ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00043
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    วอลเลย์บอลชายหาด
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    วอลเลย์บอลชายหาด
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นายเฉลย บุญช่วยเหลือ
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28964 เด็กหญิงนิภารัตน์ เขียวแก้ว ม. 1/2 25 2018-05-16 18:03:44
2. 27744 เด็กหญิงกมลวรรณ แพทย์รักษา ม. 3/1 26 2018-05-16 18:07:57
3. 27826 เด็กชายพรหมมินทร์ สิงหรา ม. 3/3 7 2018-05-16 18:08:36
4. 28678 เด็กหญิงกีรณา จำรูญ ม. 2/8 26 2018-05-16 18:09:42
5. 28692 เด็กหญิงอรดี อาตม์สกุล ม. 2/8 40 2018-05-16 18:10:44
6. 27821 เด็กชายณภัทร จันทสุรวงศ์ ม. 3/3 2 2018-05-16 18:11:40
7. 28917 เด็กหญิงกรกนก บุญพันธ์ ม. 1/1 17 2018-05-16 18:12:01
8. 29425 เด็กหญิงชุติมา พ่อโคตร ม. 2/8 45 2018-05-16 18:12:55
9. 28791 เด็กหญิงอัชรียา ออสันตินุตสกุล ม. 3/1 50 2018-05-16 18:13:23
10. 27820 เด็กชายกรวิชญ์ นามกิ่ง ม. 3/3 1 2018-05-16 18:13:48
11. 27825 เด็กชายปฏิพล เกตุสุริยวงค์ ม. 3/3 6 2018-05-16 18:14:26
12. 28680 เด็กหญิงชนิกานต์ หิรัญ ม. 2/8 28 2018-05-16 18:14:46
13. 29005 เด็กหญิงณัฐณิชา ปัญญา ม. 1/3 25 2018-05-16 18:14:56
14. 27824 เด็กชายธนิศร บุญปลูก ม. 3/3 5 2018-05-16 18:15:46
15. 27834 เด็กชายอรรถพล เดชศรี ม. 3/3 15 2018-05-16 18:15:53
16. 28059 เด็กหญิงพรนภา วงษ์ภักดี ม. 3/7 38 2018-05-16 18:16:16
17. 27829 เด็กชายวรัญชิต กัดดามัน ม. 3/3 10 2018-05-16 18:17:47
18. 27827 เด็กชายภานุพงษ์ มีโชคชัย ม. 3/3 8 2018-05-16 18:20:35
19. 27835 เด็กชายอุรุคิณร์ คำแหง ม. 3/3 15 2018-05-16 18:21:04
20. 27963 เด็กหญิงภัทรภร พลเสน ม. 3/5 44 2018-05-16 18:25:05
21. 29003 เด็กหญิงณัฐชา สุขศิลป์ ม. 1/3 23 2018-05-16 18:29:21
22. 27857 เด็กหญิงรินรดา สามพันพวง ม. 3/3 27857 2018-05-17 14:17:38
23. 27957 เด็กหญิงณัฐพร ศรพรม ม. 3/5 27957 2018-05-17 14:20:23
24. 29034 เด็กชายพนัชกร บุญก่อเกื้อ ม. 1/4 14 2018-05-22 15:14:31
25. 28908 เด็กชายรชต พงษ์สุข ม. 1/1 8 2018-05-22 15:15:33
26. 27944 เด็กชายอนุกูล เสพกลาง ม. 3/5 25 2018-05-24 07:36:27
27. 28985 เด็กชายณัชพล วิเศษศรี ม. 1/3 5 2018-05-31 14:36:54
28. 28987 เด็กชายธนกฤต คงกล้า ม. 1/3 7 2018-05-31 14:37:38
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com