:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบสารสนเทศออนไลน์ โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร ::
 
 
 
 
   
     
 
ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00041
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    Robot World
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    Robot World
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นายทรงชัย เย็นสนาน
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูที่ปรึกษากิจกรรม 1.ครูเอกรัฐ เอมเจริญ 2.ครูทรงชัย เย็นสนาน
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 29187 เด็กชายธนธาน จตุพรโสภากุล ม. 1/8 7 2018-05-16 18:00:50
2. 29024 เด็กชายคมชาญ ปุเรตัง ม. 1/4 4 2018-05-16 18:26:01
3. 29183 เด็กชายกิจจา ธรรมศรี ม. 1/8 3 2018-05-16 18:28:51
4. 29036 เด็กชายวงศธร จงกสิกรรม ม. 1/4 16 2018-05-16 18:31:01
5. 28950 เด็กชายพชร ดีนาน ม. 1/2 10 2018-05-16 18:34:16
6. 28470 เด็กชายกิจติภณ เจนช่าง ม. 2/4 1 2018-05-16 18:38:23
7. 28941 เด็กชายจิรกร สิมมา ม. 1/2 1 2018-05-16 18:38:44
8. 29077 เด็กชายสุพศิน มากโฉม ม. 1/5 16 2018-05-16 18:40:17
9. 29148 เด็กชายพีรพล ทัศมากร ม. 1/7 8 2018-05-16 18:54:12
10. 28442 เด็กชายหนุ่มยี่ นายทุน ม. 2/3 18 2018-05-16 19:15:08
11. 28901 เด็กชายคณุตม์ ปุเรตัง ม. 1/1 1 2018-05-16 19:33:55
12. 27775 เด็กชายณัฐนันทน์ เพียรดี ม. 3/2 6 2018-05-16 19:51:01
13. 27875 เด็กชายจิรวุฒิ สวรรค์งาม ม. 3/4 6 2018-05-16 19:58:20
14. 27887 เด็กชายวรพงศ์ สิทธิวงศ์ ม. 3/4 17 2018-05-16 19:58:58
15. 27885 เด็กชายภานุพงศ์ บำบัดทุกข์ ม. 3/4 16 2018-05-16 19:59:56
16. 27872 เด็กชายคุณานนต์ ไสวรรณ ม. 3/4 3 2018-05-16 20:00:49
17. 28906 เด็กชายพศุตม์ อาภรณ์รัตน์ ม. 1/1 6 2018-05-16 20:03:38
18. 29037 เด็กชายสุรสิทธิ์ งอกคำ ม. 1/4 17 2018-05-16 20:05:26
19. 29189 เด็กชายพชรพล ประคองวงศ์ ม. 1/8 9 2018-05-16 20:07:09
20. 29080 เด็กชายอลงกรณ์ มิ่งมิตร ม. 1/5 19 2018-05-16 20:28:55
21. 28907 เด็กชายยุคนธร คณฑา ม. 1/1 7 2018-05-16 20:31:05
22. 29117 เด็กชายศรชัย เฉลิมพลวรรณคดี ม. 1/6 17 2018-05-16 20:39:21
23. 29192 เด็กชายวรเทพ กูใหญ่ ม. 1/8 12 2018-05-17 06:59:13
24. 29159 เด็กชายอรุณ วรโรจนศิริ ม. 1/7 19 2018-05-17 14:30:28
25. 29151 เด็กชายรุ่งภพ สนิท ม. 1/7 11 2018-05-17 14:31:10
26. 29220 เด็กหญิงอชิรญา เกตุใหม่ ม. 1/8 29220 2018-05-21 14:51:28
27. 29217 เด็กหญิงวิชญาพร บุญให้ ม. 1/8 29217 2018-05-21 14:51:41
28. 28971 เด็กหญิงภัคจิรา เสาวคนธ์ ม. 1/2 28971 2018-07-23 15:00:40
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com