ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00025
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    ร้องเล่น ครื้นเครง เพลงหรรษา
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    133
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นายพิทักษ์ จันทิศ
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูสิทธิพงษ์ ภาคสุขครูพิทักษ์  จันทิศครูยิ่งยศ เริ่มศรี
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28635 เด็กหญิงณิชกานต์ เลิงฮัง ม. 1/7 28635 2017-10-31 07:36:17
2. 28553 เด็กหญิงรวิสรา วิจิตรฐะพันธ์ ม. 1/5 28553 2017-10-31 07:36:42
3. 27843 เด็กหญิงญาณิศา โพธิ์แก้ว ม. 2/3 23 2017-10-31 14:51:07
4. 27854 เด็กหญิงภัทรกันย์ วรรณวงษา ม. 2/3 34 2017-10-31 14:58:15
5. 28505 เด็กหญิงพิมพ์พิมล ลอดอุปโป ม. 1/4 37 2017-10-31 14:58:23
6. 27821 เด็กชายณภัทร จันทสุรวงศ์ ม. 2/3 2 2017-10-31 14:59:13
7. 27822 เด็กชายณัฐพงศ์ ศรีสำอาง ม. 2/3 3 2017-10-31 14:59:47
8. 27914 เด็กหญิงรติรัตน์ พึ่งวงศ์ ม. 2/4 43 2017-10-31 14:59:54
9. 27837 เด็กหญิงกัลยณัฐ ตระกูลดี ม. 2/3 17 2017-10-31 15:00:08
10. 27831 เด็กชายสาริน ด้วงอุไร ม. 2/3 12 2017-10-31 15:00:14
11. 27820 เด็กชายกรวิชญ์ นามกิ่ง ม. 2/3 1 2017-10-31 15:00:22
12. 27832 เด็กชายสิทธิโชค บุตรพรม ม. 2/3 13 2017-10-31 15:00:53
13. 27842 เด็กหญิงโชติรส ประกอบแก้ว ม. 2/3 22 2017-10-31 15:00:55
14. 28365 เด็กหญิงบัณฑิตา ชุ่มรัศมี ม. 1/1 31 2017-10-31 15:01:32
15. 27861 เด็กหญิงวารีรัตน์ พัดจั๋น ม. 2/3 41 2017-10-31 15:02:02
16. 27905 เด็กหญิงนันทกานต์ พนาสนธิ์ ม. 2/4 35 2017-10-31 15:02:22
17. 27915 เด็กหญิงรัตติกาล การะเกตุ ม. 2/4 44 2017-10-31 15:02:33
18. 28401 เด็กหญิงจิตลดา คล้ายใจดี ม. 1/2 23 2017-10-31 15:03:29
19. 27857 เด็กหญิงรินรดา สามพันพวง ม. 2/3 37 2017-10-31 15:04:29
20. 27895 เด็กหญิงจิรนันท์ สุวรรณโชติ ม. 2/4 26 2017-10-31 15:04:49
21. 27841 เด็กหญิงชนิตรา เชื้อพลบ ม. 2/3 21 2017-10-31 15:05:19
22. 28689 เด็กหญิงศศิวิมล เกษโกวิท ม. 1/8 37 2017-10-31 15:05:33
23. 28403 เด็กหญิงธมลวรรณ เอี่ยมจร ม. 2/4 49 2017-10-31 15:06:36
24. 27862 เด็กหญิงวิภาวี เพ็ชรประเสริฐ ม. 2/3 42 2017-10-31 15:07:00
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com