:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบสารสนเทศออนไลน์ โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร ::
 
 
 
 
   
     
 
ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00047
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    เปตอง
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    ตะกร้อ
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นายเทคนิค กุลสวัสดิ์
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 27989 เด็กชายพัฒนชัย ยั่งยืน ม. 3/6 27989 2018-05-16 10:06:47
2. 27971 เด็กชายจักรกฤษณ์ รวมหมู่ ม. 3/6 27971 2018-05-16 10:07:16
3. 27781 เด็กชายภาณุวิชญ์ ทองอุ่น ม. 3/2 27781 2018-05-16 10:07:54
4. 27992 เด็กชายรติกรณ์ หิริโอตป์ ม. 3/6 27992 2018-05-16 10:09:30
5. 28338 เด็กชายจิรัชภูมิ เอื้อนอัฐิ ม. 2/1 28338 2018-05-16 10:12:48
6. 28341 เด็กชายทัศน์ไท แดงสิงห์ ม. 2/1 28341 2018-05-16 10:13:00
7. 27741 เด็กชายสุรเชษฐ์ รัตนพงศ์ ม. 3/1 27741 2018-05-16 10:13:11
8. 27751 เด็กหญิงทักษภร ดีหมั่น ม. 3/1 27751 2018-05-16 10:13:25
9. 27752 เด็กหญิงธนพร มั่งคั่ง ม. 3/1 27752 2018-05-16 10:13:38
10. 27760 เด็กหญิงภัทราวดี สุนทรสวัสดิ์ ม. 3/1 27760 2018-05-16 10:13:50
11. 28000 เด็กชายสันติภาพ อ่อนอุดม ม. 3/6 28000 2018-05-16 10:14:04
12. 27849 เด็กหญิงนฤมล นารถมณี ม. 3/3 27849 2018-05-16 10:14:15
13. 27979 เด็กชายณัฐพงษ์ ตัมพานุวัตร ม. 3/6 27979 2018-05-16 10:15:55
14. 28622 เด็กชายภานุวัฒน์ รัตนวิจิตร ม. 2/7 18 2018-05-16 18:01:23
15. 29032 เด็กชายนัทภูมิ วงศ์แวว ม. 1/4 12 2018-05-16 18:01:47
16. 28912 เด็กชายศุภชฏฐ์ ฐานะกิจ ม. 1/1 12 2018-05-16 18:09:51
17. 28345 เด็กชายพณาวุฒิ อ้นเกษม ม. 2/1 11 2018-05-16 18:13:33
18. 29227 เด็กชายณัฐภัทร ใจบุญ ม. 1/9 8 2018-05-16 18:21:30
19. 29221 เด็กชายกิตติธัช ชะลิตะ ม. 1/9 2 2018-05-16 18:21:30
20. 29239 เด็กชายศุภกฤษณ์ จั่นไร่ขิง ม. 1/9 19 2018-05-16 18:21:50
21. 29150 เด็กชายรพีพัฒน์ บุญยั่งยืน ม. 1/7 10 2018-05-16 18:42:34
22. 28902 เด็กชายเจษฎากร แก้วทิพย์ ม. 1/1 2 2018-05-16 18:43:22
23. 27783 เด็กชายรัชชานนท์ สิ้นเคราะห์ ม. 3/2 14 2018-05-16 18:57:56
24. 27770 เด็กชายกฤษฎา อารี ม. 3/2 1 2018-05-16 18:58:39
25. 28339 เด็กชายชัยสิทธิ์ ฐิติเมฆินทร์ ม. 2/1 5 2018-05-16 18:59:52
26. 29145 เด็กชายบริพันธ์ จำรัส ม. 1/7 29145 2018-05-24 14:09:20
27. 29153 เด็กชายวีรภัทร ร่างเจริญ ม. 1/7 29153 2018-05-24 14:09:45
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com