:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบสารสนเทศออนไลน์ โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร ::
 
 
 
 
   
     
 
ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00038
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    งานสวยด้วยมือเรา
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    งานสวยด้วยมือเรา
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางเบ็ญจพร สัตย์อุดม
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28608 เด็กชายณัฐนันท์ ปรึกษา ม. 2/7 28608 2018-05-16 16:09:59
2. 29129 เด็กหญิงธารารัตน์ ไม้งาม ม. 1/6 29 2018-05-16 18:27:19
3. 29010 เด็กหญิงปริยาภรณ์ สอเขียว ม. 1/3 30 2018-05-16 19:53:01
4. 28695 เด็กชายกนกพล ศรีโสพล ม. 2/9 1 2018-05-16 20:39:41
5. 29004 เด็กหญิงณัฐฌา ขอเพิ่มกลาง ม. 1/3 24 2018-05-16 20:40:44
6. 28944 เด็กชายธนาทิพย์ ฤกษ์ใหม่ ม. 1/2 4 2018-05-16 20:55:38
7. 29059 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ประชารุง ม. 1/4 39 2018-05-16 22:28:41
8. 29172 เด็กหญิงน้ำเพชร สูงขาว ม. 1/7 32 2018-05-16 22:30:02
9. 28647 เด็กหญิงอรปรียา ประกอบผล ม. 2/7 42 2018-05-17 05:39:22
10. 28956 เด็กชายอภิชาติ ชนะชัย ม. 1/2 16 2018-05-17 06:45:55
11. 29109 เด็กชายนิธิ กองสุข ม. 1/6 9 2018-05-17 07:19:31
12. 29006 เด็กหญิงทรายแก้ว เย็นปลื้ม ม. 1/3 26 2018-05-17 07:21:04
13. 27931 เด็กชายนวพรรษ บิดานิล ม. 3/5 12 2018-05-17 07:35:47
14. 29011 เด็กหญิงปรียาภัทร สุภาจารุวงศ์ ม. 1/3 31 2018-05-17 07:36:05
15. 27938 เด็กชายเรืองเดช เสน่ห์ ม. 3/5 19 2018-05-17 07:37:53
16. 27921 เด็กชายเกรียงไกร แซ่ตั้ง ม. 3/5 2 2018-05-17 07:37:54
17. 27924 เด็กชายจารุพงศ์ ขวัญแก้ว ม. 3/5 5 2018-05-17 07:39:44
18. 28655 เด็กชายจิรายุ เรืองฤทธิ์ ม. 2/8 6 2018-05-17 07:40:47
19. 28652 เด็กชายเกียรติศักดิ์ โชติรัตน์ ม. 2/8 3 2018-05-17 07:40:51
20. 29001 เด็กหญิงชนัญชิดา สายแสง ม. 1/3 21 2018-05-17 08:37:39
21. 28993 เด็กชายวชิรวิทย์ หุ่นเก่า ม. 1/3 13 2018-05-17 09:05:19
22. 28953 เด็กชายวรภพ อุดมผล ม. 1/2 13 2018-05-17 12:25:53
23. 28945 เด็กชายนิติภูมิ บุญมั่น ม. 1/2 5 2018-05-17 12:28:17
24. 28934 เด็กหญิงวิภาดา ฟองนวล ม. 1/1 34 2018-05-17 12:36:10
25. 29118 เด็กชายศิวกร นุศรีอัน ม. 1/6 18 2018-05-17 12:52:54
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com