ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00027
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    Step line dance
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    ศิลปะ1
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางสาวสมหญิง ศรีรื่น
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28497 เด็กหญิงบวรลักษณ์ บุญราช ม. 1/4 29 2017-10-31 14:39:21
2. 28509 เด็กหญิงเมวดี แต้มงาม ม. 1/4 40 2017-10-31 14:48:30
3. 28495 เด็กหญิงธิดา คุ้มหอม ม. 1/4 27 2017-10-31 14:51:28
4. 28490 เด็กหญิงโชติกา หาญชนะมีชัย ม. 1/4 22 2017-10-31 14:52:16
5. 27433 เด็กหญิงปรัศนี อดทน ม. 3/7 42 2017-10-31 15:07:12
6. 27417 เด็กหญิงกนกวรรณ แซ่ลิ้ม ม. 3/7 30 2017-10-31 15:08:00
7. 28737 เด็กหญิงวรัญญา คำแหง ม. 1/9 43 2017-10-31 15:08:48
8. 28739 เด็กหญิงสุภาพร อกอุ่น ม. 1/9 45 2017-10-31 15:09:53
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com