:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบสารสนเทศออนไลน์ โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร ::
 
 
 
 
   
     
 
ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00037
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    ประดิษฐ์พาเพลิน
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    ประดิษฐ์พาเพลิน
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางสาวจุฑารัตน์ เบญจามฤต
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28595 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา รุ่งเจริญ ม. 2/6 28595 2018-05-16 13:10:03
2. 28593 เด็กหญิงปาริฉัตร เคราะห์ดี ม. 2/6 28593 2018-05-16 13:10:44
3. 28598 เด็กหญิงวันวิสาข์ ยศกลาง ม. 2/6 28598 2018-05-16 13:11:29
4. 28730 เด็กหญิงกัลยรัตน์ อังสุโชติเมธี ม. 2/9 28730 2018-05-16 13:12:53
5. 28361 เด็กหญิงธัญพิชชา รอดระหงษ์ ม. 2/1 27 2018-05-16 18:01:22
6. 28684 เด็กหญิงรภีพรรณ ทรัพย์ประเสริฐ ม. 2/8 32 2018-05-16 18:25:05
7. 28594 เด็กหญิงปิยภัทร สถาพรวจนา ม. 2/6 34 2018-05-16 18:28:01
8. 28586 เด็กหญิงชัชฏาภรณ์ วงศ์เกษร ม. 2/6 26 2018-05-16 18:30:22
9. 29090 เด็กหญิงพีรญา หน่อปันปวน ม. 1/5 30 2018-05-16 18:31:37
10. 28599 เด็กหญิงสุชัญญา สินธุ ม. 2/6 39 2018-05-16 18:32:27
11. 28930 เด็กหญิงพัชริดา หน่อปันปวน ม. 1/1 30 2018-05-16 18:34:14
12. 29089 เด็กหญิงพิชญ์สินี ภิญโญ ม. 1/5 29 2018-05-16 18:37:20
13. 28585 เด็กหญิงกาญจนา หอมหวล ม. 2/6 25 2018-05-16 18:44:31
14. 29088 เด็กหญิงปิติมา เรือนเงิน ม. 1/5 28 2018-05-16 18:46:55
15. 28979 เด็กหญิงอรยา คำคง ม. 1/2 39 2018-05-16 18:51:03
16. 29419 เด็กหญิงธนัชชา เหลืองอ่อน ม. 2/8 44 2018-05-16 18:51:53
17. 29250 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ มาลีบำรุง ม. 1/9 30 2018-05-16 18:55:18
18. 28969 เด็กหญิงพรพิมล ค้ำชู ม. 1/2 30 2018-05-16 18:55:29
19. 29014 เด็กหญิงมาติกา นุสาโล ม. 1/3 34 2018-05-16 18:57:10
20. 28903 เด็กชายชนันธร ประทีปทอง ม. 1/1 3 2018-05-16 18:58:35
21. 28925 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ธาราดล ม. 1/1 25 2018-05-16 18:58:45
22. 28936 เด็กหญิงสุกัญญา ศรีหงษ์ ม. 1/1 36 2018-05-16 18:59:29
23. 28980 เด็กหญิงอริสา หงษ์เถื่อนทอง ม. 1/2 40 2018-05-16 18:59:44
24. 28932 เด็กหญิงมณีรัตน์ แนมนิล ม. 1/1 32 2018-05-16 19:00:49
25. 28976 เด็กหญิงสาธิกา บุตสาวิเศษ ม. 1/2 36 2018-05-16 19:01:48
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com