ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00003
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    ส่งเสริม สสวท. ม.2-11
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    วันจันทร์ ห้อง 213 ,วันอังคาร และวันพฤหัสบดี ห้อง 226
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางสาววันดี อรัญวงศ์
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูที่ปรึกษากิจกรรม 1.ครูวันดี อรัญวงศ์ 2.ครูวิไลภรณ์ อินป้อ
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28764 เด็กชายเกียรติชัย ปรุงแต่ง ม. 2/11 28764 2018-05-16 13:24:46
2. 28765 เด็กชายณัฐภัทร เมตตากิจไพศาล ม. 2/11 28765 2018-05-16 13:25:01
3. 28766 เด็กชายณัฐสิทธิ์ มุ่งต่อกิจ ม. 2/11 28766 2018-05-16 13:25:13
4. 28767 เด็กชายเตชินท์ รัตนวิจิตร ม. 2/11 28767 2018-05-16 13:25:32
5. 28768 เด็กชายธนกฤต เบญจาทิกุล ม. 2/11 28768 2018-05-16 13:25:49
6. 28769 เด็กชายธนวิชญ์ ปั่นทรัพย์ ม. 2/11 28769 2018-05-16 13:26:01
7. 28770 เด็กชายธีรภัทร์ งามสง่า ม. 2/11 28770 2018-05-16 13:26:12
8. 28771 เด็กชายธีรวัฒน์ แนมนิล ม. 2/11 28771 2018-05-16 13:26:30
9. 28772 เด็กชายปาณัสม์ คนเล ม. 2/11 28772 2018-05-16 13:26:44
10. 28773 เด็กชายปุญญพัฒน์ จิรเบญจวนิช ม. 2/11 28773 2018-05-16 13:27:11
11. 28774 เด็กชายภานุมาส แนมนิล ม. 2/11 28774 2018-05-16 13:27:27
12. 28775 เด็กชายภูมิสิษฐ์ ธรรมนุวัฒน์ ม. 2/11 28775 2018-05-16 13:27:41
13. 28776 เด็กชายวัชรินทร์ เชาวนะพงษ์ ม. 2/11 28776 2018-05-16 13:27:58
14. 28777 เด็กชายวิวัฒน์ อ่างแก้ว ม. 2/11 28777 2018-05-16 13:28:09
15. 28778 เด็กชายวีรภัทร กรรณิการ์ ม. 2/11 28778 2018-05-16 13:29:04
16. 28779 เด็กชายเอกณัฎฐ์ บุญช่วยเหลือ ม. 2/11 28779 2018-05-16 13:29:17
17. 28780 เด็กหญิงกิตติวรรณ สมอโพรง ม. 2/11 28780 2018-05-16 13:30:07
18. 28781 เด็กหญิงจณิสตา นิสสัยมั่น ม. 2/11 28781 2018-05-16 13:30:21
19. 28782 เด็กหญิงจอมแก้ว ศรีนวล ม. 2/11 28782 2018-05-16 13:30:37
20. 28784 เด็กหญิงจิราพัชร ธรรมสนิท ม. 2/11 28784 2018-05-16 13:30:54
21. 28785 เด็กหญิงณัฐณิชา ชุติปาโร ม. 2/11 28785 2018-05-16 13:31:10
22. 28786 เด็กหญิงณัฐริยา ประกอบวัฒน์ ม. 2/11 28786 2018-05-16 13:31:27
23. 28787 เด็กหญิงธัญญานุช เหลืองเจริญ ม. 2/11 28787 2018-05-16 13:31:54
24. 28788 เด็กหญิงธิดารัตน์ รัตนวิจิตร ม. 2/11 28788 2018-05-16 13:32:07
25. 28789 เด็กหญิงพิชยาภรณ์ พงษ์นพคุณ ม. 2/11 28789 2018-05-16 13:32:21
26. 28790 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร ขาวสุข ม. 2/11 28790 2018-05-16 13:32:32
27. 28792 เด็กหญิงภัทราพร อภิญ ม. 2/11 28792 2018-05-16 13:32:47
28. 28793 เด็กหญิงภัทราภรณ์ คาดสนิท ม. 2/11 28793 2018-05-16 13:33:07
29. 28794 เด็กหญิงภาวินี วงศ์คงดี ม. 2/11 28794 2018-05-16 13:33:25
30. 28795 เด็กหญิงภาวินี แววดี ม. 2/11 28795 2018-05-16 13:33:41
31. 28796 เด็กหญิงลัดฟ้า นามสนิท ม. 2/11 28796 2018-05-16 13:33:59
32. 28797 เด็กหญิงศศิพิมพ์ รัตนาลัย ม. 2/11 28797 2018-05-16 13:34:10
33. 28798 เด็กหญิงศิรภัสสร นาคตระกูล ม. 2/11 28798 2018-05-16 13:34:23
34. 28799 เด็กหญิงศิริพร บุญมาก ม. 2/11 28799 2018-05-16 13:34:39
35. 28800 เด็กหญิงศิริรักษ์ คณะผล ม. 2/11 28800 2018-05-16 13:34:52
36. 28801 เด็กหญิงสุชาวดี ยินดี ม. 2/11 28801 2018-05-16 13:35:03
37. 28802 เด็กหญิงหทัยภัทร ธิมาทาน ม. 2/11 28802 2018-05-16 13:35:15
38. 28803 เด็กหญิงอัญชิสา เจริญพร ม. 2/11 28803 2018-05-16 13:35:31
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com