ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00034
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    ช่างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    ช่างพื้นฐาน
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นายพีระ วงศ์คงดี
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28697 เด็กชายณัฐวุฒิ เย็นฉ่ำ ม. 2/9 28697 2018-05-16 09:12:46
2. 28702 เด็กชายธนดล แข็งแรง ม. 2/9 28702 2018-05-16 09:13:39
3. 28714 เด็กชายพีรพงศ์ สมจิตต์ ม. 2/9 28714 2018-05-16 09:14:49
4. 28719 เด็กชายลีอองคลอดส์ เดวิค ม. 2/9 28719 2018-05-16 09:15:40
5. 28473 เด็กชายธนพงศ์ จินทศร ม. 2/4 28473 2018-05-16 09:25:11
6. 28474 เด็กชายธนวัฒน์ สำเภาพันธ์ ม. 2/4 4 2018-05-16 18:32:24
7. 29229 เด็กชายธีรภัทร นพนาค ม. 1/9 10 2018-05-16 18:45:57
8. 27933 เด็กชายปฏิภาณ เชาวนะพงษ์ ม. 3/5 14 2018-05-16 19:06:40
9. 28983 เด็กชายณคภัค มะลิวัลย์ ม. 1/3 3 2018-05-16 19:15:11
10. 29070 เด็กชายมกรธวัช บัวแก้ว ม. 1/5 9 2018-05-16 19:32:15
11. 29235 เด็กชายพีรวัส เกิดศักดิ์สิทธิ์ ม. 1/9 15 2018-05-16 19:41:52
12. 29222 เด็กชายจิรพัฒน์ ผ่อนให้ ม. 1/9 3 2018-05-16 20:00:11
13. 29064 เด็กชายชัยวัฒน์ ชินไชยยศ ม. 1/5 3 2018-05-16 20:10:50
14. 29069 เด็กชายพงศพัศ เพ็งศรี ม. 1/5 8 2018-05-16 20:21:45
15. 27883 เด็กชายพุฒินันท์ ยังธิโต ม. 3/4 13 2018-05-16 20:22:52
16. 27896 เด็กชายชวัลวิชญ์ ประสมวังทรัพย์ ม. 3/4 23 2018-05-16 20:25:08
17. 29102 เด็กชายกิตติพศ สง่าอินทร์ ม. 1/6 3 2018-05-16 21:01:50
18. 27740 เด็กชายศุภวัฒน์ เจริญวงศ์ ม. 3/1 21 2018-05-16 21:22:24
19. 29146 เด็กชายปฏิพล สายบัวดี ม. 1/7 6 2018-05-16 22:05:11
20. 29194 เด็กชายเวโรจน์ เจริญพร ม. 1/8 14 2018-05-16 22:39:11
21. 28086 เด็กชายภิญโญ ภักดีงาม ม. 3/8 17 2018-05-17 06:44:08
22. 28337 เด็กชายกิตติพันธ์ ใจเย็น ม. 2/1 3 2018-05-17 07:11:37
23. 28616 เด็กชายธฤษณุ แสนรัมย์ ม. 2/7 28616 2018-05-17 15:16:39
24. 27990 เด็กชายพิเชษฐ์ จักรวาฬนรสิงห์ ม. 3/6 21 2018-05-18 14:29:11
25. 29125 เด็กชายชุษณะ บำรุง ม. 1/6 29125 2018-05-23 14:20:32
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com