ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00040
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    Graphic Design
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    Graphic Design
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางสาวธนาภา ฤทธิพันธ์
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 27758 เด็กหญิงพิชามญชุ์ สีทม ม. 3/1 27758 2018-05-16 13:31:41
2. 27755 เด็กหญิงปราณิสา รักวิเศษ ม. 3/1 27755 2018-05-16 13:31:59
3. 29198 เด็กชายอนุชา มุกดาสนิท ม. 1/8 29198 2018-05-16 16:02:30
4. 29186 เด็กชายธนกฤต ดอกจันทร์ ม. 1/8 29186 2018-05-16 16:02:55
5. 27876 เด็กชายฐิติวัฒน์ สุทธิวารี ม. 3/4 7 2018-05-16 17:58:04
6. 27874 เด็กชายจิรวัฒน์ จริยเกริกเกียรติ ม. 3/4 5 2018-05-16 17:58:41
7. 27877 เด็กชายตะวัน งามแก้ว ม. 3/4 8 2018-05-16 17:59:07
8. 27782 เด็กชายระพีพัฒน์ สุขประเสริฐ ม. 3/2 13 2018-05-16 17:59:34
9. 28615 เด็กชายธนวัฒณ์ มงคลจิตร์ ม. 2/7 11 2018-05-16 17:59:53
10. 27878 เด็กชายธนกร ปัญญาคุณ ม. 3/4 9 2018-05-16 17:59:53
11. 27777 เด็กชายธนกฤต บัญญัติ ม. 3/2 8 2018-05-16 17:59:55
12. 27800 เด็กหญิงณัฐภรณ์ เนตรวิจิตร ม. 3/2 30 2018-05-16 18:00:07
13. 27772 เด็กชายจิรพงษ์ ชื่นไทย ม. 3/2 3 2018-05-16 18:01:16
14. 27808 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ คมสัน ม. 3/2 37 2018-05-16 18:01:49
15. 28382 เด็กชายณัฐพล ชงโค ม. 2/2 3 2018-05-16 18:02:04
16. 28620 เด็กชายประสิทธิพร โพธิรักษ์ ม. 2/7 16 2018-05-16 18:02:52
17. 27776 เด็กชายดินทร์บดี ดีพื้น ม. 3/2 7 2018-05-16 18:03:09
18. 27774 เด็กชายชินโชติ โชคเศรษฐกิจ ม. 3/2 5 2018-05-16 18:03:42
19. 27928 เด็กชายธนวัฒน์ คำวงศ์ ม. 3/5 9 2018-05-16 18:04:27
20. 27925 เด็กชายชัชพงศ์ วงศ์ประดิษฐ์ ม. 3/5 6 2018-05-16 18:04:37
21. 28390 เด็กชายพัสกร สิทธิเดช ม. 2/2 11 2018-05-16 18:05:39
22. 27771 เด็กชายกิตตวรรณ ทรงวศิน ม. 3/2 2 2018-05-16 18:05:58
23. 27934 เด็กชายประเสริฐ ยั่งยืน ม. 3/5 14 2018-05-16 18:06:01
24. 28394 เด็กชายศุภกิติ์ ชุติมา ม. 2/2 15 2018-05-17 09:16:30
25. 28389 เด็กชายปุญญพัฒน์ ปรึกษา ม. 2/2 10 2018-05-17 09:22:57
26. 29141 เด็กชายณัฐกิตติ์ สีขาว ม. 1/7 29141 2018-05-24 14:14:49
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com