ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00049
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    ศิลป์สร้างสรรค์
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    ศิลป์สร้างสรรค์
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นายโกมล ชัยเจริญศิลป์
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 29060 เด็กหญิงอาธิติยา โพธิ์นอก ม. 1/4 40 2018-05-16 18:00:49
2. 29018 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ โปร่งอากาศ ม. 1/3 38 2018-05-16 18:02:00
3. 28555 เด็กหญิงวรกัญญา สุขอยู่ ม. 2/5 40 2018-05-16 18:02:04
4. 28554 เด็กหญิงรัตนภรณ์ พุทธมี ม. 2/5 39 2018-05-16 18:02:43
5. 28551 เด็กหญิงภูษณิศา บุหงารัตน์ ม. 2/5 36 2018-05-16 18:04:06
6. 28557 เด็กหญิงสตรีรัตน์ นพรัตน์ ม. 2/5 42 2018-05-16 18:08:36
7. 28539 เด็กหญิงโชติกา เพ็ชร์ไพบูลย์ ม. 2/5 24 2018-05-16 18:11:20
8. 28432 เด็กชายพงศกร หวานฤดี ม. 2/3 8 2018-05-16 18:12:14
9. 28021 เด็กชายคณิติน ศรีจันทร์ ม. 3/7 2 2018-05-16 18:13:22
10. 28916 เด็กหญิงกรกนก เฉลียว ม. 1/1 16 2018-05-16 18:13:26
11. 29415 เด็กหญิงชนิตา ดีประเสริฐ ม. 2/4 44 2018-05-16 18:13:51
12. 28020 เด็กชายกฤษณะ บำรุง ม. 3/7 1 2018-05-16 18:14:55
13. 28386 เด็กชายนพัตธร คำแหง ม. 2/2 7 2018-05-16 18:14:56
14. 28549 เด็กหญิงภาสินี พูลสวัสดิ์ ม. 2/5 34 2018-05-16 18:16:57
15. 28023 เด็กชายเจษฎากร ฟุ้งมาก ม. 3/7 4 2018-05-16 18:17:03
16. 28548 เด็กหญิงภัคจิรา เจริญมี ม. 2/5 33 2018-05-16 18:17:47
17. 28553 เด็กหญิงรวิสรา วิจิตรฐะพันธ์ ม. 2/5 38 2018-05-16 18:18:22
18. 29095 เด็กหญิงสุรีย์พร โพธิกัน ม. 1/5 35 2018-05-16 18:18:51
19. 29123 เด็กหญิงชนนิกานต์ ไพบูลย์ ม. 1/6 23 2018-05-16 18:20:22
20. 29054 เด็กหญิงศรุตา เปรมปรีด์ ม. 1/4 34 2018-05-16 18:20:56
21. 29041 เด็กหญิงญาณิศา เสนาะน้อย ม. 1/4 21 2018-05-16 18:20:56
22. 29249 เด็กหญิงธนิษฐา จันทร์เจริญ ม. 1/9 29 2018-05-16 18:21:34
23. 28537 เด็กหญิงคัมภีรดา บัวมาก ม. 2/5 22 2018-05-16 18:22:07
24. 29046 เด็กหญิงปัณฑารีย์ เครือวัลย์ ม. 1/4 26 2018-05-16 18:23:37
25. 28030 เด็กชายธนพัฒน์ ประกอบวัฒน์ ม. 3/7 10 2018-05-16 18:23:45
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com