:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบสารสนเทศออนไลน์ โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร ::
 
 
 
 
   
     
 
ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00030
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    ผลไม้ริบบิ้น
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    ผลไม้ริบบิ้น
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางสาวสมฤดี กางรัมย์
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28497 เด็กหญิงบวรลักษณ์ บุญราช ม. 2/4 28 2018-05-16 18:24:00
2. 28699 เด็กชายดลฐวัตร ธรรมมี ม. 2/9 5 2018-05-16 18:25:19
3. 28504 เด็กหญิงพาณิภัคร สุวรรณารายณ์ ม. 2/4 35 2018-05-16 18:25:47
4. 29424 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ จำปาทอง ม. 2/4 45 2018-05-16 18:26:39
5. 29056 เด็กหญิงสุภัสสร ริยาพันธุ์ ม. 1/4 36 2018-05-16 18:32:05
6. 29044 เด็กหญิงนิธิกานต์ บัวแก้ว ม. 1/4 24 2018-05-16 18:32:26
7. 29043 เด็กหญิงนันทิกานต์ กุดรังนอก ม. 1/4 23 2018-05-16 18:33:29
8. 29092 เด็กหญิงลลิตภัทร โสมานันท์ ม. 1/5 32 2018-05-16 18:42:15
9. 28456 เด็กหญิงภูริชญา เกลี้ยงเกลา ม. 2/3 32 2018-05-16 18:48:40
10. 29163 เด็กหญิงชนิษฐา ปรากฏรัตน์ ม. 1/7 23 2018-05-16 19:06:04
11. 29165 เด็กหญิงญาณิศา แจ้งเอี่ยม ม. 1/7 25 2018-05-16 19:14:16
12. 29096 เด็กหญิงสุวรรญา ปาละ ม. 1/5 36 2018-05-16 19:14:42
13. 28939 เด็กหญิงอรจิรา แสงนนท์ ม. 1/1 39 2018-05-16 19:18:20
14. 29143 เด็กชายธนพนธ์ ทิพย์วงษ์ทอง ม. 1/7 3 2018-05-16 19:42:15
15. 28926 เด็กหญิงประกายทิพย์ ทองสุข ม. 1/1 26 2018-05-16 19:46:59
16. 27763 เด็กหญิงสุชานาฎ มงคลเอี่ยม ม. 3/1 43 2018-05-16 19:52:23
17. 28488 เด็กหญิงขวัญหทัย ชีไธสง ม. 2/4 19 2018-05-16 19:54:45
18. 29138 เด็กหญิงวิมลสิริ สนองสุข ม. 1/6 38 2018-05-16 20:51:39
19. 29057 เด็กหญิงอภิชญา อรัญวาศรี ม. 1/4 37 2018-05-16 20:55:01
20. 28659 เด็กชายธนพัชร สุวรรณวิเวก ม. 2/8 9 2018-05-16 21:09:14
21. 28682 เด็กหญิงณัฐธีรา รัตนมหาไพศาล ม. 2/8 30 2018-05-16 21:13:11
22. 28661 เด็กชายธีรวุฒิ จันทร์พราหมณ์ ม. 2/8 11 2018-05-16 21:18:31
23. 28696 เด็กชายชโยดม คำต่อตั้ง ม. 2/9 2 2018-05-16 22:13:09
24. 28501 เด็กหญิงปานฤทัย ศิริมูล ม. 2/4 32 2018-05-16 23:06:41
25. 28928 เด็กหญิงปุณยวีร์ ตรงชื่น ม. 1/1 28 2018-05-17 07:05:54
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com