:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบสารสนเทศออนไลน์ โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร ::
 
 
 
 
   
     
 
ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00032
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    เรื่องไทยไทย
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    เรื่องไทยไทย
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นายธวัชชัย พร้อมพรม
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28365 เด็กหญิงบัณฑิตา ชุ่มรัศมี ม. 2/1 31 2018-05-16 18:00:00
2. 28401 เด็กหญิงจิตลดา คล้ายใจดี ม. 2/2 23 2018-05-16 18:03:06
3. 28414 เด็กหญิงพรทิพย์ เกษอุดม ม. 2/2 35 2018-05-16 18:10:52
4. 28423 เด็กหญิงสุวิมล กองทรัพย์ ม. 2/2 44 2018-05-16 18:14:46
5. 29164 เด็กหญิงญาณิกา สมคิด ม. 1/7 24 2018-05-16 18:17:32
6. 27906 เด็กหญิงนันทิญา ผ่านด่าน ม. 3/4 36 2018-05-16 18:25:52
7. 28512 เด็กหญิงศิริพร เผือกนิสสัย ม. 2/4 42 2018-05-16 18:27:32
8. 28507 เด็กหญิงมณธิชา วงศ์เมือง ม. 2/4 37 2018-05-16 18:28:40
9. 28420 เด็กหญิงรัชชานันท์ สุรกิจโกศล ม. 2/2 41 2018-05-16 18:29:06
10. 28487 เด็กหญิงกิตติมา ศรีสุข ม. 2/4 18 2018-05-16 18:30:12
11. 28500 เด็กหญิงปวิชญา วานิชรัตน์ ม. 2/4 31 2018-05-16 18:31:10
12. 28510 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ นามสนิท ม. 2/4 40 2018-05-16 18:31:12
13. 28511 เด็กหญิงวราภรณ์ สุขวารี ม. 2/4 41 2018-05-16 18:32:12
14. 28496 เด็กหญิงนฤมล ปรากฏ ม. 2/4 27 2018-05-16 18:32:56
15. 28508 เด็กหญิงมัญชรัตน์ ได้รูป ม. 2/4 38 2018-05-16 18:35:09
16. 28498 เด็กหญิงบุณยานุช สุวรรณโชติ ม. 2/4 29 2018-05-16 18:36:18
17. 29173 เด็กหญิงนิสากร ดีการ ม. 1/7 33 2018-05-16 19:37:26
18. 29009 เด็กหญิงนุชนาถ สมรมิตร ม. 1/3 29 2018-05-16 19:42:27
19. 29082 เด็กหญิงกัญญาภัทร บุญอนันต์ ม. 1/5 22 2018-05-16 19:50:24
20. 29260 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ยั่งยืน ม. 1/9 40 2018-05-16 19:58:17
21. 28618 เด็กชายนันธวัฒน์ วงษ์ตรี ม. 2/7 14 2018-05-16 20:33:04
22. 28624 เด็กชายวิธวินท์ สร้อยสน ม. 2/7 19 2018-05-16 20:34:27
23. 29259 เด็กหญิงสุชาวดี เจริญรวย ม. 1/9 39 2018-05-16 21:01:58
24. 28605 เด็กชายกรัณย์พล สิทธิบุศย์ ม. 2/7 1 2018-05-16 21:03:46
25. 29207 เด็กหญิงนันทิกานต์ พบเกษร ม. 1/8 27 2018-05-17 14:51:18
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com