม. 3/10 28168 2018-05-16 13:59:43
21. 28169 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ค้ำจุน ม. 3/10 28169 2018-05-16 13:59:57
22. 28170 เด็กหญิงธมนวรรณ ซื่อตรง ม. 3/10 28170 2018-05-16 14:00:11
23. 28171 เด็กหญิงธารน้ำ เครือสินธุ ม. 3/10 28171 2018-05-16 14:00:23
24. 28173 เด็กหญิงประสิตา สิทธิพงษ์ ม. 3/10 28173 2018-05-16 14:00:37
25. 28174 เด็กหญิงปัณฑิตา ลิมกุล ม. 3/10 28174 2018-05-16 14:00:49
26. 28175 เด็กหญิงปุณยาภา ทองก้อน ม. 3/10 28175 2018-05-16 14:01:12
27. 28176 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ เครือวัลย์ ม. 3/10 28176 2018-05-16 14:01:26
28. 28177 เด็กหญิงพิรดาวรรณ ฟุ้งมาก ม. 3/10 28177 2018-05-16 14:03:47
29. 28178 เด็กหญิงภัทราพร วรเนตร ม. 3/10 28178 2018-05-16 14:04:01
30. 28179 เด็กหญิงภูริดา พงษ์สำราญ ม. 3/10 28179 2018-05-16 14:04:14
31. 28180 เด็กหญิงมาริษา วิภางกูร ม. 3/10 28180 2018-05-16 14:04:26
32. 28181 เด็กหญิงวราภรณ์ สะตะ ม. 3/10 28181 2018-05-16 14:04:53
33. 28182 เด็กหญิงศศิรมณ์ พฤกษชาติ ม. 3/10 28182 2018-05-16 14:05:03
34. 28183 เด็กหญิงศุภสุตา แกล้วกล้า ม. 3/10 28183 2018-05-16 14:05:17
35. 28184 เด็กหญิงสาธิตา จันทา ม. 3/10 28184 2018-05-16 14:05:35
36. 28185 เด็กหญิงสุขุมาล ศุภธราวัฒน์ ม. 3/10 28185 2018-05-16 14:05:48
37. 28186 เด็กหญิงสุนิสา รัตนพงศ์ ม. 3/10 28186 2018-05-16 14:05:58
38. 28187 เด็กหญิงสุภารักษ์ นุชนวล ม. 3/10 28187 2018-05-16 14:07:24
39. 28188 เด็กหญิงอิสยาภรณ์ กมลศิริเจริญลาภ ม. 3/10 28188 2018-05-16 14:07:45
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com