ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00043
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    Crossword
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    432
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางสุกันยา คุ้มหอม
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูสุกันยา คุ้มหอม
ครูยศสินี รุดดิษฐ์
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 27720 เด็กชายกชพงศ์ ไพบูลย์ ม. 2/1 27720 2017-10-31 08:54:03
2. 27721 เด็กชายกิตติพิชญ์ มุกดาสนิท ม. 2/1 27721 2017-10-31 08:54:23
3. 27722 เด็กชายคุณานนท์ รุ่งรุจี ม. 2/1 27722 2017-10-31 08:54:45
4. 27729 เด็กชายณัฐวุฒิ มุกดาสนิท ม. 2/1 27729 2017-10-31 08:55:16
5. 27730 เด็กชายตะวันใส พุฒชงค์ ม. 2/1 27730 2017-10-31 08:55:32
6. 27733 เด็กชายนรบดี รื่นอารมณ์ ม. 2/1 27733 2017-10-31 08:55:49
7. 27743 เด็กชายอริยะวัตร มั่งคั่ง ม. 2/1 27743 2017-10-31 08:56:18
8. 27724 เด็กชายจิรัฏฐ์ อักษรศิริโอภาส ม. 2/1 27724 2017-10-31 08:56:36
9. 27736 เด็กชายพีรพล ยิ่งวิริยะวงศ์ ม. 2/1 27736 2017-10-31 08:56:52
10. 27728 เด็กชายณัฐกิตติ์ สีหาบุตร ม. 2/1 27728 2017-10-31 08:57:07
11. 27727 เด็กชายณัฏฐพล เสาวรส ม. 2/1 27727 2017-10-31 08:57:21
12. 27732 เด็กชายธนายุต มาวาลย์ ม. 2/1 27732 2017-10-31 11:21:40
13. 27745 เด็กชายณัฐดนัย บำรุงธรรม ม. 2/1 27745 2017-10-31 11:22:01
14. 27723 เด็กชายจิรกิตติ์ เกิดลาภผล ม. 2/1 4 2017-10-31 14:39:57
15. 27562 เด็กชายวีรภัทร สัปปพันธ์ ม. 3/11 10 2017-10-31 15:01:14
16. 27561 เด็กชายวัทธิกร เจริญกัลป์ ม. 3/11 9 2017-10-31 15:04:08
17. 27560 เด็กชายวงศกร พะวงษ์ ม. 3/11 8 2017-10-31 15:06:53
18. 27566 เด็กชายสิรวิชญ์ บุญยั่งยืน ม. 3/11 14 2017-10-31 15:07:37
19. 27555 เด็กชายณัฐวิชช์ วรภัคนิธิวัฒน์ ม. 3/11 3 2017-10-31 15:08:46
20. 27556 เด็กชายธนพล เฉลาฉายแสง ม. 3/11 4 2017-10-31 15:09:06
21. 27557 เด็กชายนพดล ศรีประสิทธิ์ ม. 3/11 5 2017-10-31 15:10:22
22. 27737 เด็กชายรวิพล มีนิล ม. 2/1 18 2017-10-31 15:24:43
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com