ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00046
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    I love English
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    434
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางสาวญาดรินทร์ พลายละหาร
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูญาดรินทร์ พลายละหาร
ครูกมลทิพย์ ออสันตินุตสกุล
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 27214 เด็กหญิงกิ่งแก้ว เติมต่อ ม. 3/3 27214 2017-10-30 20:23:04
2. 27226 เด็กหญิงนิรชา เจือจุน ม. 3/3 27226 2017-10-30 20:23:37
3. 27231 เด็กหญิงลลิตา บุญสะอาด ม. 3/3 27231 2017-10-30 20:23:50
4. 27233 เด็กหญิงสุภชา วงศ์เนียม ม. 3/3 27233 2017-10-30 20:24:05
5. 27340 เด็กชายฐาปกรณ์ วงศ์แววดี ม. 3/6 27340 2017-10-30 21:19:10
6. 27355 เด็กชายรัฐนันท์ เนตรประดิษฐ์ ม. 3/6 27355 2017-10-30 21:19:33
7. 27222 เด็กหญิงทยิดา เชื้อเอี่ยม ม. 3/3 27222 2017-10-30 23:53:31
8. 27191 เด็กชายชนาธิป เปลี่ยนโมฬี ม. 3/3 27191 2017-10-30 23:53:55
9. 27368 เด็กหญิงธัญชนก เจริญวงศ์ ม. 3/6 27368 2017-10-30 23:54:21
10. 27363 เด็กหญิงจุฑามาศ ม่องหย่อง ม. 3/6 27363 2017-10-30 23:55:21
11. 27384 เด็กหญิงสุภาพร คีรีแลง ม. 3/6 27384 2017-10-30 23:55:43
12. 27371 เด็กหญิงบุญยนุช ยินดี ม. 3/6 27371 2017-10-30 23:56:13
13. 27387 เด็กหญิงอารดา เจริญพร ม. 3/6 27387 2017-10-30 23:56:25
14. 27365 เด็กหญิงฐิตาพร โคตระศรี ม. 3/6 27365 2017-10-30 23:57:05
15. 27366 เด็กหญิงณัฐธิดา รุจิวงศ์ ม. 3/6 27366 2017-10-31 00:01:49
16. 27346 เด็กชายธนาธิวัตถ์ สีระโส ม. 3/6 27346 2017-10-31 00:06:18
17. 27352 เด็กชายภาคิน ดีมี ม. 3/6 27352 2017-10-31 00:07:30
18. 27349 เด็กชายธัชนนท์ ชลเสถียร ม. 3/6 27349 2017-10-31 00:07:57
19. 27359 เด็กหญิงกมลลักษณ์ ภักดีงาม ม. 3/6 27359 2017-10-31 00:08:16
20. 27360 เด็กหญิงกรวรรณ เพียรชอบ ม. 3/6 27360 2017-10-31 00:08:29
21. 27362 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ วงศา ม. 3/6 27362 2017-10-31 00:08:43
22. 27388 เด็กหญิงอิศราภรณ์ ประชารุง ม. 3/6 27388 2017-10-31 00:09:57
23. 27344 เด็กชายณัฐดนัย เสนันตา ม. 3/6 27344 2017-10-31 00:20:16
24. 27345 เด็กชายธนะวัฒน์ จงสวัสดิ์ ม. 3/6 27345 2017-10-31 00:36:39
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com