ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00048
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    English around us
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    522
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นายสุรสิทธิ์ ประสิทธิ์นอก
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูสุรสิทธิ์ ประสิทธิ์นอก
ครูน้ำฝน จินาราช
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28147 เด็กหญิงศศิ ยวดยิ่ง ม. 2/9 26 2017-10-31 14:38:19
2. 28137 เด็กหญิงธัญพร มุกดาสนิท ม. 2/9 16 2017-10-31 14:38:48
3. 28145 เด็กหญิงมนัสนันท์ แพทย์รักษา ม. 2/9 24 2017-10-31 14:39:18
4. 28136 เด็กหญิงธนพร งามเสงี่ยม ม. 2/9 15 2017-10-31 14:39:21
5. 28120 เด็กชายกรวิชญ์ สำเนียงดี ม. 2/9 1 2017-10-31 14:39:32
6. 28129 เด็กชายวิรุฬห์ ก้าวหน้ามีกิจ ม. 2/9 9 2017-10-31 14:40:12
7. 28146 เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ไชยสิทธิอุดมศักดิ์ ม. 2/9 25 2017-10-31 14:40:33
8. 28144 เด็กหญิงมณฑกานต์ ใจดี ม. 2/9 23 2017-10-31 14:40:44
9. 28148 เด็กหญิงศิรินภา ปากน้ำ ม. 2/9 27 2017-10-31 14:41:21
10. 28138 เด็กหญิงนนธิชา เนียรศิริ ม. 2/9 17 2017-10-31 14:41:49
11. 28140 เด็กหญิงปการัง เพชร์ฉ่ำ ม. 2/9 19 2017-10-31 14:53:05
12. 28128 เด็กชายวรเมธ เสียงประเสริฐ ม. 2/9 8 2017-10-31 15:10:31
13. 28131 เด็กชายสิริชัย เพียรพิริยะ ม. 2/9 11 2017-10-31 15:11:57
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com