ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00005
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    นักอ่านรุ่นเยาว์ สู่นักข่าวมืออาชีพ
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    326
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา เห็นงาม
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูจริยา เห็นงาม
ครูมณฑาทิพย์ ศิริสุทธิวงศ์
ครูจิ้มลิ้ม คมขำ
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28636 เด็กหญิงธนัชชา กิจจานนท์ ม. 1/7 32 2017-10-31 15:10:36
2. 28640 เด็กหญิงพรรณนิภา กล้าหาญ ม. 1/7 36 2017-10-31 15:10:46
3. 28631 เด็กหญิงชลดา บุญเมือง ม. 1/7 27 2017-10-31 15:11:49
4. 28634 เด็กหญิงณัฐณิชา ห่มซ้าย ม. 1/7 30 2017-10-31 15:11:50
5. 28633 เด็กหญิงณัฐชยา บุตสาวิเศษ ม. 1/7 29 2017-10-31 15:12:15
6. 28643 เด็กหญิงรุ่งฟ้า แซ่ตั้ง ม. 1/7 39 2017-10-31 15:12:46
7. 27314 เด็กชายศิริพัฒน์ ธรรมสนิท ม. 3/5 27314 2017-11-28 14:40:25
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com