ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00045
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    English for Entertainment
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    441-442
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางสาวชวนพิศ วงค์คช
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูชวนพิศ วงศ์คช
ครูชลกิตย์ วงศ์คช
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28703 เด็กชายธนภัทร ผสมทรัพย์ ม. 1/9 9 2017-10-31 15:09:11
2. 28701 เด็กชายเติมพันธุ์ บุตรเงิน ม. 1/9 7 2017-10-31 15:09:18
3. 28704 เด็กชายธนาเดช ฮวดหลี ม. 1/9 10 2017-10-31 15:09:53
4. 28720 เด็กชายวรวุฒิ เทียนชัย ม. 1/9 26 2017-10-31 15:10:23
5. 28717 เด็กชายพุฒิเมธ สรรศ์วงศ์ ม. 1/9 23 2017-10-31 15:36:23
6. 28715 เด็กชายพุฒิพงศ์ ปะสิ่งชอบ ม. 1/9 21 2017-10-31 15:36:52
7. 28716 เด็กชายพุฒิเมธ ปะสิ่งชอบ ม. 1/9 22 2017-10-31 15:37:12
8. 28624 เด็กชายวิธวินท์ สร้อยสน ม. 1/7 20 2017-10-31 16:12:47
9. 28618 เด็กชายนันธวัฒน์ วงษ์ตรี ม. 1/7 14 2017-10-31 16:17:43
10. 28706 เด็กชายธีรา ทวีทำนุสิน ม. 1/9 12 2017-11-01 14:45:58
11. 28713 เด็กชายพัชรพล ศิริเจริญ ม. 1/9 19 2017-11-01 15:24:43
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com