ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00039
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    Fun movies
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    443
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางสาวนันทพร เตศิริ
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 27407 เด็กชายพัฒนพงษ์ สมคิด ม. 3/7 27407 2017-10-30 17:56:53
2. 27403 เด็กชายนิรมิต แก้วสุโพธิ์ ม. 3/7 27403 2017-10-30 17:57:59
3. 27280 เด็กหญิงปุทิตตา ใจเย็น ม. 3/4 27280 2017-10-30 17:58:42
4. 27116 เด็กหญิงนภาพร อินคะเน ม. 3/1 27116 2017-10-30 17:59:17
5. 27103 เด็กหญิงกมลพร ใจเย็น ม. 3/1 27103 2017-10-30 18:00:04
6. 27107 เด็กหญิงจิดาภา ทรัพย์แสง ม. 3/1 27107 2017-10-30 18:00:24
7. 27106 เด็กหญิงจิดาภัทร ทรัพย์แสง ม. 3/1 27106 2017-10-30 18:00:38
8. 27318 เด็กชายสุรเชษฐ์ ยินดี ม. 3/5 27318 2017-10-31 10:17:11
9. 27947 เด็กชายอัครวินท์ อยู่ละ ม. 2/5 27 2017-10-31 14:58:53
10. 27725 เด็กชายฐิติพงศ์ เปรมตุ่น ม. 2/1 6 2017-10-31 15:09:03
11. 27738 เด็กชายวิชยุตน์ โกสุม ม. 2/1 19 2017-10-31 15:09:08
12. 27740 เด็กชายศุภวัฒน์ เจริญวงศ์ ม. 2/1 21 2017-10-31 15:09:39
13. 27328 เด็กหญิงพรกนก เจริญพร ม. 3/5 39 2017-10-31 15:10:52
14. 27896 เด็กชายชวัลวิชญ์ ประสมวังทรัพย์ ม. 2/4 23 2017-11-20 15:16:04
15. 27880 เด็กชายนพพล นามเจริญ ม. 2/4 11 2017-11-20 15:17:03
16. 27338 เด็กหญิงสุธิดา สายบัว ม. 3/5 27338 2017-11-20 15:17:39
17. 28614 เด็กชายธนภัทร สุวรรณโชติ ม. 1/7 28614 2017-11-20 15:25:21
18. 28626 เด็กชายสุทธิพจน์ มีลาภ ม. 1/7 28626 2017-11-20 15:26:11
19. 28619 เด็กชายประกาศิต ปานเพ็ชร ม. 1/7 15 2017-11-20 22:23:55
20. 28611 เด็กชายเทพกร ตาเครือ ม. 1/7 7 2017-11-21 14:48:02
21. 27315 เด็กชายศิวกร ดิษฐวิบูลย์ ม. 3/5 26 2017-11-21 14:59:46
22. 27305 นายปฏิภาณ ศรีลาศักดิ์ ม. 3/5 17 2017-11-21 15:00:42
23. 27311 เด็กชายวรเมธ อินทร์หมอ ม. 3/5 22 2017-11-21 15:01:34
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com