ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00031
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    วอลเลย์บอลชายหาด
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    สนามวอลเลย์บอลชายหาด
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นายเฉลย บุญช่วยเหลือ
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28134 เด็กหญิงกฤติมา มัจฉา ม. 2/9 28134 2017-10-31 08:25:47
2. 28123 เด็กชายนฤพนธ์ บุญยิ่งเหลือ ม. 2/9 28123 2017-10-31 08:26:13
3. 27151 เด็กชายภัทรพล ประกอบเกื้อ ม. 3/2 27151 2017-10-31 08:26:41
4. 28127 เด็กชายภัทรพล ธิมาทาน ม. 2/9 28127 2017-10-31 08:27:03
5. 27963 เด็กหญิงภัทรภร พลเสน ม. 2/5 27963 2017-10-31 08:27:23
6. 27826 เด็กชายพรหมมินทร์ สิงหรา ม. 2/3 27826 2017-10-31 08:28:00
7. 27380 เด็กหญิงมุขสุดา อาจินต์ ม. 3/6 27380 2017-10-31 08:28:13
8. 27212 เด็กหญิงกัญญณัช งามสม ม. 3/3 27212 2017-10-31 08:28:32
9. 27225 เด็กหญิงนิภาธร วิชาญาณศาสน์ ม. 3/3 27225 2017-10-31 08:28:47
10. 27382 เด็กหญิงศิริพร อุตสาหะ ม. 3/6 27382 2017-10-31 08:29:03
11. 27533 เด็กหญิงชฎาพร ตาลเสี้ยน ม. 3/10 27533 2017-10-31 08:29:21
12. 27307 เด็กชายภัทรธร จันทร์พราหมณ์ ม. 3/5 27307 2017-10-31 08:29:38
13. 27582 เด็กหญิงปิยมาส ตรงชื่น ม. 3/11 27582 2017-10-31 08:29:51
14. 27824 เด็กชายธนิศร บุญปลูก ม. 2/3 27824 2017-10-31 13:11:37
15. 27825 เด็กชายปฏิพล เกตุสุริยวงค์ ม. 2/3 27825 2017-10-31 13:12:02
16. 27333 เด็กหญิงวรางคณา ไชยศรีจันทร์ ม. 3/5 43 2017-10-31 14:45:03
17. 28846 เด็กหญิงธิดารัตน์ กองกูล ม. 1/8 43 2017-10-31 14:56:21
18. 28692 เด็กหญิงอรดี อาตม์สกุล ม. 1/8 40 2017-10-31 14:59:19
19. 27157 เด็กชายสัณหณัฐ แนมนิล ม. 3/2 17 2017-10-31 14:59:19
20. 28688 เด็กหญิงวิรดา ควรคิด ม. 1/8 36 2017-10-31 15:00:45
21. 28791 เด็กหญิงอัชรียา ออสันตินุตสกุล ม. 2/1 50 2017-10-31 15:02:49
22. 27744 เด็กหญิงกมลวรรณ แพทย์รักษา ม. 2/1 26 2017-10-31 15:03:18
23. 27749 เด็กหญิงณัฎฐ์ปิญชาน์ จงกสิกรรม ม. 2/1 30 2017-10-31 15:03:36
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com