:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบสารสนเทศออนไลน์ โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร ::
 
 
 
 
   
     
 
ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00035
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    งานไม้หรรษา
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    งานไม้หรรษา
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นายอนุพงศ์ ศิริสวัสดิ์
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28070 เด็กชายกมลภพ ตุ่มผะกา ม. 3/8 1 2018-05-16 19:11:22
2. 28736 เด็กหญิงวรวลัยธ์ ผลดี ม. 2/9 42 2018-05-16 19:35:12
3. 28596 เด็กหญิงลลิดา มีบุญ ม. 2/6 36 2018-05-16 19:36:16
4. 28045 เด็กชายสิรวิชญ์ เกษกุล ม. 3/7 25 2018-05-16 19:42:34
5. 28022 เด็กชายจักรพันธ์ สังวาลย์ ม. 3/7 3 2018-05-16 19:43:22
6. 28700 เด็กชายเตชวิชญ์ มีบุญ ม. 2/9 6 2018-05-16 20:09:40
7. 29111 เด็กชายพงศธร ศรีโพธิ์ ม. 1/6 11 2018-05-16 20:18:54
8. 28044 เด็กชายศุภณัฐ นันทวราพนิชกุล ม. 3/7 24 2018-05-17 05:52:27
9. 29030 เด็กชายวงศธร จงกสิกรรม ม. 1/4 10 2018-05-17 12:25:31
10. 29075 เด็กชายศิรศักดิ์ รักเชื้อชาติ ม. 1/5 14 2018-05-17 12:27:00
11. 29076 เด็กชายสงกรานต์ พิรมรัมย์ ม. 1/5 15 2018-05-17 12:30:08
12. 29027 เด็กชายชินาธิป ปัญญายิ่ง ม. 1/4 7 2018-05-17 12:30:39
13. 28911 เด็กชายศตธน รัตนเกตุ ม. 1/1 11 2018-05-17 12:34:26
14. 27923 เด็กชายคริษฐ์ ไกรวาส ม. 3/5 4 2018-05-17 12:42:48
15. 29023 เด็กชายเกรียงชัย รุจิวงศ์ ม. 1/4 3 2018-05-17 12:47:15
16. 29072 เด็กชายยศนนท์ มุ่งหมายกิจการ ม. 1/5 11 2018-05-17 13:00:54
17. 27870 เด็กชายกมลภพ แช่ตั่น ม. 3/4 1 2018-05-17 13:56:23
18. 28720 เด็กชายวรวุฒิ เทียนชัย ม. 2/9 26 2018-05-17 13:57:36
19. 27910 เด็กหญิงแพรวา ลาภสาร ม. 3/4 39 2018-05-17 13:58:55
20. 27897 เด็กหญิงญาดา อรรถมงคลนาม ม. 3/4 27 2018-05-17 13:59:25
21. 27998 เด็กชายวิศรุต มานาค ม. 3/6 27998 2018-05-17 14:23:32
22. 27983 เด็กชายธนกร ขอร่ม ม. 3/6 27983 2018-05-17 14:23:49
23. 28098 เด็กชายเอกพล นามเกาะ ม. 3/8 28098 2018-05-17 14:26:58
24. 29238 เด็กชายรชต ประมวล ม. 1/9 29238 2018-05-17 14:34:22
25. 29228 เด็กชายธนธรณ์ เจริญรื่น ม. 1/9 29228 2018-05-17 14:35:00
26. 29106 เด็กชายธนพล วัฒนะงามดี ม. 1/6 6 2018-05-17 17:32:36
27. 29103 เด็กชายกุลเดช อวยเฮง ม. 1/6 29103 2018-05-28 15:15:44
28. 29110 เด็กชายปฐมธัช ส่งกอก ม. 1/6 29110 2018-05-28 15:16:31
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com