:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบสารสนเทศออนไลน์ โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร ::
 
 
 
 
   
     
 
ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00027
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    คิดๆเขียนๆ
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    คิดๆเขียนๆ
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางปนัศญา เจริญมาก
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28005 เด็กหญิงกันติชา มะลิชาติ ม. 3/6 36 2018-05-16 18:19:49
2. 28014 เด็กหญิงสุกัญญา จันทร์มี ม. 3/6 45 2018-05-16 18:21:20
3. 27981 เด็กชายณัฐวุฒิ ศักดิ์วิจิตรเดชา ม. 3/6 12 2018-05-16 18:22:48
4. 28013 เด็กหญิงวิมลรัตน์ นะราพันธ์ ม. 3/6 44 2018-05-16 18:24:22
5. 28004 เด็กหญิงกัญชพร ฆ้องศิริ ม. 3/6 35 2018-05-16 18:25:06
6. 28018 เด็กหญิงโสภิดา กองสุข ม. 3/6 49 2018-05-16 18:34:48
7. 28001 เด็กชายสุรพัศ คุ้มไพรี ม. 3/6 32 2018-05-16 18:51:02
8. 28089 เด็กชายรชตะ วงศ์ศร ม. 3/8 20 2018-05-16 18:54:58
9. 28006 เด็กหญิงชลดา บุญส่ง ม. 3/6 37 2018-05-16 18:56:52
10. 27842 เด็กหญิงโชติรส ประกอบแก้ว ม. 3/3 22 2018-05-16 19:16:31
11. 27975 เด็กชายชินวัตร ทับน้อย ม. 3/6 6 2018-05-16 19:27:49
12. 27864 เด็กหญิงสุกัญญา ทิพย์ศักดิ์ ม. 3/3 44 2018-05-16 19:31:50
13. 27978 เด็กชายณัฐดนัย ซื่อตรง ม. 3/6 9 2018-05-16 19:35:32
14. 27994 เด็กชายรัชชานนท์ วงศ์คงดี ม. 3/6 25 2018-05-16 19:46:00
15. 28002 เด็กชายอรรณพ ชุมพล ม. 3/6 33 2018-05-16 19:58:48
16. 27972 เด็กชายจิรภัทร สลายแผ้ว ม. 3/6 3 2018-05-16 20:11:39
17. 28640 เด็กหญิงพรรณนิภา กล้าหาญ ม. 2/7 35 2018-05-16 20:19:18
18. 27973 เด็กชายชนาธิป เมตตา ม. 3/6 4 2018-05-16 20:20:29
19. 28633 เด็กหญิงณัฐชยา บุตสาวิเศษ ม. 2/7 28 2018-05-16 20:24:00
20. 28638 เด็กหญิงนิชานันท์ ยั่งยืน ม. 2/7 33 2018-05-16 21:56:04
21. 27999 เด็กชายศุภวิชญ์ รัตนาธรรม ม. 3/6 30 2018-05-16 21:56:21
22. 28629 เด็กหญิงจิราภา ถาวร ม. 2/7 24 2018-05-16 21:57:15
23. 27986 เด็กชายธนาภรณ์ ประไพสนธิพงศ์ ม. 3/6 15 2018-05-16 21:57:17
24. 27984 เด็กชายธนพล เชื้อนุกุล ม. 3/6 15 2018-05-17 06:37:19
25. 27997 เด็กชายวิชิตชัย แสนสอน ม. 3/6 29 2018-05-17 07:31:28
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com