ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00033
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    วู้ดบอล
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    โรงยิมพละ
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางสาววิภาวดี เต็มพร้อม
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูวิภาวดี เต็มพร้อมครูพัชรินทร์ รักษาธรรม
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28432 เด็กชายพงศกร หวานฤดี ม. 1/3 28432 2017-10-31 12:35:45
2. 28094 เด็กชายสัณห์พิชญ์ วิลัยแลง ม. 2/8 28094 2017-10-31 12:41:39
3. 28093 เด็กชายสธน ก้อนทอง ม. 2/8 28093 2017-10-31 12:41:59
4. 28084 เด็กชายพนธกร การดี ม. 2/8 28084 2017-10-31 12:42:56
5. 27300 เด็กชายธวัชชัย ผ่องมณี ม. 3/5 12 2017-10-31 15:09:51
6. 27297 เด็กชายธนวัฒน์ มาลัยทอง ม. 3/5 9 2017-10-31 15:09:57
7. 27711 เด็กชายกมลภพ มาลัยทอง ม. 3/5 33 2017-10-31 15:10:52
8. 27292 เด็กชายชูชัย สิทธิพงศ์ ม. 3/5 4 2017-10-31 15:11:04
9. 27309 เด็กชายวชิรวิทย์ จิตรบรรจง ม. 3/5 21 2017-10-31 15:13:08
10. 27145 นายพงศพัศ ดวงใจ ม. 3/2 5 2017-10-31 15:13:40
11. 27141 เด็กชายชาคริต ปะสิ่งชอบ ม. 3/2 2 2017-10-31 15:14:27
12. 27159 เด็กชายอภิสิทธิ์ แซ่เตีย ม. 3/2 19 2017-10-31 15:15:39
13. 27154 เด็กชายวสุพล สูงเนิน ม. 3/2 14 2017-10-31 15:16:19
14. 27940 เด็กชายศุภากร สุธาพจน์ ม. 2/5 21 2017-10-31 15:19:54
15. 27784 เด็กชายวัชรินทร์ มะโหลี ม. 2/2 15 2017-10-31 15:20:44
16. 27376 เด็กหญิงพนิตนาฎ ยั่งยืน ม. 3/6 27376 2017-10-31 15:30:32
17. 27830 เด็กชายวาณัช แถลงสัตย์ ม. 2/3 27830 2017-10-31 15:30:55
18. 28512 เด็กหญิงศิริพร เผือกนิสสัย ม. 1/4 43 2017-10-31 16:24:11
19. 28541 เด็กหญิงณัฐกานต์ จำปาทิพย์ ม. 1/5 26 2017-10-31 16:25:41
20. 27933 เด็กชายปฏิภาณ เชาวนะพงษ์ ม. 2/5 14 2017-10-31 16:44:03
21. 27941 เด็กชายสุทัศน์ ฉายไธสง ม. 2/5 22 2017-10-31 16:44:50
22. 27396 เด็กชายณัชพล บุญส่ง ม. 3/7 8 2017-10-31 17:02:45
23. 27391 เด็กชายคณาธิป นามนัย ม. 3/7 3 2017-10-31 17:03:15
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com