ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00003
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    สร้างสรรค์งานเขียน
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    321
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางอุษา อังศุพฤกษ์
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28064 เด็กหญิงศิริลักษณ์ ต้นสารี ม. 2/7 28064 2017-10-31 12:10:45
2. 28212 เด็กหญิงปานชีวา ถนอมวงศ์ ม. 2/11 28212 2017-10-31 12:11:26
3. 28350 เด็กหญิงกนกพร สิทธิชัย ม. 1/1 28350 2017-10-31 12:11:57
4. 28101 เด็กหญิงกรรณิการ์ ขุนทอง ม. 2/8 33 2017-10-31 14:51:35
5. 28678 เด็กหญิงกีรณา จำรูญ ม. 1/8 26 2017-10-31 14:55:49
6. 28686 เด็กหญิงวิภาวี วิทยานุกรณ์ ม. 1/8 34 2017-10-31 14:58:48
7. 28068 เด็กหญิงออรดา ทับทิมหอม ม. 2/7 47 2017-10-31 15:04:33
8. 28049 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ตันติยาพิทักษ์ ม. 2/7 30 2017-10-31 15:06:08
9. 28048 เด็กหญิงกัญจนพร ไชยมงคล ม. 2/7 29 2017-10-31 15:06:22
10. 28050 เด็กหญิงกัญญารัตน์ แซ่ว่อง ม. 2/7 31 2017-10-31 15:06:37
11. 28067 เด็กหญิงอรปรียา มุกดาสนิท ม. 2/7 46 2017-10-31 15:07:16
12. 28061 เด็กหญิงพิชญาภา ประสมทรัพย์ ม. 2/7 40 2017-10-31 15:08:07
13. 28445 เด็กหญิงนริศรา รสฟุ้ง ม. 1/3 21 2017-10-31 15:15:57
14. 28449 เด็กหญิงบัณฑิตา อุดม ม. 1/3 25 2017-10-31 15:16:49
15. 28452 เด็กหญิงพรนัชชา เสาวคนธ์ ม. 1/3 28 2017-10-31 15:19:39
16. 28458 เด็กหญิงเมวิสา รายศิริ ม. 1/3 34 2017-11-01 19:19:20
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com