ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00037
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    เซปักตะกร้อ
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    โรงยิมพละ
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นายเทคนิค กุลสวัสดิ์
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28073 เด็กชายจตุรงค์ บุญเหลือ ม. 2/8 4 2017-10-31 14:39:17
2. 28045 เด็กชายสิรวิชญ์ เกษกุล ม. 2/7 25 2017-10-31 14:39:36
3. 28078 เด็กชายธนพนธ์ พุทธวาริน ม. 2/8 9 2017-10-31 14:41:06
4. 28039 เด็กชายพุฒิพงศ์ ฤทธิเดช ม. 2/7 19 2017-10-31 14:41:08
5. 28077 เด็กชายธนธรณ์ สินทรัพย์ ม. 2/8 8 2017-10-31 14:41:47
6. 28071 เด็กชายกิตติพงษ์ ชลูด ม. 2/8 2 2017-10-31 14:43:16
7. 28097 เด็กชายอานนท์ อภิชิตวงศ์นุชิต ม. 2/8 27 2017-10-31 14:46:08
8. 28032 เด็กชายธราเทพ มุกดาสนิท ม. 2/7 12 2017-10-31 14:48:29
9. 28022 เด็กชายจักรพันธ์ สังวาลย์ ม. 2/7 3 2017-10-31 14:50:42
10. 28095 เด็กชายสันติภาพ ดวงสุขประเสริฐ ม. 2/8 25 2017-10-31 14:54:44
11. 28028 เด็กชายธนโชติ โชคมิ่งขวัญ ม. 2/7 8 2017-10-31 14:57:10
12. 28029 เด็กชายธนทัต บุญญา ม. 2/7 9 2017-10-31 14:57:40
13. 28083 เด็กชายบุรินทร์ ตัณยะสิทธิ์ ม. 2/8 14 2017-10-31 14:59:07
14. 28036 เด็กชายพงศกร จันทยักษ์ ม. 2/7 11 2017-10-31 15:00:38
15. 28027 เด็กชายธงชัย สมอโพรง ม. 2/7 7 2017-10-31 15:01:08
16. 27935 เด็กชายพัชรพล เพียรพิทักษ์ ม. 2/5 16 2017-10-31 15:01:11
17. 28075 เด็กชายชาติชาย ศรีโยธา ม. 2/8 6 2017-10-31 15:01:46
18. 27770 เด็กชายกฤษฎา อารี ม. 2/2 1 2017-10-31 15:02:18
19. 28080 เด็กชายนภัสร์ ขันแข่ง ม. 2/8 11 2017-10-31 15:02:38
20. 28038 เด็กชายพีรณัฐ เร่งร้อน ม. 2/7 18 2017-10-31 15:03:03
21. 28035 เด็กชายปัณณวิชญ์ ยอดเพ็ชร ม. 2/7 15 2017-10-31 15:03:45
22. 27783 เด็กชายรัชชานนท์ สิ้นเคราะห์ ม. 2/2 14 2017-10-31 15:03:58
23. 28046 เด็กชายอัษฎา จันทร์พราหมณ์ ม. 2/7 26 2017-10-31 15:04:24
24. 27266 เด็กชายสมเกียรติ สมหมาย ม. 3/4 28 2017-10-31 15:04:56
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com