ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00041
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    วัฒนธรรมจีน1
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    436
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางสาวมุกรินทร์ นิลโกศล
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูมุกรินทร์ นิลโกศลครูฐิติรัชต์ เนตรธัญยพัฒน์
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 27284 เด็กหญิงวริยา ชื่นอุดม ม. 3/4 27284 2017-10-31 10:59:27
2. 27242 เด็กชายชินวัฒน์ จูมทอง ม. 3/4 27242 2017-10-31 11:00:41
3. 27281 เด็กหญิงพรพรรณ ทองโพธิ์ ม. 3/4 27281 2017-10-31 11:01:06
4. 27262 เด็กชายวีรภัทร พุ่มพฤกษา ม. 3/4 27262 2017-10-31 11:01:27
5. 27285 เด็กหญิงวิชญาดา แก้ววิเชียร ม. 3/4 27285 2017-10-31 11:01:47
6. 28587 เด็กหญิงกนกรัตน์ บุญยืน ม. 1/6 28587 2017-10-31 11:02:11
7. 28591 เด็กหญิงปฏิมา อวยสวัสดิ์ ม. 1/6 28591 2017-10-31 11:02:33
8. 27252 เด็กชายปิยะณัฐ บรรเทิง ม. 3/4 14 2017-10-31 15:07:02
9. 27268 เด็กชายสหรัถ มูลอาษา ม. 3/4 30 2017-10-31 15:09:03
10. 27460 เด็กชายสรวิชญ์ อยู่เปลา ม. 3/8 21 2017-10-31 15:14:20
11. 27446 เด็กชายธนกฤต ศิริรักษ์ ม. 3/8 7 2017-10-31 15:15:32
12. 27447 เด็กชายนนทวัฒน์ เตียวงา ม. 3/8 8 2017-10-31 15:16:22
13. 27705 เด็กชายใบบุญ นันท์ตา ม. 3/8 24 2017-10-31 15:17:17
14. 27459 เด็กชายศิวกร มณีฉาย ม. 3/8 20 2017-10-31 15:18:04
15. 27454 เด็กชายพชรพล คงมนต์ ม. 3/8 15 2017-10-31 15:18:56
16. 27276 เด็กหญิงฐิตาภา โคตระศรี ม. 3/4 37 2017-11-01 18:58:38
17. 27472 เด็กหญิงธมลวรรณ หินคล้าย ม. 3/8 34 2017-11-01 19:28:13
18. 27464 นางสาวกนกวรรณ งามเสงี่ยม ม. 3/8 26 2017-11-01 19:30:30
19. 27462 เด็กชายอภิสิทธิ์ สุขยืน ม. 3/8 23 2017-11-03 13:15:12
20. 27448 เด็กชายนพรัตน์ วงศ์ภิญ ม. 3/8 9 2017-11-03 13:15:15
21. 27455 เด็กชายภัทรพล สุวรรณลพ ม. 3/8 16 2017-11-03 13:17:40
22. 27467 เด็กหญิงเขมิสรา บุตรงาม ม. 3/8 29 2017-11-03 14:50:57
23. 27476 เด็กหญิงประภัสรา ไกรวาส ม. 3/8 38 2017-11-03 14:51:53
24. 26754 เด็กชายศรา นนทรัตน์ ม. 3/8 1 2017-11-23 14:34:29
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com