ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00047
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    English game
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    431
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางสาวศิวาพร สุประพันธ์
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูศิวาพร สุประพันธ์
ครูอนุรักษ์ ดวงละม้าย
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 27726 เด็กชายณรงค์ศักดิ์ เสมสฤษดิ์ ม. 2/1 27726 2017-10-31 10:31:43
2. 28481 เด็กชายยงยศ ศิริแพทย์ ม. 1/4 28481 2017-10-31 10:32:41
3. 28435 เด็กชายภูชิสส์ วิชัย ม. 1/3 28435 2017-10-31 10:33:01
4. 27739 เด็กชายศุภณัฐ สวัสดีภูมิ ม. 2/1 27739 2017-10-31 13:14:06
5. 28483 เด็กชายวิรัตน์ เบ้าทอง ม. 1/4 14 2017-10-31 14:42:10
6. 28482 เด็กชายรุจิภาส เต็มชุ่ม ม. 1/4 13 2017-10-31 14:42:23
7. 28475 เด็กชายธนวันต์ ประคองพันธ์ ม. 1/4 6 2017-10-31 14:44:56
8. 28443 เด็กชายอัศวิน ดาวศรี ม. 1/3 19 2017-10-31 14:46:40
9. 28425 เด็กชายกรวิชญ์ แสงมณี ม. 1/3 1 2017-10-31 14:48:40
10. 28723 เด็กชายสหรัฐ จิตรซื่อ ม. 1/9 29 2017-10-31 15:04:28
11. 28430 เด็กชายธนโชติ เย็นสุข ม. 1/3 6 2017-10-31 15:05:50
12. 28727 เด็กหญิงกัณชนา กอบชัยพร ม. 1/9 33 2017-10-31 15:06:45
13. 27392 เด็กชายจิรภัทร อยู่เปลา ม. 3/7 27392 2017-10-31 15:13:55
14. 27404 เด็กชายปภังกร ระวังภัย ม. 3/7 27404 2017-10-31 15:14:52
15. 27405 เด็กชายพงศกร แช่มช้อย ม. 3/7 27405 2017-10-31 15:15:05
16. 27393 เด็กชายจิรายุทธ ใจตั้ง ม. 3/7 27393 2017-10-31 15:15:19
17. 27400 เด็กชายธนิษฐ์ทิวัตถ์ สามัคคี ม. 3/7 27400 2017-10-31 15:15:37
18. 28477 เด็กชายพงศ์ภัค ปรึกษา ม. 1/4 8 2017-10-31 15:23:55
19. 27390 เด็กชายกษิดิ์เดช วงศา ม. 3/7 2 2017-10-31 15:30:13
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com