ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00032
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    เปตอง
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    สนามวอลเลย์เปตอง
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางสาวนิภาพร ศิริเจริญ
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูนิภาพร ศิริเจริญครูวันเพ็ญ คฤคราช
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 27781 เด็กชายภาณุวิชญ์ ทองอุ่น ม. 2/2 27781 2017-10-30 17:38:38
2. 27751 เด็กหญิงทักษภร ดีหมั่น ม. 2/1 27751 2017-10-30 17:38:58
3. 27752 เด็กหญิงธนพร มั่งคั่ง ม. 2/1 27752 2017-10-30 17:39:14
4. 27760 เด็กหญิงภัทราวดี สุนทรสวัสดิ์ ม. 2/1 27760 2017-10-30 17:39:42
5. 27979 เด็กชายณัฐพงษ์ ตัมพานุวัตร ม. 2/6 27979 2017-10-30 17:40:15
6. 27971 เด็กชายจักรกฤษณ์ รวมหมู่ ม. 2/6 27971 2017-10-30 17:40:39
7. 27989 เด็กชายพัฒนชัย ยั่งยืน ม. 2/6 27989 2017-10-30 17:40:55
8. 27992 เด็กชายรติกรณ์ หิริโอตป์ ม. 2/6 27992 2017-10-30 17:42:39
9. 28338 เด็กชายจิรัชภูมิ เอื้อนอัฐิ ม. 1/1 28338 2017-10-30 17:42:59
10. 27761 เด็กหญิงวรรณสิริ คล่องใจ ม. 2/1 27761 2017-10-30 17:43:24
11. 27759 เด็กหญิงพิมพกานต์ ลิ้นจี่ ม. 2/1 27759 2017-10-30 17:43:41
12. 27741 เด็กชายสุรเชษฐ์ รัตนพงศ์ ม. 2/1 27741 2017-10-30 17:43:54
13. 28520 เด็กชายคฑาวุธ เย็นสนาน ม. 1/5 28520 2017-10-30 17:44:15
14. 28479 เด็กชายภัทรกร สุวรรณโชติ ม. 1/4 28479 2017-10-30 17:44:37
15. 27091 เด็กชายดนุสรณ์ ช่างเหล็ก ม. 3/1 27091 2017-10-30 17:44:52
16. 28341 เด็กชายทัศน์ไท แดงสิงห์ ม. 1/1 28341 2017-10-30 17:45:10
17. 27849 เด็กหญิงนฤมล นารถมณี ม. 2/3 27849 2017-10-30 17:45:27
18. 27313 เด็กชายวสุธร สมานมิตร ม. 3/5 27313 2017-10-30 17:46:45
19. 27241 เด็กชายจักรกฤษณ์ เขียนสีอ่อน ม. 3/4 27241 2017-10-30 17:47:01
20. 27572 เด็กหญิงชิษณุชา จุลเจือ ม. 3/11 27572 2017-10-30 18:54:23
21. 27573 เด็กหญิงฐานิกา วงศ์แวว ม. 3/11 27573 2017-10-31 12:58:15
22. 27578 เด็กหญิงธัญวรัตน์ ต้องหมั่น ม. 3/11 27578 2017-10-31 12:58:42
23. 27581 เด็กหญิงปาณิศา บุญก่อเกื้อ ม. 3/11 27581 2017-10-31 12:59:06
24. 27592 เด็กหญิงเอื้ออาทร นามสนิท ม. 3/11 27592 2017-10-31 12:59:26
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com