ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00024
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    ริบบิ้นสร้างรายได้
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    126
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางสาวธัญญรัตน์ เพ็ชรบดี
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูธัญญรัตน์ เพชรบดีครูศรีสุดา ฉลองครูสมฤดี  กางรัมม์
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 27790 เด็กหญิงชญานี สุพรรณวงศ์ ม. 2/2 20 2017-10-31 14:56:05
2. 28102 เด็กหญิงกรวรรณ ศรัทธาผล ม. 2/8 34 2017-10-31 14:58:12
3. 27814 เด็กหญิงศรัญญา เลิศประกิจศิลป์ ม. 2/2 44 2017-10-31 15:00:57
4. 27799 เด็กหญิงณัฐพร คีรีรักษ์ ม. 2/2 29 2017-10-31 15:04:49
5. 27571 เด็กหญิงชวัลลักษณ์ วงศ์ตรัส ม. 3/11 19 2017-10-31 15:07:21
6. 28013 เด็กหญิงวิมลรัตน์ นะราพันธ์ ม. 2/6 44 2017-10-31 15:11:04
7. 28014 เด็กหญิงสุกัญญา จันทร์มี ม. 2/6 45 2017-10-31 15:11:05
8. 27904 เด็กหญิงธัญกร พิพัฒน์ภานุวิทยา ม. 2/4 34 2017-10-31 15:11:06
9. 27131 เด็กหญิงศรันยา พงษ์สุข ม. 3/1 43 2017-10-31 15:13:27
10. 27102 เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีวันดี ม. 3/1 14 2017-10-31 15:13:30
11. 27579 เด็กหญิงนงนภัส ดีไทยสงค์ ม. 3/11 27 2017-10-31 15:13:36
12. 27852 เด็กหญิงปัทมพร ปานเงิน ม. 2/3 32 2017-10-31 15:19:47
13. 27279 เด็กหญิงปิยธิดา เสาวคนธ์ ม. 3/4 40 2017-10-31 15:19:49
14. 27858 เด็กหญิงวนัชพร บุบผาพฤกษ์ ม. 2/3 38 2017-10-31 15:19:52
15. 27286 เด็กหญิงสรารัตน์ มุ่งต่อกิจ ม. 3/4 47 2017-10-31 15:20:57
16. 27839 เด็กหญิงธณาภรณ์ ไหวพริบ ม. 2/3 19 2017-10-31 15:21:17
17. 27267 เด็กชายสหรัฐ หมายลาภผล ม. 3/4 29 2017-10-31 15:21:43
18. 27288 เด็กหญิงแอนนา เพียรดี ม. 3/4 49 2017-10-31 15:22:27
19. 27850 เด็กหญิงนิศาชล แสนสินชัย ม. 2/3 30 2017-10-31 15:22:55
20. 28540 เด็กหญิงฐิติชญา จิรเบญจวนิช ม. 1/5 25 2017-10-31 15:29:28
21. 28545 เด็กหญิงธิษณามดี กองทรัพย์ ม. 1/5 30 2017-10-31 15:29:29
22. 27129 เด็กหญิงวิรัญญา งามสม ม. 3/1 41 2017-10-31 15:29:34
23. 27860 เด็กหญิงวลัยกร บุบผาพฤกษ์ ม. 2/3 40 2017-10-31 15:32:16
24. 27949 เด็กหญิงกาลธิดา กุศลรอด ม. 2/5 30 2017-11-06 14:57:50
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com