ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00030
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    นาฏศิลป์
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    ห้องนาฏศิลป์
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นายสรศักดิ์ บัวแย้ม
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 27748 เด็กหญิงณภัทร ขวัญยืน ม. 2/1 27748 2017-10-30 17:27:26
2. 28718 เด็กชายภัคพล แก้วสง่า ม. 1/9 28718 2017-10-30 17:27:47
3. 28000 เด็กชายสันติภาพ อ่อนอุดม ม. 2/6 28000 2017-10-30 17:28:10
4. 28682 เด็กหญิงณัฐธีรา รัตนมหาไพศาล ม. 1/8 28682 2017-10-30 17:28:30
5. 28621 เด็กชายภานุพงศ์ นิลสริ ม. 1/7 28621 2017-10-30 17:28:51
6. 28402 เด็กหญิงเจสิริญ ทองวิเศษ ม. 1/2 28402 2017-10-30 17:29:13
7. 28690 เด็กหญิงศิริพร แซ่ซื้อ ม. 1/8 28690 2017-10-30 17:29:31
8. 27709 เด็กหญิงสุนานันท์ ปานชาลี ม. 3/5 27709 2017-10-31 10:01:30
9. 28399 เด็กหญิงกิตติยา ตันติชัยวนิช ม. 1/2 21 2017-10-31 14:38:40
10. 28421 เด็กหญิงศุภากร ห้อยระย้า ม. 1/2 42 2017-10-31 14:39:03
11. 28417 เด็กหญิงมนัญชยา พิมราช ม. 1/2 38 2017-10-31 14:42:20
12. 28584 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ประสิทธิ์นอก ม. 1/6 24 2017-10-31 14:56:52
13. 28372 เด็กหญิงเรืองลดา ไชยราษฎร์ ม. 1/1 37 2017-10-31 14:58:05
14. 28554 เด็กหญิงรัตนภรณ์ พุทธมี ม. 1/5 39 2017-10-31 15:07:10
15. 28683 เด็กหญิงรฐา พงษ์แพทย์ ม. 1/8 31 2017-10-31 15:07:49
16. 28551 เด็กหญิงภูษณิศา บุหงารัตน์ ม. 1/5 36 2017-10-31 15:08:00
17. 28549 เด็กหญิงภาสินี พูลสวัสดิ์ ม. 1/5 34 2017-10-31 15:08:56
18. 28594 เด็กหญิงปิยภัทร สถาพรวจนา ม. 1/6 34 2017-10-31 15:15:37
19. 28444 เด็กหญิงกุลฑีรา เกษโกวิท ม. 1/3 20 2017-10-31 17:17:59
20. 28752 เด็กหญิงทิพยรัตน์ ร่อนลอยหา ม. 1/10 13 2017-10-31 19:43:35
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com