ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00026
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    รวมศิลป์
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    ศิลปะ4
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นายประกิต กัลปากรณ์ชัย
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูประกิต  กัลปากรณ์ชัยครูโกมล  ชัยเจริญศิลป์ครูอนนท์  จันทน์หอม
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28030 เด็กชายธนพัฒน์ ประกอบวัฒน์ ม. 2/7 28 2017-10-31 14:37:49
2. 28034 เด็กชายปริญญา พูลสวัสดิ์ ม. 2/7 14 2017-10-31 14:38:35
3. 28043 เด็กชายวีรวุฒิ ว่องไว ม. 2/7 23 2017-10-31 14:38:46
4. 28021 เด็กชายคณิติน ศรีจันทร์ ม. 2/7 2 2017-10-31 14:39:32
5. 27416 เด็กหญิงกนกนิภา คำต่อตั้ง ม. 3/7 29 2017-10-31 14:40:00
6. 28020 เด็กชายกฤษณะ บำรุง ม. 2/7 1 2017-10-31 14:40:14
7. 28023 เด็กชายเจษฎากร ฟุ้งมาก ม. 2/7 4 2017-10-31 14:40:29
8. 27430 เด็กหญิงนิรุชา เผือกผ่อง ม. 3/7 40 2017-10-31 14:41:23
9. 27167 เด็กหญิงณัฐธิดา แสงโชติ ม. 3/2 27 2017-10-31 14:42:45
10. 27435 เด็กหญิงพรธิดา คำชื่น ม. 3/7 46 2017-10-31 14:47:47
11. 27174 เด็กหญิงปนัดดา จำนงค์วารี ม. 3/2 34 2017-10-31 14:48:23
12. 27425 เด็กหญิงณัชชา รัตนพงษ์ ม. 3/7 38 2017-10-31 14:50:05
13. 27436 เด็กหญิงพีรดา งามขำ ม. 3/7 47 2017-10-31 14:50:26
14. 27427 เด็กหญิงนฤมล นพรัตน์ ม. 3/7 39 2017-10-31 14:52:12
15. 28037 เด็กชายพงศ์พสิน มณีสาย ม. 2/7 17 2017-10-31 14:56:33
16. 27184 เด็กหญิงวรัญญา สิรินิพัทธ์ ม. 3/2 44 2017-10-31 14:57:05
17. 27171 เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขสุภา ม. 3/2 31 2017-10-31 14:57:27
18. 27708 เด็กหญิงสุนันทา การินทร์ ม. 3/2 49 2017-10-31 14:58:28
19. 27845 เด็กหญิงฐิติมนต์ เจียมจรัสโชติ ม. 2/3 25 2017-10-31 14:58:51
20. 27421 เด็กหญิงชญานิษฐ์ ประกอบเกื้อ ม. 3/7 34 2017-10-31 15:00:00
21. 27422 เด็กหญิงชลธิชา การินทร์ ม. 3/7 35 2017-10-31 15:01:42
22. 27848 เด็กหญิงธรรชนก งอยจันทร์ศรี ม. 2/3 28 2017-10-31 15:02:15
23. 27431 เด็กหญิงบงกช เอกจีน ม. 3/7 41 2017-10-31 15:03:29
24. 28355 เด็กหญิงจิดาทิพย์ อริ ม. 1/1 21 2017-10-31 15:15:10
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com