ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00045
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    ฟุตบอล
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    ฟุตบอล
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นายบรรพต สันตะพันธ์
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 27977 เด็กชายณัฐกานต์ ศรีสถาน ม. 3/6 27977 2018-05-21 15:30:27
2. 28029 เด็กชายธนทัต บุญญา ม. 3/7 28029 2018-05-21 15:30:51
3. 27988 เด็กชายปริญญาเอก สมคิด ม. 3/6 27988 2018-05-21 15:31:08
4. 27995 เด็กชายวรพล วงศ์ราษฎร์ ม. 3/6 27995 2018-05-21 15:31:32
5. 27982 เด็กชายตนุภัทร ราชนุวงษ์ ม. 3/6 27982 2018-05-21 15:31:53
6. 27980 เด็กชายณัฐยศ โม้สา ม. 3/6 27980 2018-05-21 15:32:16
7. 27882 เด็กชายพีรพัฒน์ เช่นรัมย์ ม. 3/4 27882 2018-05-21 15:32:32
8. 28431 เด็กชายธนาธิป ลูกนก ม. 2/3 28431 2018-05-21 15:33:27
9. 28725 เด็กชายอิทธิพล เสน่ห์ ม. 2/9 28725 2018-05-21 15:33:51
10. 28665 เด็กชายพีรเดช อินดี ม. 2/8 28665 2018-05-21 15:34:35
11. 28670 เด็กชายเมธีณัฐ ผาสุข ม. 2/8 28670 2018-05-21 15:35:14
12. 28582 เด็กชายอำนวยวิทย์ สุวรรณประสิทธิ์ ม. 2/6 28582 2018-05-21 15:35:38
13. 28581 เด็กชายนิธิ นพรัตน์ ม. 2/6 28581 2018-05-21 15:36:03
14. 28651 เด็กชายกษมา พงษ์แพทย์ ม. 2/8 28651 2018-05-21 15:36:40
15. 28397 เด็กชายอัษฎาวุธ ค้ำชู ม. 2/2 28397 2018-05-21 15:36:59
16. 28429 เด็กชายโชคดี เจริญสุข ม. 2/3 28429 2018-05-21 15:37:17
17. 28428 เด็กชายชยุต อุดแก้ว ม. 2/3 28428 2018-05-21 15:37:38
18. 28347 เด็กชายสิทธินนท์ หมั่นสมัคร ม. 2/1 28347 2018-05-21 15:38:09
19. 28607 เด็กชายจิรพันธุ์ เกิดมณี ม. 2/7 28607 2018-05-21 15:38:32
20. 28613 เด็กชายธนพนธ์ ศรีไพร ม. 2/7 28613 2018-05-21 15:38:52
21. 28567 เด็กชายธรรมรัตน์ บุญยงค์ ม. 2/6 28567 2018-05-21 15:39:18
22. 28426 เด็กชายกษิดิ์เดช บูรณะเรข ม. 2/3 28426 2018-05-21 15:39:38
23. 28578 เด็กชายสรธร พูลสนอง ม. 2/6 28578 2018-05-21 15:40:07
24. 28609 เด็กชายณัฐพล จินทศร ม. 2/7 28609 2018-05-21 15:42:27
25. 28434 เด็กชายภาวัต สุวรรณโชติ ม. 2/3 28434 2018-05-22 13:38:42
26. 28656 เด็กชายชยันต์ เหม็งหยิม ม. 2/8 28656 2018-05-22 13:39:10
27. 28486 เด็กชายอานนท์ เลือกนาลี ม. 2/4 28486 2018-05-22 13:39:32
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com