ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00034
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    ฟุตบอล U16
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    สนามฟุตบอล
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นายณภัทร เหลืองเจริญ
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 27312 เด็กชายวรินทร์วุธ รอบรู้ ม. 3/5 27312 2017-10-31 06:43:07
2. 27152 เด็กชายวรชิต เอ็นดูราษฎร์ ม. 3/2 27152 2017-10-31 06:43:34
3. 27197 เด็กชายธรรณพัฒน์ โคมคำ ม. 3/3 27197 2017-10-31 06:43:59
4. 28762 เด็กชายปริญญา อุตตมธนินทร์ ม. 3/6 28762 2017-10-31 06:44:27
5. 27158 เด็กชายสุเมธ เผือกนิสสัย ม. 3/2 27158 2017-10-31 06:49:03
6. 27415 เด็กชายเสริมรัตน์ คมสัน ม. 3/7 27415 2017-10-31 06:50:00
7. 27089 เด็กชายชุติพนธ์ นนทพัทธ์ ม. 3/1 27089 2017-10-31 06:51:48
8. 27199 นายนรบดี คชอาภรณ์ ม. 3/3 27199 2017-10-31 06:52:09
9. 27092 เด็กชายนิพพิชฌน์ พัวพันประสงค์ ม. 3/1 27092 2017-10-31 06:52:37
10. 27207 นายยศกร วิเชียรรัตน์ ม. 3/3 27207 2017-10-31 06:53:07
11. 27395 เด็กชายณภัทร ดวงผาสุข ม. 3/7 27395 2017-10-31 06:54:08
12. 27358 เด็กชายอิทธิพล เสาวคนธ์ ม. 3/6 27358 2017-10-31 06:54:32
13. 27203 เด็กชายภัทรพล บุญให้ ม. 3/3 27203 2017-10-31 06:55:54
14. 27389 เด็กชายกฤตภาส วรสัมปุรณะ ม. 3/7 27389 2017-10-31 06:56:16
15. 27399 เด็กชายธนภูมิ บุญญา ม. 3/7 27399 2017-10-31 06:56:38
16. 28333 เด็กชายธนกร เจริญรื่น ม. 3/5 28333 2017-10-31 06:57:02
17. 27712 เด็กชายธีรภัทร์ ไกรวาส ม. 3/7 27712 2017-10-31 06:57:20
18. 27943 เด็กชายสุรเชษฐ์ ประเสริฐสายสิทธิ์ ม. 2/5 27943 2017-10-31 06:58:03
19. 27982 เด็กชายตนุภัทร ราชนุวงษ์ ม. 2/6 27982 2017-10-31 06:58:23
20. 27882 เด็กชายพีรพัฒน์ เช่นรัมย์ ม. 2/4 27882 2017-10-31 06:58:42
21. 27870 เด็กชายกมลภพ แช่ตั่น ม. 2/4 27870 2017-10-31 06:58:59
22. 27988 เด็กชายปริญญาเอก สมคิด ม. 2/6 27988 2017-10-31 06:59:14
23. 27995 เด็กชายวรพล วงศ์ราษฎร์ ม. 2/6 27995 2017-10-31 06:59:31
24. 27980 เด็กชายณัฐยศ โม้สา ม. 2/6 27980 2017-10-31 06:59:50
25. 27990 เด็กชายพิเชษฐ์ จักรวาฬนรสิงห์ ม. 2/6 27990 2017-10-31 15:23:14
26. 27411 เด็กชายวันชัย การะเกตุ ม. 3/7 27411 2017-10-31 19:57:49
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com