:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบสารสนเทศออนไลน์ โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร ::
 
 
 
 
   
     
 
ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00031
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    DIY
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    DIY
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางสาวจงกลนี ปฏิสังข์
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 27795 เด็กหญิงณัฐกุล ภู่ภูสิทธิ์ ม. 3/2 25 2018-05-16 17:57:47
2. 27796 เด็กหญิงณัฐชา หูชัยสงค์ ม. 3/2 26 2018-05-16 17:58:28
3. 27818 เด็กหญิงอทิตยา ดีการ ม. 3/2 48 2018-05-16 17:59:06
4. 27789 เด็กหญิงกุลิสรา จิตรภิรมย์ ม. 3/2 19 2018-05-16 18:00:39
5. 28033 เด็กชายนวพล เอ็นดูราษฎร์ ม. 3/7 13 2018-05-16 18:02:30
6. 28108 เด็กหญิงณัฐกุล คำก่อตั้ง ม. 3/8 37 2018-05-16 18:08:25
7. 28513 เด็กหญิงสุณัฏฐา ทองสำฤทธิ์ ม. 2/4 43 2018-05-16 18:10:42
8. 28107 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ กริตตครุ ม. 3/8 36 2018-05-16 18:11:55
9. 28055 เด็กหญิงธวัลหทัย ศึกษา ม. 3/7 35 2018-05-16 18:13:42
10. 28117 เด็กหญิงสุธาทิพย์ ส่งศรี ม. 3/8 45 2018-05-16 18:13:51
11. 28063 เด็กหญิงศิริประภา สุขสอาด ม. 3/7 41 2018-05-16 18:14:13
12. 28109 เด็กหญิงณิชาภัทร เกิดศิริ ม. 3/8 38 2018-05-16 18:17:58
13. 28024 เด็กชายชลธร สุวรรณธาร ม. 3/7 5 2018-05-16 18:20:45
14. 29083 เด็กหญิงเกวลิน ศรีทองเมือง ม. 1/5 23 2018-05-16 18:21:49
15. 29086 เด็กหญิงณิชากร งาประสาร ม. 1/5 26 2018-05-16 18:22:22
16. 29094 เด็กหญิงสิริรัตน์ อินชุ่ม ม. 1/5 34 2018-05-16 18:27:27
17. 28997 เด็กชายอดิเทพ โกศลนิยม ม. 1/3 17 2018-05-21 14:54:17
18. 29142 เด็กชายณัฐชนน ตื้อทา ม. 1/7 2 2018-05-21 14:54:53
19. 28464 เด็กหญิงอคิราภ์ เจริญผล ม. 2/3 40 2018-05-21 15:06:59
20. 28448 เด็กหญิงบัณฑิตา ธรรมเสถียร ม. 2/3 24 2018-05-21 15:08:43
21. 28457 เด็กหญิงภูสุดา รำพึงวงษ์ ม. 2/3 33 2018-05-21 15:09:08
22. 28453 เด็กหญิงพัชรพร จันทร์ทอง ม. 2/3 29 2018-05-21 15:09:31
23. 29181 เด็กชายกมลากร นาคะ ม. 1/8 1 2018-05-21 15:37:49
24. 28446 เด็กหญิงนิศามณี งามสม ม. 2/3 23 2018-05-21 18:57:36
25. 29152 เด็กชายวสุพล บุญยิ่ง ม. 1/7 12 2018-06-05 18:25:49
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com