ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00036
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    กอล์ฟ
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    โรงยิมพละ
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นายสุรพล บุญช่วยเหลือ
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28122 เด็กชายธนุรักษ์ บุญเสริมวรรณ ม. 2/9 3 2017-10-31 14:39:46
2. 28126 เด็กชายพาทิศ เจริญผล ม. 2/9 6 2017-10-31 14:40:14
3. 28130 เด็กชายสัมฤทธิ์ ถาวรวิริยะนันท์ ม. 2/9 10 2017-10-31 14:40:39
4. 27290 เด็กชายเจษฎากร เจริญ ม. 3/5 2 2017-10-31 14:42:14
5. 28334 เด็กชายนิติ สารราษฎร์ ม. 3/5 35 2017-10-31 14:46:35
6. 27316 เด็กชายศิวัชยา เข็มเพ็ชร ม. 3/5 27 2017-10-31 14:47:17
7. 28132 เด็กชายอินทัช กระจ่างประทีป ม. 2/9 12 2017-10-31 14:47:51
8. 27710 เด็กชายพันธดนย์ เหล่าชินชาติ ม. 3/5 32 2017-10-31 14:50:34
9. 27302 เด็กชายนนทกร ยั่งยืน ม. 3/5 14 2017-10-31 14:51:19
10. 27296 เด็กชายธนภัทร พืชพิสุทธิ์ ม. 3/5 8 2017-10-31 14:52:19
11. 27308 เด็กชายวชรวรรษ อยู่สุข ม. 3/5 20 2017-10-31 14:52:19
12. 27303 เด็กชายนรายุทธ ศิริสวัสดิ์ ม. 3/5 15 2017-10-31 14:53:53
13. 28124 เด็กชายนัฐภาส ลาลัย ม. 2/9 5 2017-10-31 14:56:09
14. 27780 เด็กชายพีรพงษ์ ตั้งสงบ ม. 2/2 11 2017-10-31 14:57:14
15. 27321 เด็กชายอมร บำบัดทุกข์ ม. 3/5 31 2017-10-31 14:59:46
16. 27304 นายปกรณ์ จงโปรย ม. 3/5 16 2017-10-31 15:00:54
17. 27293 เด็กชายตรัยฤทธิ์ แซ่อึ๋ง ม. 3/5 5 2017-10-31 15:01:02
18. 27289 เด็กชายกิตติศักดิ์ ประเสริฐธรรม ม. 3/5 1 2017-10-31 15:01:10
19. 27317 เด็กชายสมเกียรติ บูรณะวังศิลา ม. 3/5 28 2017-10-31 15:02:01
20. 27298 เด็กชายธนายุต สืบสาววงศ์ ม. 3/5 10 2017-10-31 15:02:36
21. 27294 เด็กชายเตชธรรม พันมะลี ม. 3/5 6 2017-10-31 15:03:10
22. 28121 เด็กชายธนภัทร คงสมบูรณ์ ม. 2/9 2 2017-10-31 15:04:24
23. 27291 เด็กชายเฉลิมพล หิมารัตน์ ม. 3/5 3 2017-10-31 15:04:31
24. 27295 เด็กชายธนกฤต วิทยานุกรณ์ ม. 3/5 7 2017-10-31 15:04:58
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com