:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบสารสนเทศออนไลน์ โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร ::
 
 
 
 
   
     
 
ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00028
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    Bouquet(ช่อดอกไม้สร้างสรรค์)
วัตถุประสงค์ :    เพื่อส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านอาชีพ
กิจกรรมการเรียนรู้ :    การห่อดอกไม้ ตุ๊กตาเป็นช่อของที่ระลึกตามโอกาสต่างๆ
สถานที่จัดกิจกรรม :    ห้อง 331
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางสาววณิชชา รำร้อง
 
ระดับชั้น :    ม.3
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 27958 เด็กหญิงธนพร เจริญรื่น ม. 3/5 39 2018-05-16 19:04:57
2. 27922 เด็กชายไกวัลย์ กล้าหาญ ม. 3/5 3 2018-05-16 19:05:44
3. 28040 เด็กชายภาณุพงศ์ เสริมศรี ม. 3/7 20 2018-05-16 19:06:20
4. 27954 เด็กหญิงซันกีตาร์ ยาดอร์ ม. 3/5 35 2018-05-16 19:06:54
5. 27950 เด็กหญิงเขมิกา เชียงทอง ม. 3/5 31 2018-05-16 19:07:38
6. 27959 เด็กหญิงนันฑิตา ผ่านพรม ม. 3/5 40 2018-05-16 19:08:16
7. 27967 เด็กหญิงสลิลทิพย์ บุญมาเสน ม. 3/5 46 2018-05-16 20:52:08
8. 27956 เด็กหญิงณัฐณิชา บุญเกิด ม. 3/5 35 2018-05-16 20:53:03
9. 27951 เด็กหญิงจิราพัชร สุขเจริญ ม. 3/5 32 2018-05-16 20:54:05
10. 27964 เด็กหญิงรัชนก สุดสงวน ม. 3/5 45 2018-05-16 20:55:06
11. 27960 เด็กหญิงปิยะวรรณ สมอโพรง ม. 3/5 41 2018-05-17 08:31:58
12. 28919 เด็กหญิงกิรณา พระนคร ม. 1/1 28919 2018-05-19 22:57:01
13. 28920 เด็กหญิงชณัฎชา พนมสินธุ์ ม. 1/1 28920 2018-05-19 22:57:17
14. 28960 เด็กหญิงกนกพร บัวสอาด ม. 1/2 28960 2018-05-19 22:57:32
15. 29045 เด็กหญิงนิรมล จิตร์อาวร ม. 1/4 29045 2018-05-19 22:57:49
16. 29180 เด็กหญิงอมราพร บัวบานตรู่ ม. 1/7 29180 2018-05-19 22:58:14
17. 29177 เด็กหญิงแพรวไพลิน สิงห์หรณ์ ม. 1/7 29177 2018-05-19 22:58:28
18. 29208 เด็กหญิงนุสรา หลีกชั่ว ม. 1/8 29208 2018-05-19 22:58:46
19. 29202 เด็กหญิงจีรนันท์ ค้ำจุน ม. 1/8 29202 2018-05-19 22:59:10
20. 29248 เด็กหญิงธนพร หะระรัตน์ ม. 1/9 29248 2018-05-19 22:59:24
21. 28415 เด็กหญิงพาขวัญ ฝางนอก ม. 2/2 28415 2018-05-19 23:00:09
22. 28406 เด็กหญิงณิชานันท์ ใจเย็น ม. 2/2 28406 2018-05-19 23:00:25
23. 28444 เด็กหญิงกุลฑีรา เกษโกวิท ม. 2/3 28444 2018-05-19 23:00:38
24. 28550 เด็กหญิงภูตะวัน พูลเพิ่ม ม. 2/5 28550 2018-05-19 23:00:55
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com