ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00049
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    Happy English
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    433
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นายคเณศ นามนัย
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูคเณศ นามนัย
ครูปราณดา อธิกชยกรรม
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 27489 เด็กชายจองชัย มาตย์จันทร์ ม. 3/9 27489 2017-10-31 11:54:57
2. 27490 เด็กชายจิตรภาณุ สินประเสริฐรัตน์ ม. 3/9 27490 2017-10-31 11:55:47
3. 27492 เด็กชายภัทร์ธีนันท์ ก้าวหน้ามีกิจ ม. 3/9 27492 2017-10-31 11:55:58
4. 27493 เด็กชายภูวดล พานทอง ม. 3/9 27493 2017-10-31 11:56:08
5. 27494 เด็กชายวัทธิกร ลีสุริยาภรณ์ ม. 3/9 27494 2017-10-31 11:56:28
6. 27495 เด็กชายศิวกร คงลอด ม. 3/9 27495 2017-10-31 11:56:37
7. 27496 เด็กชายสรสิช เสนาะ ม. 3/9 27496 2017-10-31 11:57:05
8. 27497 เด็กชายสุรกาญน์ บุญเหลือ ม. 3/9 27497 2017-10-31 11:57:30
9. 27498 เด็กชายอภิวิชญ์ ภักคีรี ม. 3/9 27498 2017-10-31 11:57:37
10. 27499 เด็กหญิงชุติกาญจน์ พานทอง ม. 3/9 27499 2017-10-31 11:57:46
11. 27501 เด็กหญิงณัฐพัชร์ บุญชัยสิทธิ์ ม. 3/9 27501 2017-10-31 11:58:42
12. 27502 เด็กหญิงทักษิณา แซ่ตั๋น ม. 3/9 27502 2017-10-31 11:59:02
13. 27503 เด็กหญิงธนชนก พลซา ม. 3/9 27503 2017-10-31 11:59:24
14. 27504 เด็กหญิงธนัชชา คำแหง ม. 3/9 27504 2017-10-31 11:59:37
15. 27505 เด็กหญิงธนัชพร สิงห์โตทอง ม. 3/9 27505 2017-10-31 11:59:59
16. 27506 เด็กหญิงนฤมล แนวหน้า ม. 3/9 27506 2017-10-31 12:01:25
17. 27507 เด็กหญิงปาจรีย์ ไกรพงษ์ ม. 3/9 27507 2017-10-31 12:01:33
18. 27508 เด็กหญิงพนิดา พานคร้าม ม. 3/9 27508 2017-10-31 12:01:42
19. 27509 เด็กหญิงพรพรรณ ตันตระกูล ม. 3/9 27509 2017-10-31 12:02:41
20. 27510 เด็กหญิงลูซี่ ลอด์จ ม. 3/9 27510 2017-10-31 12:02:56
21. 27511 เด็กหญิงสวนันท์ ดำกริต ม. 3/9 27511 2017-10-31 12:03:07
22. 28232 เด็กหญิงจิตติมา ทองนิล ม. 3/9 28232 2017-10-31 12:03:27
23. 28783 เด็กหญิงกานต์ชนานันท์ ชาญด้วยกิจ ม. 3/9 28783 2017-10-31 12:03:55
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com