ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00004
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    งานฝีมือสร้างรายได้
วัตถุประสงค์ :    ๑. ฝึกให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สร้างผลงานให้มีรูปร่างแปลกใหม่ และพัฒนางานประดิษฐ์เดิมให้สามารถใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น
          ๒. งานประดิษฐ์ที่ใช้วัสดุต่างๆ ที่นำมาประกอบเป็นชิ้นงาน
สามารถที่จะใช้วัสดุอย่างอื่นทดแทนกันได้ และสามารถนำวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
          ๓. ฝึกให้รู้จักวางแผน ในการทำงานอย่างมีระบบ เป็นขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
เป็นการสร้างระเบียบวินัยให้รู้จักทำงาน และมีนิสัยรักการทำงานในงานประดิษฐ์
          ๔. ให้นักเรียนรู้จักใช้และดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในงานประดิษฐ์ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมกับประเภทของงานประดิษฐ์
          ๕. ฝึกให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถได้อย่างมีสมาธิและมีความสุขในการสร้างสรรค์ชิ้นงานประดิษฐ์ของตนเอง
          ๖. ฝึกให้นักเรียนรู้จักประหยัด สามารถนำสิ่งของที่เหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนมากนัก
          ๗. เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้มีการสืบทอดและพัฒนาต่อไป
จากภูมิปัญญาเดิมสู่การเรียนรู้ที่เป็นองค์รวมและเป็นผลงานของคนไทย
          ๘. สามารถเพิ่มรายได้ และสร้างอาชีพได้ในอนาคต
กิจกรรมการเรียนรู้ :    ถักไหมพรมด้วยบล็อกไม้ 16 หลัก
สถานที่จัดกิจกรรม :    331
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางสาววณิชชา รำร้อง
 
ระดับชั้น :    ม.3
หมายเหตุ :    ครูวณิชชา ร่ำร้อง
ครูประยุทธ์ ไทรย้อยสกุลเลิศ
ครูปนัศญา เจริญมาก
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 27198 เด็กชายนครินทร์ พันธ์ชัยโย ม. 3/3 10 2017-10-31 14:54:21
2. 27863 เด็กหญิงวีรยา สิทธิพงษ์ ม. 2/3 43 2017-10-31 15:19:22
3. 27869 เด็กหญิงอิสรีย์ สิทธิ ม. 2/3 49 2017-10-31 15:20:58
4. 27853 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ธรรมสนิท ม. 2/3 33 2017-10-31 15:30:07
5. 27867 เด็กหญิงอรวรา ต้านภัย ม. 2/3 47 2017-10-31 15:30:20
6. 27847 เด็กหญิงณัฐชา ไหวพริบ ม. 2/3 27 2017-10-31 15:31:03
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com