:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบสารสนเทศออนไลน์ โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร ::
 
 
 
 
   
     
 
ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00025
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    สรรค์สร้างงานเขียน
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    สรรค์สร้างงานเขียน
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางอุษา อังศุพฤกษ์
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28449 เด็กหญิงบัณฑิตา อุดม ม. 2/3 25 2018-05-16 18:31:23
2. 28490 เด็กหญิงโชติกา หาญชนะมีชัย ม. 2/4 22 2018-05-16 18:33:30
3. 28737 เด็กหญิงวรัญญา คำแหง ม. 2/9 43 2018-05-16 18:43:45
4. 28686 เด็กหญิงวิภาวี วิทยานุกรณ์ ม. 2/8 34 2018-05-16 18:46:03
5. 28101 เด็กหญิงกรรณิการ์ ขุนทอง ม. 3/8 32 2018-05-16 18:47:34
6. 28687 เด็กหญิงวิมลมณี เกษกุล ม. 2/8 35 2018-05-16 18:48:31
7. 28111 เด็กหญิงนันทิยา งามวงค์ ม. 3/8 40 2018-05-16 18:48:48
8. 28681 เด็กหญิงณัชชา เพชรสูงเนิน ม. 2/8 29 2018-05-16 18:50:34
9. 28671 เด็กชายรชตะ ภิญโญ ม. 2/8 20 2018-05-16 21:34:58
10. 28690 เด็กหญิงศิริพร แซ่ซื้อ ม. 2/8 38 2018-05-17 08:23:52
11. 29012 เด็กหญิงปิยากร บุตรชน ม. 1/3 32 2018-05-17 09:03:41
12. 28460 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เศวตภานุวัตร์ ม. 2/3 36 2018-05-17 12:26:14
13. 28447 เด็กหญิงนิศารัตน์ แซ่ลิ้ม ม. 2/3 23 2018-05-17 12:42:07
14. 28035 เด็กชายปัณณวิชญ์ ยอดเพ็ชร ม. 3/7 15 2018-05-17 13:46:10
15. 28041 เด็กชายรัตนอำพล รัตนวิจิตร ม. 3/7 21 2018-05-17 13:47:35
16. 28846 เด็กหญิงธิดารัตน์ กองกูล ม. 2/8 43 2018-05-17 14:05:24
17. 28046 เด็กชายอัษฎา จันทร์พราหมณ์ ม. 3/7 26 2018-05-17 14:14:48
18. 27784 เด็กชายวัชรินทร์ มะโหลี ม. 3/2 15 2018-05-17 14:26:12
19. 28043 เด็กชายวีรวุฒิ ว่องไว ม. 3/7 23 2018-05-17 14:26:25
20. 27786 เด็กชายอัจฉริยะ สละชั่ว ม. 3/2 17 2018-05-17 14:26:51
21. 28396 เด็กชายสุรเสกข์ สละชั่ว ม. 2/2 17 2018-05-17 14:27:46
22. 28645 เด็กหญิงสิริยากร บุญยิ่ง ม. 2/7 40 2018-05-17 14:40:20
23. 28639 เด็กหญิงพรเพชร งามเสงี่ยม ม. 2/7 34 2018-05-17 14:42:49
24. 28685 เด็กหญิงลลิตา หมั่นการ ม. 2/8 33 2018-05-17 14:45:03
25. 28636 เด็กหญิงธนัชชา กิจจานนท์ ม. 2/7 31 2018-05-17 14:49:05
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com