:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบสารสนเทศออนไลน์ โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร ::
 
 
 
 
   
     
 
ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00033
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    ร้องเล่นครื้นเครงเพลงหรรษา
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    ร้องเล่นครื้นเครงเพลงหรรษา
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นายพิทักษ์ จันทิศ
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 27843 เด็กหญิงญาณิศา โพธิ์แก้ว ม. 3/3 23 2018-05-16 17:59:14
2. 27831 เด็กชายสาริน ด้วงอุไร ม. 3/3 12 2018-05-16 18:00:23
3. 27822 เด็กชายณัฐพงศ์ ศรีสำอาง ม. 3/3 3 2018-05-16 18:00:35
4. 27859 เด็กหญิงวราพร วงษ์ปลั่ง ม. 3/3 40 2018-05-16 18:00:43
5. 27854 เด็กหญิงภัทรกันย์ วรรณวงษา ม. 3/3 34 2018-05-16 18:00:54
6. 27841 เด็กหญิงชนิตรา เชื้อพลบ ม. 3/3 21 2018-05-16 18:02:14
7. 27869 เด็กหญิงอิสรีย์ สิทธิ ม. 3/3 49 2018-05-16 18:02:15
8. 27832 เด็กชายสิทธิโชค บุตรพรม ม. 3/3 13 2018-05-16 18:02:45
9. 27837 เด็กหญิงกัลยณัฐ ตระกูลดี ม. 3/3 17 2018-05-16 18:02:54
10. 27863 เด็กหญิงวีรยา สิทธิพงษ์ ม. 3/3 43 2018-05-16 18:03:03
11. 27867 เด็กหญิงอรวรา ต้านภัย ม. 3/3 47 2018-05-16 18:04:51
12. 27836 เด็กหญิงกฤษณา ภู่ภูสิทธิ์ ม. 3/3 16 2018-05-16 18:05:24
13. 27847 เด็กหญิงณัฐชา ไหวพริบ ม. 3/3 27 2018-05-16 18:06:48
14. 27866 เด็กหญิงสุภัสสรา ปรีชา ม. 3/3 47 2018-05-16 18:07:29
15. 27861 เด็กหญิงวารีรัตน์ พัดจั๋น ม. 3/3 41 2018-05-16 18:07:54
16. 28104 เด็กหญิงชนิกานต์ วงศ์เขาอ่อน ม. 3/8 34 2018-05-16 18:10:15
17. 28630 เด็กหญิงจิรัชญา จริยเกริกเกียรติ ม. 2/7 25 2018-05-16 18:10:20
18. 28635 เด็กหญิงณิชกานต์ เลิงฮัง ม. 2/7 30 2018-05-16 18:11:06
19. 27853 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ธรรมสนิท ม. 3/3 33 2018-05-16 18:11:18
20. 28611 เด็กชายเทพกร ตาเครือ ม. 2/7 7 2018-05-17 14:25:28
21. 28612 เด็กชายธนกร เพิ่มพูน ม. 2/7 8 2018-05-17 14:27:28
22. 28563 เด็กชายจิรภัทร ศุภทัศนา ม. 2/6 3 2018-05-17 14:39:47
23. 29417 เด็กชายรัชชานนท์ ศรีสาร ม. 2/6 23 2018-05-21 15:14:23
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com