:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบสารสนเทศออนไลน์ โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร ::
 
 
 
 
   
     
 
ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00029
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    งาน Hand Made
วัตถุประสงค์ :    งาน Hand Made
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    งาน Hand Made
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางสาวกมลทิพย์ มะลิซ้อน
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28461 เด็กหญิงสโรชา เสือกระจ่าง ม. 2/3 37 2018-05-16 17:59:02
2. 28467 เด็กหญิงอรณิชา ฉายาชวลิต ม. 2/3 43 2018-05-16 17:59:35
3. 28455 เด็กหญิงภัคจิรา ห่างภัย ม. 2/3 31 2018-05-16 18:03:11
4. 27753 นางสาวนิรมล กูนา ม. 3/1 31 2018-05-16 18:05:06
5. 28465 เด็กหญิงอทิชา กระแส ม. 2/3 41 2018-05-16 18:05:50
6. 28998 เด็กหญิงกษมาพร ยินดี ม. 1/3 18 2018-05-16 18:12:01
7. 27769 เด็กหญิงอารียา สนิท ม. 3/1 49 2018-05-16 18:13:19
8. 27749 เด็กหญิงณัฎฐ์ปิญชาน์ จงกสิกรรม ม. 3/1 30 2018-05-16 18:14:33
9. 27750 เด็กหญิงณิชารีย์ บุญรอด ม. 3/1 31 2018-05-16 18:15:05
10. 28412 เด็กหญิงบวรลักษณ์ ล้ำเลิศ ม. 2/2 33 2018-05-16 18:16:28
11. 28493 เด็กหญิงณัฐนิชา รัตนวิจิตร ม. 2/4 24 2018-05-16 18:17:31
12. 28407 เด็กหญิงธนาภา ไชยวงศ์ ม. 2/2 28 2018-05-16 18:17:54
13. 28491 เด็กหญิงฐิติรัตน์ รัตนาลัย ม. 2/4 22 2018-05-16 18:18:15
14. 27768 เด็กหญิงอัญมณี อาจิณ ม. 3/1 48 2018-05-16 18:18:20
15. 27792 เด็กหญิงชาลิสา บุญเกิด ม. 3/2 22 2018-05-16 18:19:29
16. 28489 เด็กหญิงจินต์จุฑา แท่นทอง ม. 2/4 21 2018-05-16 18:19:35
17. 28422 เด็กหญิงสุชาวดี แซ่กู้ ม. 2/2 43 2018-05-16 18:20:22
18. 27791 เด็กหญิงชลิตา บุญก่อเกื้อ ม. 3/2 21 2018-05-16 18:20:42
19. 28502 เด็กหญิงพนิดา ระวังภัย ม. 2/4 33 2018-05-16 18:21:24
20. 28503 เด็กหญิงพรรณธร สมคิด ม. 2/4 34 2018-05-16 18:22:49
21. 27815 เด็กหญิงศศิประภา สุวรรณโชติ ม. 3/2 44 2018-05-16 18:23:19
22. 28113 เด็กหญิงภิชชานิการ์ ปลิดทุกข์ ม. 3/8 42 2018-05-17 14:27:22
23. 29201 เด็กหญิงกรกมล ชาวตระการ ม. 1/8 21 2018-05-17 14:37:31
24. 29040 เด็กหญิงชนาภัทร ใจพินิจ ม. 1/4 20 2018-05-17 14:38:02
25. 29084 เด็กหญิงชนากานต์ แทนทด ม. 1/5 24 2018-05-17 14:38:05
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com