ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00046
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    นักข่าวกีฬา ม.ต้น
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    หน้าห้องพลศึกษา
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นายณภัทร เหลืองเจริญ
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 29017 เด็กหญิงสิริวิภา เศียรเขียว ม. 1/3 37 2018-05-16 19:18:50
2. 29008 เด็กหญิงนันท์นภัส วรรณคำ ม. 1/3 28 2018-05-16 19:20:56
3. 28992 เด็กชายรัชพล ประกอบผล ม. 1/3 12 2018-05-16 19:22:09
4. 29124 เด็กหญิงชนิดาภา จูมทอง ม. 1/6 24 2018-05-16 19:38:00
5. 29020 เด็กหญิงอภิญญา สอนสาสตร์ ม. 1/3 40 2018-05-16 19:42:12
6. 29051 เด็กหญิงมณีวรรณ เทียนสว่าง ม. 1/4 31 2018-05-16 19:42:58
7. 29149 เด็กชายพีระวัฒน์ วงษ์คงดี ม. 1/7 9 2018-05-16 19:44:15
8. 29175 เด็กหญิงพัชรินทร์ ทั่งทอง ม. 1/7 35 2018-05-16 20:07:34
9. 28984 เด็กชายณรงค์เกียรติ อ่อนสำลี ม. 1/3 4 2018-05-16 20:08:33
10. 28986 เด็กชายณัฐวิชฌา อารอบ ม. 1/3 6 2018-05-16 20:13:28
11. 29047 เด็กหญิงพัชรพร ผิวใบคำ ม. 1/4 27 2018-05-16 20:49:32
12. 29155 เด็กชายศุภกิตติ์ เต่าทอง ม. 1/7 15 2018-05-16 20:56:16
13. 29160 เด็กชายอัครเดช มั่งคั่ง ม. 1/7 20 2018-05-16 21:40:43
14. 28961 เด็กหญิงชนมน โกศลบุญมี ม. 1/2 22 2018-05-17 07:05:19
15. 29068 เด็กชายปัณณวิช จิตต์เอื้อ ม. 1/5 7 2018-05-17 07:23:39
16. 29063 เด็กชายชลธาร เฟื่องสูงเนิน ม. 1/5 2 2018-05-17 07:29:26
17. 29223 เด็กชายชญานิน นิลประเสริฐ ม. 1/9 4 2018-05-17 07:31:13
18. 29074 เด็กชายวรัญญู พงษ์รอด ม. 1/5 13 2018-05-17 07:31:29
19. 28994 เด็กชายวศิน ไกรวาส ม. 1/3 14 2018-05-17 09:01:49
20. 28995 เด็กชายศิวกร เวชพนม ม. 1/3 15 2018-05-17 09:11:28
21. 29190 เด็กชายพีรศุภ สุขศิลป์ ม. 1/8 29 2018-05-17 12:34:55
22. 29236 เด็กชายภาณุเดช มงคลวงศ์ ม. 1/9 16 2018-05-17 14:19:10
23. 29191 เด็กชายภราดร ชวนชื่น ม. 1/8 11 2018-05-17 14:22:05
24. 29158 เด็กชายสุกฤษฎิ์ มั่งคั่ง ม. 1/7 18 2018-05-17 14:24:38
25. 29061 เด็กชายกิตติพัฒน์ จันทวาท ม. 1/5 1 2018-05-17 17:56:58
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com