ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00044
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    ประดิดประดอย ( รับเฉพาะนักเรียนหญิง )
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    ใต้อาคาร 4 รับเฉพาะนักเรียนหญิง
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางสุวดี วงษ์ประดิษฐ์
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูสุวดี วงศ์ประดิษฐ์
ครูสุขสบาย ภาคพรหม
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 27953 เด็กหญิงชาลิณี อ่ำสอาด ม. 2/5 27953 2017-10-30 17:20:05
2. 27948 เด็กหญิงกัลยารัตน์ พิมพ์สอน ม. 2/5 27948 2017-10-30 17:20:19
3. 28547 เด็กหญิงปิยวรรณ ภิญโญ ม. 1/5 28547 2017-10-30 17:20:31
4. 28734 เด็กหญิงรมย์นลิน พ้นเคราะห์ ม. 1/9 28734 2017-10-30 17:20:45
5. 28556 เด็กหญิงศิริมา พบเกษร ม. 1/5 28556 2017-10-30 17:21:03
6. 28552 เด็กหญิงเยาวรัตน์ ทุ่งศรีแก้ว ม. 1/5 28552 2017-10-30 17:21:16
7. 28538 เด็กหญิงชญาน์ทิพย์ วินทุพราหมณกุล ม. 1/5 28538 2017-10-30 17:21:30
8. 28558 เด็กหญิงสโรชา เมินธนู ม. 1/5 28558 2017-10-30 17:21:47
9. 28546 เด็กหญิงปรินดา วิริชัย ม. 1/5 28546 2017-10-30 17:22:00
10. 28542 เด็กหญิงณัฐาพร แว่นสอน ม. 1/5 28542 2017-10-30 17:22:12
11. 27385 นางสาวโสรยา ผ่องมณี ม. 3/6 27385 2017-10-31 12:48:08
12. 27369 เด็กหญิงนงนภัส จันทร์ทอง ม. 3/6 27369 2017-10-31 12:48:37
13. 27386 นางสาวอรชิชา บุญโญปะกาล ม. 3/6 27386 2017-10-31 12:49:01
14. 27367 เด็กหญิงณัฐนรี สุวรรณารายณ์ ม. 3/6 29 2017-10-31 14:39:48
15. 27372 เด็กหญิงปภาวี สุนทรลิ้มศิริ ม. 3/6 34 2017-10-31 14:40:03
16. 27361 เด็กหญิงเกษราภรณ์ ยั่งยืน ม. 3/6 23 2017-10-31 14:40:10
17. 27373 เด็กหญิงปัณณิกา ขันตี ม. 3/6 35 2017-10-31 14:40:12
18. 27375 เด็กหญิงปาลิตา ไข่ติยากุล ม. 3/6 37 2017-10-31 14:40:16
19. 27534 เด็กหญิงชาลิสา อดทน ม. 3/10 22 2017-10-31 14:40:16
20. 27539 เด็กหญิงบุญสิตา โอทาน ม. 3/10 27 2017-10-31 14:40:23
21. 27544 เด็กหญิงพัชญาภัค สุทธิสถิตย์ ม. 3/10 32 2017-10-31 14:41:17
22. 27545 เด็กหญิงพัชญาภา สุทธิสถิตย์ ม. 3/10 33 2017-10-31 14:43:14
23. 27477 เด็กหญิงปาลิตา คุ้มไพรี ม. 3/8 39 2017-10-31 14:43:19
24. 27549 เด็กหญิงภัทรพรรณ ชนะชัย ม. 3/10 37 2017-10-31 14:43:33
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com