ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00029
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    ดนตรีไทย
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    ห้องดนตรีไทย
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นายวิทวัฒน์ มาทอง
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 27319 เด็กชายสุรพงศ์ ศรีคงรักษ์ ม. 3/5 27319 2017-10-30 17:31:59
2. 28056 เด็กหญิงนภัสสร กาญจนดุล ม. 2/7 28056 2017-10-30 17:32:24
3. 27746 เด็กหญิงจิรัชญา คืนดี ม. 2/1 27746 2017-10-30 17:38:39
4. 27773 เด็กชายชลธี ศรีเมือง ม. 2/2 27773 2017-10-30 17:38:59
5. 27474 เด็กหญิงเบญจพรรณ เที่ยงแท้ ม. 3/8 27474 2017-10-30 17:40:13
6. 28565 เด็กชายฐาปนา ศรีนวล ม. 1/6 28565 2017-10-30 19:13:45
7. 28499 เด็กหญิงเบญจวรรณ อินทร์กลาง ม. 1/4 28499 2017-10-30 19:14:08
8. 27271 เด็กชายอมฤท ประดิษฐ์อาภา ม. 3/4 27271 2017-10-30 19:46:50
9. 28735 เด็กหญิงลลิตา วงศ์ษา ม. 1/9 28735 2017-10-30 20:36:41
10. 27135 นางสาวอภิญญา ไกรบุตดา ม. 3/1 27135 2017-10-30 21:02:13
11. 27219 เด็กหญิงณัฏฐณิชา เจริญสุข ม. 3/3 27219 2017-10-30 21:02:41
12. 27227 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ วงศ์วิริยะ ม. 3/3 27227 2017-10-30 21:10:47
13. 28391 เด็กชายเมธัส เพ็ญเสวี ม. 1/2 28391 2017-10-31 14:39:58
14. 28394 เด็กชายศุภกิติ์ ชุติมา ม. 1/2 28394 2017-10-31 14:40:21
15. 28393 เด็กชายวิศวะ คล้ายคลึง ม. 1/2 28393 2017-10-31 14:44:24
16. 28463 เด็กหญิงสุทธิดา วงศ์อยู่ ม. 1/3 39 2017-10-31 14:49:25
17. 28462 เด็กหญิงสุชาวดี เจริญกลิ่น ม. 1/3 38 2017-10-31 14:50:22
18. 27121 เด็กหญิงบุญสิตา วิเชียรปัญญา ม. 3/1 33 2017-10-31 14:52:47
19. 28659 เด็กชายธนพัชร สุวรรณวิเวก ม. 1/8 9 2017-10-31 14:56:51
20. 28661 เด็กชายธีรวุฒิ จันทร์พราหมณ์ ม. 1/8 11 2017-10-31 15:00:04
21. 28469 เด็กหญิงอารดา ถนอมวิริยะกุล ม. 1/3 45 2017-10-31 15:00:06
22. 28459 เด็กหญิงวรดา นิ่มเรือง ม. 1/3 35 2017-10-31 15:02:40
23. 28466 เด็กหญิงอมลวรรณ ฉายาชวลิต ม. 1/3 45 2017-10-31 15:05:24
24. 28389 เด็กชายปุญญพัฒน์ ปรึกษา ม. 1/2 10 2018-02-15 20:03:06
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com