ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00038
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    English for fun
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    521
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางสมพร ทาตะภิรมย์
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28758 เด็กหญิงปุณยพัฒน์ มุลิ ม. 1/10 28758 2017-10-31 11:36:52
2. 28753 เด็กหญิงธนพร คงหอม ม. 1/10 28753 2017-10-31 11:37:48
3. 28761 เด็กหญิงรักษิตา เกียรติกุลดิลก ม. 1/10 28761 2017-10-31 11:38:12
4. 28754 เด็กหญิงธัญชนก คุณาเกื้อ ม. 1/10 28754 2017-10-31 11:38:33
5. 28760 เด็กหญิงแพรเผ่าทอง เพิ่มสุวรรณ ม. 1/10 28760 2017-10-31 11:38:55
6. 28748 เด็กหญิงโชติกา ปรีดาธนะกุล ม. 1/10 28748 2017-10-31 11:39:20
7. 28747 เด็กหญิงชนเมธ บุญก่อเกื้อ ม. 1/10 28747 2017-10-31 11:39:40
8. 28749 เด็กหญิงณัฐกฤตา สุวรรณโน ม. 1/10 28749 2017-10-31 11:40:07
9. 28759 เด็กหญิงพีรดา เอมเจริญ ม. 1/10 28759 2017-10-31 11:40:25
10. 28757 เด็กหญิงนันท์นลิน ลีสุริยาภรณ์ ม. 1/10 28757 2017-10-31 11:40:45
11. 28756 เด็กหญิงนันท์นภัส ลีสุริยาภรณ์ ม. 1/10 28756 2017-10-31 11:41:14
12. 28751 เด็กหญิงณิชพักตร์ เพลิดพราว ม. 1/10 28751 2017-10-31 11:41:33
13. 28750 เด็กหญิงณัฐมณฑ์ ครุธน้อย ม. 1/10 28750 2017-10-31 11:41:49
14. 28745 เด็กชายพชรพล โพธิ์เงิน ม. 1/10 28745 2017-10-31 11:42:09
15. 28741 เด็กชายดนุภัทร ราญรอน ม. 1/10 28741 2017-10-31 11:42:27
16. 28743 เด็กชายธันวา อ่อนสุวรรณ ม. 1/10 28743 2017-10-31 11:42:45
17. 28742 เด็กชายทรงวุฒิ โพธิ์เมือง ม. 1/10 28742 2017-10-31 11:43:04
18. 28746 เด็กชายสิรวิชญ์ ปักการะโถ ม. 1/10 28746 2017-10-31 11:43:36
19. 28141 เด็กหญิงปรวิศา ปิ่นจอม ม. 2/9 20 2017-10-31 14:39:45
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com