ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00026
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    เครื่องประดับไทย
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    เครื่องประดับไทย
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นายสุภัทรพงศ์ รวงผึ้งรุ่งโรจน์
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28017 เด็กหญิงสุวพิชญ์ แป้นรินทร์ ม. 3/6 48 2018-05-16 17:58:22
2. 28009 เด็กหญิงบัณฑิตา แสนคำ ม. 3/6 40 2018-05-16 17:59:17
3. 28015 เด็กหญิงสุทินา หาญหล้า ม. 3/6 46 2018-05-16 18:00:38
4. 28012 เด็กหญิง วรัญญา ช่างเหล็ก ม. 3/6 43 2018-05-16 18:01:11
5. 29245 เด็กหญิงชาลิสา ศรีหงษ์ ม. 1/9 25 2018-05-16 18:02:01
6. 27806 เด็กหญิงพัชรี กายนาคา ม. 3/2 35 2018-05-16 18:02:36
7. 28011 เด็กหญิงเยาวพา ศรีหงษ์ ม. 3/6 42 2018-05-16 18:03:38
8. 27813 เด็กหญิงลักษิกา บุญยั่งยืน ม. 3/2 42 2018-05-16 18:04:53
9. 28584 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ประสิทธิ์นอก ม. 2/6 24 2018-05-16 18:06:34
10. 28654 เด็กชายคริษฐ์ รอดเสงี่ยม ม. 2/8 5 2018-05-16 18:07:03
11. 27961 เด็กหญิงพงศ์สุลี เจริญศึกษา ม. 3/5 42 2018-05-16 18:08:44
12. 27794 เด็กหญิงณัฐกมล เห็นชอบ ม. 3/2 24 2018-05-16 18:10:16
13. 27809 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สีโทพุทธ ม. 3/2 38 2018-05-16 18:10:56
14. 27953 เด็กหญิงชาลิณี อ่ำสอาด ม. 3/5 34 2018-05-16 18:11:14
15. 28597 เด็กหญิงวรรษมน อินกอ ม. 2/6 37 2018-05-16 18:11:38
16. 28683 เด็กหญิงรฐา พงษ์แพทย์ ม. 2/8 31 2018-05-16 18:14:04
17. 28003 เด็กหญิงกฤษชนก สุวรรณโชติ ม. 3/6 34 2018-05-16 18:14:34
18. 28007 เด็กหญิงดวงอร จูมทอง ม. 3/6 38 2018-05-16 18:15:42
19. 27856 เด็กหญิงรตนพร หมั่นการ ม. 3/3 36 2018-05-16 18:16:15
20. 28019 เด็กหญิงอติกานต์ นกน้อย ม. 3/6 50 2018-05-16 18:17:28
21. 28641 เด็กหญิงพิชญธิดา ห้วงศิลา ม. 2/7 36 2018-05-16 18:17:43
22. 28600 เด็กหญิงสุธิศา หาญชนะมีชัย ม. 2/6 40 2018-05-16 18:18:31
23. 28588 เด็กหญิงธัญสินี มีลาภ ม. 2/6 28 2018-05-16 18:19:56
24. 28583 เด็กหญิงกัญญาณัฐ วงศ์จันทร์ ม. 2/6 23 2018-05-16 18:21:31
25. 27793 เด็กหญิงชาลิสา วงค์ทองลอย ม. 3/2 27793 2018-05-16 19:18:49
26. 28734 เด็กหญิงรมย์นลิน พ้นเคราะห์ ม. 2/9 28734 2018-05-16 19:19:09
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com