:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบสารสนเทศออนไลน์ โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร ::
 
 
 
 
   
     
 
ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00044
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    วู้ดบอล
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    วู้ดบอล
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางสาววิภาวดี เต็มพร้อม
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28610 เด็กชายดำรงค์เดช ดีคง ม. 2/7 28610 2018-05-16 10:32:12
2. 28518 เด็กชายเกษมสันต์ สุวรรณโชติ ม. 2/5 28518 2018-05-16 10:33:06
3. 28526 เด็กชายพงศธร ทวีภูษิตทรง ม. 2/5 28526 2018-05-16 10:33:36
4. 28515 เด็กชายกฤติน พุทธชาติ ม. 2/5 28515 2018-05-16 10:34:23
5. 27830 เด็กชายวาณัช แถลงสัตย์ ม. 3/3 27830 2018-05-16 10:35:25
6. นางสาว 2 2018-05-16 18:14:24
7. 28078 เด็กชายธนพนธ์ พุทธวาริน ม. 3/8 9 2018-05-16 18:17:01
8. 27778 เด็กชายธนพจน์ นาคศิริ ม. 3/2 9 2018-05-16 18:18:44
9. 29231 เด็กชายนวพล โตสวัสดิ์ ม. 1/9 11 2018-05-16 18:18:47
10. 28535 เด็กชายอิทธิพัทธ์ เจริญมาก ม. 2/5 20 2018-05-16 18:26:32
11. 28531 เด็กชายเสรี คงสวาสดิ์ ม. 2/5 16 2018-05-16 18:27:44
12. 28524 เด็กชายธีรภัทร เอี่ยมทิม ม. 2/5 10 2018-05-16 18:31:31
13. 28574 เด็กชายรัชชานนท์ ศิริสวัสดิ์ ม. 2/6 14 2018-05-16 18:34:17
14. 28093 เด็กชายสธน ก้อนทอง ม. 3/8 23 2018-05-16 18:41:01
15. 28534 เด็กชายอภิรักษ์ งามเสงี่ยม ม. 2/5 19 2018-05-16 18:43:10
16. 28084 เด็กชายพนธกร การดี ม. 3/8 15 2018-05-16 18:44:22
17. 28094 เด็กชายสัณห์พิชญ์ วิลัยแลง ม. 3/8 24 2018-05-16 19:04:02
18. 28071 เด็กชายกิตติพงษ์ ชลูด ม. 3/8 2 2018-05-16 19:11:50
19. 28533 เด็กชายอติรุจ ล้อมเจริญพงษ์ ม. 2/5 18 2018-05-16 19:12:01
20. 28519 เด็กชายเกียรติศักดิ์ สรรค์วงศ์ ม. 2/5 5 2018-05-16 19:16:55
21. 28097 เด็กชายอานนท์ อภิชิตวงศ์นุชิต ม. 3/8 27 2018-05-16 19:18:02
22. 28568 เด็กชายภัคพล รื่นรมย์ ม. 2/6 8 2018-05-16 19:35:12
23. 28532 เด็กชายอชิตะ งามดี ม. 2/5 17 2018-05-16 20:26:39
24. 28529 เด็กชายศุภณัฐ อุปมัย ม. 2/5 14 2018-05-16 21:20:33
25. 29242 เด็กชายอภิรักษ์ ประมวล ม. 1/9 22 2018-05-16 21:53:22
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com