:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบสารสนเทศออนไลน์ โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร ::
 
 
 
 
   
     
 
ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00039
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    ยุวเกษตรกร
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    ยุวเกษตรกร
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นายอิศรา อิศรานุวัตร
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28395 เด็กชายสุเทพ ใจดี ม. 2/2 16 2018-05-16 17:59:24
2. 28380 เด็กชายกฤตพรต จันทร์พราหมณ์ ม. 2/2 1 2018-05-16 18:03:13
3. 29156 เด็กชายสัชฌุกร แนวพะนา ม. 1/7 16 2018-05-16 18:06:19
4. 28384 เด็กชายทรงสิทธิ์ เจือจุน ม. 2/2 5 2018-05-16 18:23:53
5. 29247 เด็กหญิงฐิตินันทร์ ทองน้อย ม. 1/9 27 2018-05-16 18:31:48
6. 29246 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ดอกไม้ ม. 1/9 26 2018-05-16 18:32:47
7. 27915 เด็กหญิงรัตติกาล การะเกตุ ม. 3/4 44 2018-05-16 18:33:46
8. 27917 เด็กหญิงสุจิตรา วงศา ม. 3/4 45 2018-05-16 18:34:55
9. 28381 เด็กชายเฉลิมชนม์ กิตติอรุณพันธ์ ม. 2/2 2 2018-05-16 18:37:29
10. 27895 เด็กหญิงจิรนันท์ สุวรรณโชติ ม. 3/4 26 2018-05-16 18:37:39
11. 27894 เด็กหญิงจาทัตยา พวงเงิน ม. 3/4 25 2018-05-16 18:38:20
12. 29104 เด็กชายชยากร พรมวัน ม. 1/6 4 2018-05-16 19:00:23
13. 28988 เด็กชายธนเสฏฐ ชญาเพชร ม. 1/3 8 2018-05-16 19:01:29
14. 29135 เด็กหญิงมนัสนันท์ เคราะห์ดี ม. 1/6 35 2018-05-16 19:02:05
15. 29132 เด็กหญิงบุญจิรา งอนสวรรค์ ม. 1/6 32 2018-05-16 19:17:56
16. 29099 เด็กหญิงอรสา หังโส ม. 1/5 39 2018-05-16 19:20:26
17. 29254 เด็กหญิงนันท์นภัส โอฬารวงศ์สกุล ม. 1/9 34 2018-05-16 19:30:36
18. 29199 เด็กหญิงกนกวรรณ เที่ยงชัด ม. 1/8 19 2018-05-16 19:53:03
19. 29119 เด็กชายสรธัญ ศรีบุตร ม. 1/6 19 2018-05-16 20:42:18
20. 29237 เด็กชายภูริภัทร พงษ์แพทย์ ม. 1/9 17 2018-05-16 20:51:20
21. 28439 เด็กชายวุฒิชัย เจริญวงศ์ ม. 2/3 15 2018-05-16 20:54:47
22. 29257 เด็กหญิงพิชชาพร พิณโชติ ม. 1/9 37 2018-05-16 21:19:10
23. 29212 เด็กหญิงภาวินี ช่างเหล็ก ม. 1/8 32 2018-05-16 21:45:32
24. 29258 เด็กหญิงรัมณียา นายกวงศ์ ม. 1/9 38 2018-05-17 05:54:02
25. 29224 เด็กชายชาญชัย บำรุง ม. 1/9 29224 2018-05-24 14:21:12
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com