:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบสารสนเทศออนไลน์ โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร ::
 
 
 
 
   
     
 
ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00042
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    FUN FOR FIRM
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    FUN FOR FIRM
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางวันเพ็ญ คฤคราช
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28051 เด็กหญิงกาญจนา ยอดเสาดี ม. 3/7 32 2018-05-16 18:39:35
2. 28065 เด็กหญิงสิรราวรรณ สนิทน้อย ม. 3/7 43 2018-05-16 18:40:33
3. 27952 เด็กหญิงชนาพร หวังผล ม. 3/5 33 2018-05-16 18:41:18
4. 28844 เด็กชายพรหมพิริยะ จิตรทูล ม. 3/7 27 2018-05-16 18:42:20
5. 29423 เด็กหญิงพรนภา งามขุนทด ม. 3/7 47 2018-05-16 18:42:56
6. 27969 เด็กหญิงอาลีเชีย เฟลสเต็ด ม. 3/5 47 2018-05-17 14:08:02
7. 27948 เด็กหญิงกัลยารัตน์ พิมพ์สอน ม. 3/5 29 2018-05-17 14:09:36
8. 27946 เด็กชายอรรถภูมิ บุญยิ่งเหลือ ม. 3/5 26 2018-05-17 14:14:12
9. 27920 เด็กชายกิตติคุณ หรุ่นเจริญ ม. 3/5 1 2018-05-17 14:14:41
10. 27942 เด็กชายสุรกริช หรรษภิญโญ ม. 3/5 23 2018-05-17 14:15:13
11. 27940 เด็กชายศุภากร สุธาพจน์ ม. 3/5 21 2018-05-17 14:15:45
12. 27932 เด็กชายนิธิ ศรีคำแหง ม. 3/5 13 2018-05-17 14:15:50
13. 27941 เด็กชายสุทัศน์ ฉายไธสง ม. 3/5 22 2018-05-17 14:16:23
14. 27889 เด็กชายสุกฏษฏิ์ ทองคำ ม. 3/4 19 2018-05-17 14:16:33
15. 27929 เด็กชายธีรภัทร เอี่ยมใจ ม. 3/5 10 2018-05-17 14:16:35
16. 27927 เด็กชายทินภัทร ประเสริฐธรรม ม. 3/5 8 2018-05-17 14:16:43
17. 27943 เด็กชายสุรเชษฐ์ ประเสริฐสายสิทธิ์ ม. 3/5 24 2018-05-17 14:17:05
18. 27939 เด็กชายวาทิต บุญส่งเสริม ม. 3/5 20 2018-05-17 14:17:11
19. 27880 เด็กชายนพพล นามเจริญ ม. 3/4 11 2018-05-17 14:17:21
20. 27937 เด็กชายราชนาวี พลเสน ม. 3/5 18 2018-05-17 14:17:28
21. 27935 เด็กชายพัชรพล เพียรพิทักษ์ ม. 3/5 16 2018-05-17 14:17:29
22. 27926 เด็กชายณัฐวุฒิ บุญอาจ ม. 3/5 7 2018-05-17 14:17:38
23. 27890 เด็กชายภาณุภัท แววมณี ม. 3/4 20 2018-05-17 14:18:23
24. 27936 เด็กชายรัตนไพศาล เสมาสว่าง ม. 3/5 17 2018-05-17 14:18:31
25. 27955 เด็กหญิงฐิติรัตน์ สพรั่งผล ม. 3/5 36 2018-05-17 14:18:47
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com