ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00024
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    เสริมวัฒนธรรมจีน
วัตถุประสงค์ :    เพิ่มเติมองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนที่หลากหลาย
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    เสริมวัฒนธรรมจีน
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางสาวอรจิรา ศรีอัมพรกุล
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28058 เด็กหญิงนาราภัทร ถนอมวงศ์ ม. 3/7 37 2018-05-16 18:07:52
2. 28050 เด็กหญิงกัญญารัตน์ แซ่ว่อง ม. 3/7 31 2018-05-16 18:15:07
3. 28049 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ตันติยาพิทักษ์ ม. 3/7 30 2018-05-16 18:21:18
4. 28977 เด็กหญิงอนุธิดา ไชยราษฎร์ ม. 1/2 37 2018-05-16 18:22:23
5. 28974 เด็กหญิงศิริลักษณ์ แสนแก้ว ม. 1/2 34 2018-05-16 18:22:23
6. 28066 เด็กหญิงสุชัญญา ใจสะอาด ม. 3/7 44 2018-05-16 18:24:10
7. 28067 เด็กหญิงอรปรียา มุกดาสนิท ม. 3/7 45 2018-05-16 18:25:16
8. 28061 เด็กหญิงพิชญาภา ประสมทรัพย์ ม. 3/7 39 2018-05-16 18:26:50
9. 28068 เด็กหญิงออรดา ทับทิมหอม ม. 3/7 46 2018-05-16 18:28:05
10. 28048 เด็กหญิงกัญจนพร ไชยมงคล ม. 3/7 29 2018-05-16 18:28:54
11. 28927 เด็กหญิงประภารัตน์ ศรีกลิ่น ม. 1/1 27 2018-05-16 18:33:03
12. 27911 เด็กหญิงภัสษอรณ์ เล้าอรุณ ม. 3/4 40 2018-05-16 18:52:56
13. 27900 เด็กหญิงณิชากร ประดิษฐ์อาภา ม. 3/4 30 2018-05-16 18:53:02
14. 28970 เด็กหญิงภวรัญชน์ สุประดิษฐ์สกุล ม. 1/2 31 2018-05-16 19:05:25
15. 28064 เด็กหญิงศิริลักษณ์ ต้นสารี ม. 3/7 42 2018-05-16 19:28:51
16. 28102 เด็กหญิงกรวรรณ ศรัทธาผล ม. 3/8 33 2018-05-16 20:02:36
17. 27949 เด็กหญิงกานต์ธิดา กุศลรอด ม. 3/5 30 2018-05-16 20:46:32
18. 27907 เด็กหญิงปริญญาภรณ์ เจียรักสุวรรณ ม. 3/4 37 2018-05-17 00:04:17
19. 29058 เด็กหญิงอรนลิน รุจิรเศรษฐกุล ม. 1/4 38 2018-05-17 12:30:45
20. 29241 เด็กชายสิงหนาท ทองมี ม. 1/9 25 2018-05-17 12:51:34
21. 29233 เด็กชายปวริศ สุขประเสริฐ ม. 1/9 13 2018-05-17 14:05:33
22. 29234 เด็กชายพลพล สิงห์ภิรมย์ ม. 1/9 14 2018-05-17 14:38:04
23. 29244 เด็กชายอลงกต บำรุง ม. 1/9 24 2018-05-17 14:38:10
24. 28972 เด็กชายสุพัตร กองขุนจันทร์ ม. 1/9 1 2018-05-17 14:41:20
25. 28034 เด็กชายปริญญา พูลสวัสดิ์ ม. 3/7 14 2018-05-17 16:40:38
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com