:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบสารสนเทศออนไลน์ โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร ::
 
 
 
 
   
     
 
ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00048
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    กรีฑา
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    กรีฑา
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางพัชรินทร์ รักษาธรรม
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 29122 เด็กหญิงจิรวรรณ สุทธิสนธ์ ม. 1/6 22 2018-05-16 17:59:39
2. 28711 เด็กชายพรนารายณ์ ประภาวดี ม. 2/9 17 2018-05-16 18:10:29
3. 28494 เด็กหญิงธนิตา ศรีนอบน้อม ม. 2/4 25 2018-05-16 18:20:16
4. 28710 เด็กชายปัญพจน์ มั่งคั่ง ม. 2/9 16 2018-05-16 18:28:00
5. 29184 เด็กชายไกรวิชญ์ เย็นสนานธนโชติ ม. 1/8 3 2018-05-16 18:31:49
6. 28707 เด็กชายนนทวัฒน์ ลิ้มละออ ม. 2/9 13 2018-05-16 18:58:03
7. 27845 เด็กหญิงฐิติมนต์ เจียมจรัสโชติ ม. 3/3 25 2018-05-16 19:30:35
8. 27848 เด็กหญิงธรรชนก งอยจันทร์ศรี ม. 3/3 28 2018-05-16 19:31:18
9. 29130 เด็กหญิงธีรนาฏ เพ็ชรฉกรรจ์ ม. 1/6 30 2018-05-16 19:41:37
10. 29026 เด็กชายชัยชนะ สุนทร ม. 1/4 6 2018-05-16 19:51:29
11. 29211 เด็กหญิงพิมพ์นารา เสน่ห์ ม. 1/8 31 2018-05-16 20:13:16
12. 28709 เด็กชายนวพล ดาศรี ม. 2/9 15 2018-05-16 20:32:28
13. 29157 เด็กชายสิทธิกร สนองสุข ม. 1/7 17 2018-05-16 20:44:03
14. 28721 เด็กชายวัศพล ล้อมของ ม. 2/9 27 2018-05-16 21:02:44
15. 28495 เด็กหญิงธิดา คุ้มหอม ม. 2/4 26 2018-05-16 21:13:57
16. 28509 เด็กหญิงเมวดี แต้มงาม ม. 2/4 39 2018-05-16 21:17:46
17. 28530 เด็กชายสหรัฐ ทับทิม ม. 2/5 15 2018-05-17 06:56:18
18. 28579 เด็กชายสันติภาพ สันตติวงศ์ไชย ม. 2/6 19 2018-05-17 07:05:00
19. 27974 เด็กชายชนาธิป อินทรวิชัย ม. 3/6 5 2018-05-17 07:30:50
20. 28722 เด็กชายสถาพร ติศรีทา ม. 2/9 28 2018-05-17 07:31:02
21. 28571 เด็กชายปัณณวัฒน์ อินเงิน ม. 2/6 11 2018-05-17 07:31:32
22. 28569 เด็กชายนราวิชญ์ ยินดี ม. 2/6 9 2018-05-17 07:36:40
23. 29182 เด็กชายกฤษยากร หัวเมืองราช ม. 1/8 2 2018-05-17 12:21:06
24. 27779 เด็กชายธวัชชัย เจนจัดการ ม. 3/2 10 2018-05-17 12:29:29
25. 28343 เด็กชายธีรพงค์ เห็นงาม ม. 2/1 9 2018-05-17 12:39:38
26. 27780 เด็กชายพีรพงษ์ ตั้งสงบ ม. 3/2 27780 2018-05-24 14:13:28
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com