:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบสารสนเทศออนไลน์ โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร ::
 
 
 
 
   
     
 
ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00036
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    สวนถาด-สวนแก้ว
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    สวนถาด-สวนแก้ว
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางสาวจุฑามณีสิน สนิทพิทักษ์สินธุ
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28404 เด็กหญิงฐิตาภัทร สระบัว ม. 2/2 28404 2018-05-16 14:04:20
2. 28405 เด็กหญิงณญาตา ชังอินทร์ ม. 2/2 28405 2018-05-16 14:04:34
3. 28398 เด็กหญิงกมลพรรณ พงษ์แพทย์ ม. 2/2 28398 2018-05-16 14:04:46
4. 28410 เด็กหญิงนิศากร ขาวนวล ม. 2/2 28410 2018-05-16 14:05:00
5. 28362 เด็กหญิงนววรรณ อายุโย ม. 2/1 28362 2018-05-16 14:06:15
6. 28342 เด็กชายเทพพิทักษ์ เสนารักษ์ ม. 2/1 28342 2018-05-16 14:06:29
7. 28351 เด็กหญิงกนิษฐา อนันทสุข ม. 2/1 28351 2018-05-16 14:06:41
8. 28360 เด็กหญิงณัฎฐณิชา สวัสดิ์ล้น ม. 2/1 28360 2018-05-16 14:06:55
9. 28353 เด็กหญิงขนิษฐา วงค์คำไชย ม. 2/1 28353 2018-05-16 14:07:17
10. 28371 เด็กหญิงรัญชนา สอนพิมพ์ ม. 2/1 28371 2018-05-16 14:07:31
11. 29161 เด็กหญิงกรรวี มะลิวัน ม. 1/7 21 2018-05-16 18:05:10
12. 29098 เด็กหญิงอมรวดี งามเสงี่ยม ม. 1/5 38 2018-05-16 18:12:32
13. 29216 เด็กหญิงวศินี เช่นรัมย์ ม. 1/8 36 2018-05-16 18:13:43
14. 29213 เด็กหญิงมานิสา กล้าหาญ ม. 1/8 33 2018-05-16 18:16:53
15. 27756 เด็กหญิงปาลินี บุญยั่งยืน ม. 3/1 36 2018-05-16 18:18:44
16. 27761 เด็กหญิงวรรณสิริ คล่องใจ ม. 3/1 41 2018-05-16 18:20:33
17. 27759 เด็กหญิงพิมพกานต์ ลิ้นจี่ ม. 3/1 39 2018-05-16 18:25:13
18. 29200 เด็กหญิงกนกวรรณ แสนเสนา ม. 1/8 20 2018-05-16 18:27:14
19. 28915 เด็กหญิงกนกวรรณ โตสารเดช ม. 1/1 15 2018-05-16 18:32:25
20. 28973 เด็กหญิงเมธาวี ชายหาด ม. 1/2 33 2018-05-16 18:36:54
21. 28968 เด็กหญิงเปรมสิณี ลีกุดเลาะ ม. 1/2 29 2018-05-16 18:38:13
22. 29215 เด็กหญิงรุจิรัตน์ หนาแน่น ม. 1/8 35 2018-05-16 18:39:51
23. 29174 เด็กหญิงพรทิพย์ ประภาวดี ม. 1/7 34 2018-05-16 18:39:52
24. 29170 เด็กหญิงธนัญชนก ทองกำเนิด ม. 1/7 30 2018-05-16 18:40:04
25. 28909 เด็กชายวันชนะ งามสุวรรณ์ ม. 1/1 9 2018-05-16 18:55:43
26. 29203 เด็กหญิงณปภา ภักดีงาม ม. 1/8 29203 2018-05-17 15:15:25
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com