ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00042
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    วัฒนธรรมจีน 2
วัตถุประสงค์ :    1. สร้างเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาจีนอันนำไปสู่การใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ และ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมจีนอย่างถูกต้อง ร่วมทั้งเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม 
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนโดยแสดงออกถึงความตั้งใจ ความเพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม
4. ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    437
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางสาวอรจิรา ศรีอัมพรกุล
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูอรจิรา ศรีอัมพรกุล
ครูอัจฉริยา พุทธเวช
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28058 เด็กหญิงนาราภัทร ถนอมวงศ์ ม. 2/7 38 2017-10-31 14:39:40
2. 28112 เด็กหญิงบัณฑิตา สำเร็จ ม. 2/8 43 2017-10-31 14:46:50
3. 28118 เด็กหญิงอริสา ยิ้มอยู่ ม. 2/8 48 2017-10-31 14:47:03
4. 28066 เด็กหญิงสุชัญญา ใจสะอาด ม. 2/7 45 2017-10-31 14:47:25
5. 28062 เด็กหญิงมัทนพร แน่นหนา ม. 2/7 41 2017-10-31 14:49:02
6. 28047 เด็กหญิงกนกวรรณ พานทอง ม. 2/7 28 2017-10-31 14:49:19
7. 28448 เด็กหญิงบัณฑิตา ธรรมเสถียร ม. 1/3 24 2017-10-31 14:51:37
8. 28110 เด็กหญิงนันท์นภัส สายกล้า ม. 2/8 41 2017-10-31 14:52:09
9. 28464 เด็กหญิงอคิราภ์ เจริญผล ม. 1/3 40 2017-10-31 14:57:17
10. 28453 เด็กหญิงพัชรพร จันทร์ทอง ม. 1/3 29 2017-10-31 15:05:30
11. 28457 เด็กหญิงภูสุดา รำพึงวงษ์ ม. 1/3 33 2017-10-31 15:08:06
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com