ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00040
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    Coffee English
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    445
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางสาวณิชาภัทร จีนประโคน
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 27147 เด็กชายพิเชษฐ์ ไตรมาศ ม. 3/2 27147 2017-10-30 22:43:00
2. 28242 เด็กหญิงอินทิรา ไชยศรี ม. 3/2 28242 2017-10-30 22:43:22
3. 27178 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา นิลขำ ม. 3/2 27178 2017-10-30 22:43:46
4. 27164 เด็กหญิงจุฑารัชต์ บุญเทียน ม. 3/2 27164 2017-10-30 22:44:08
5. 27179 เด็กหญิงพิชญานิน มั่งคั่ง ม. 3/2 27179 2017-10-30 22:44:29
6. 27183 เด็กหญิงมัทนพร วงศ์อยู่ ม. 3/2 27183 2017-10-30 22:45:06
7. 27168 เด็กหญิงณัฐนิชา คชรินทร์ ม. 3/2 27168 2017-10-30 22:45:35
8. 27180 เด็กหญิงพิมพ์สุจี กลิ่นสุคนธ์ ม. 3/2 27180 2017-10-30 22:45:57
9. 27163 เด็กหญิงจริญญา รู้สรรพกิจ ม. 3/2 27163 2017-10-30 22:46:23
10. 27188 เด็กหญิงอภิญญา สิทธิรุ่ง ม. 3/2 27188 2017-10-30 22:46:44
11. 27182 เด็กหญิงภัทรวดี มุกดาสนิท ม. 3/2 42 2017-10-31 15:08:51
12. 27478 เด็กหญิงยลดา แน่นนันท์ ม. 3/8 40 2017-10-31 15:12:28
13. 27480 เด็กหญิงลลิตา สำเร็จ ม. 3/8 42 2017-10-31 15:12:31
14. 27471 เด็กหญิงธนกร รายศิริ ม. 3/8 33 2017-10-31 15:13:00
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com