ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00035
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    ฟุตบอล U14
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    สนามฟุตบอล
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นายบรรพต สันตะพันธ์
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28428 เด็กชายชยุต อุดแก้ว ม. 1/3 4 2017-10-31 15:24:31
2. 28347 เด็กชายสิทธินนท์ หมั่นสมัคร ม. 1/1 13 2017-10-31 15:26:14
3. 28426 เด็กชายกษิดิ์เดช บูรณะเรข ม. 1/3 2 2017-10-31 15:26:33
4. 28607 เด็กชายจิรพันธุ์ เกิดมณี ม. 1/7 3 2017-10-31 15:27:03
5. 28582 เด็กชายอำนวยวิทย์ สุวรรณประสิทธิ์ ม. 1/6 22 2017-10-31 15:27:21
6. 28567 เด็กชายธรรมรัตน์ บุญยงค์ ม. 1/6 7 2017-10-31 15:27:23
7. 28670 เด็กชายเมธีณัฐ ผาสุข ม. 1/8 19 2017-10-31 15:28:16
8. 27977 เด็กชายณัฐกานต์ ศรีสถาน ม. 2/6 8 2017-10-31 15:28:24
9. 28562 เด็กชายธนโชติ พูลสนอง ม. 2/8 30 2017-10-31 15:29:02
10. 28476 เด็กชายแธนไท มีบุญ ม. 1/4 7 2017-10-31 15:29:23
11. 28578 เด็กชายสรธร พูลสนอง ม. 1/6 18 2017-10-31 15:30:00
12. 28581 เด็กชายนิธิ นพรัตน์ ม. 1/6 21 2017-10-31 15:30:50
13. 28434 เด็กชายภาวัต สุวรรณโชติ ม. 1/3 10 2017-10-31 15:38:34
14. 28609 เด็กชายณัฐพล จินทศร ม. 1/7 5 2017-10-31 15:38:38
15. 28431 เด็กชายธนาธิป ลูกนก ม. 1/3 7 2017-10-31 15:39:41
16. 28570 เด็กชายปภาวิชญ์ ปรากฏ ม. 1/6 10 2017-10-31 15:41:09
17. 28725 เด็กชายอิทธิพล เสน่ห์ ม. 1/9 31 2017-10-31 15:41:18
18. 28613 เด็กชายธนพนธ์ ศรีไพร ม. 1/7 9 2017-11-01 14:37:35
19. 28665 เด็กชายพีรเดช อินดี ม. 1/8 15 2017-11-03 12:26:41
20. 28656 เด็กชายชยันต์ เหม็งหยิม ม. 1/8 7 2017-11-03 12:27:42
21. 28651 เด็กชายกษมา พงษ์แพทย์ ม. 1/8 2 2017-11-03 12:29:03
22. 28530 เด็กชายสหรัฐ ทับทิม ม. 1/5 15 2017-11-03 16:04:24
23. 28486 เด็กชายอานนท์ เลือกนาลี ม. 1/4 28486 2017-11-09 07:32:51
24. 28397 เด็กชายอัษฎาวุธ ค้ำชู ม. 1/2 28397 2017-11-09 07:33:36
25. 28484 เด็กชายสิทธิโชค สำเนียงเพราะ ม. 1/4 28484 2017-11-13 15:23:27
26. 28429 เด็กชายโชคดี เจริญสุข ม. 1/3 28429 2017-11-13 15:23:59
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com