ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00028
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    ดนตรีสากล 1
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    ห้องดนตรีสากล
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นายณัฐวิทย์ เจริญพงษ์
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูณัฐวิทย์  เจริญพงษ์ครูวิชัย  บุราณรักษ์
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 27306 เด็กชายปัญจพล อ่อนดี ม. 3/5 18 2017-10-31 14:40:03
2. 28424 เด็กหญิงอภิสรา แก้วน้อย ม. 1/2 45 2017-10-31 14:42:09
3. 28724 เด็กชายสิทธินันท์ ขันแข่ง ม. 1/9 30 2017-10-31 14:59:23
4. 28698 เด็กชายณัฐิวุฒิ ใจช่วย ม. 1/9 4 2017-10-31 14:59:39
5. 28709 เด็กชายนวพล ดาศรี ม. 1/9 15 2017-10-31 15:00:00
6. 28708 เด็กชายนพนันทน์ ผ่องเจริญสุข ม. 1/9 14 2017-10-31 15:00:50
7. 27185 นางสาววิลันดา โพธิ์แก้ว ม. 3/2 45 2017-10-31 15:15:43
8. 27437 เด็กหญิงศรัญญา ศาลาแดง ม. 3/7 46 2017-10-31 17:27:35
9. 28492 เด็กหญิงณัฎฐณิชา จูเกษม ม. 1/4 24 2017-10-31 18:51:01
10. 28323 นายมีสิทธิ์ ร่มแก้ว ม. 3/7 27 2017-11-01 10:12:00
11. 28369 เด็กหญิงภูษณิศา นาเมืองรักษ์ ม. 1/1 34 2017-11-03 06:46:21
12. 28653 เด็กชายคมกริช นาเกลือ ม. 1/8 4 2017-11-03 11:32:34
13. 27766 เด็กหญิงอชิรญา สวรรค์ขวัญ ม. 2/1 46 2017-11-03 12:57:14
14. 27767 เด็กหญิงอภิญญา นงนุช ม. 2/1 47 2017-11-03 12:58:13
15. 27456 เด็กชายวันปีใหม่ ปิ่นปีเปรม ม. 3/8 17 2017-11-06 12:24:27
16. 27277 เด็กหญิงธีรกานต์ มะลิวัลย์ ม. 3/4 38 2017-11-06 14:46:31
17. 27519 เด็กชายธนดล ปั่นทรัพย์ ม. 3/10 7 2017-11-06 15:48:06
18. 27258 เด็กชายภูมินทร์ ภักดีงาม ม. 3/4 20 2017-11-07 17:29:56
19. 28472 เด็กชายณัฐวุฒิ แต้มพงศ์ ม. 1/4 3 2017-11-08 17:59:56
20. 28438 เด็กชายวิศรุต พุ่มพฤกษา ม. 1/3 14 2017-11-08 18:05:33
21. 27260 เด็กชายวสุธร ถนอมธีระนันท์ ม. 3/4 27260 2017-11-23 11:55:58
22. 28377 เด็กหญิงอนัญญา จาดเพ็ง ม. 1/1 42 2017-11-27 10:26:16
23. 28617 เด็กชายนัทธพงศ์ เร่งรีบ ม. 1/7 13 2017-11-28 18:33:46
24. 28691 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ มงคลทิพย์ ม. 1/8 39 2017-11-29 13:02:28
25. 27429 เด็กหญิงนันทนา ธัญญพืช ม. 3/7 39 2018-02-16 12:17:59
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com