ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00023
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    หมากล้อมจีน
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    หมากล้อมจีน
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางสาวอัจฉริยา พุทธเวช
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28931 เด็กหญิงภคนันท์ สำราญฤทุกข์ ม. 1/1 31 2018-05-16 18:41:42
2. 28100 เด็กหญิงกนกพร สมทัด ม. 3/8 31 2018-05-16 20:31:55
3. 28099 เด็กหญิงกนกนิภา ภิญโญ ม. 3/8 30 2018-05-16 20:32:38
4. 28114 เด็กหญิงมัณฑนา เย็นฉ่ำ ม. 3/8 43 2018-05-16 20:34:26
5. 28116 เด็กหญิงศิยากร พรมมาโฮม ม. 3/8 44 2018-05-16 20:35:41
6. 28079 เด็กชายธีรภัทร ซื่อตรง ม. 3/8 10 2018-05-17 07:24:40
7. 28080 เด็กชายนภัสร์ ขันแข่ง ม. 3/8 11 2018-05-17 07:26:19
8. 28096 เด็กชายสุรเสกข์ จำเนียร ม. 3/8 26 2018-05-17 07:26:39
9. 28085 เด็กชายพิชญะ ศรีทองคำ ม. 3/8 16 2018-05-17 07:42:02
10. 28705 เด็กชายธีรภัทร์ รื่นรมย์ ม. 2/9 11 2018-05-17 07:43:01
11. 28724 เด็กชายสิทธินันท์ ขันแข่ง ม. 2/9 30 2018-05-17 07:44:18
12. 28706 เด็กชายธีรา ทวีทำนุสิน ม. 2/9 12 2018-05-17 08:33:07
13. 28572 เด็กชายพลกฤต กล้าหาญ ม. 2/6 12 2018-05-17 09:25:05
14. 28575 เด็กชายศราวิน แก้ววิเชียร ม. 2/6 15 2018-05-17 09:26:42
15. 28119 เด็กชายณัฐวุฒิ บุญส่ง ม. 3/8 29 2018-05-17 10:53:03
16. 28076 เด็กชายณัฐสิทธิ์ สุรกิจโกศล ม. 3/8 7 2018-05-17 10:54:07
17. 29062 เด็กชายเกริกพล จำปาทอง ม. 1/2 19 2018-05-17 12:27:39
18. 28951 เด็กชายพสธร ปะสิ่งชอบ ม. 1/2 11 2018-05-17 12:28:39
19. 28948 เด็กชายพงศกร งามสม ม. 1/2 8 2018-05-17 12:29:26
20. 28704 เด็กชายธนาเดช ฮวดหลี ม. 2/9 10 2018-05-17 13:53:43
21. 28717 เด็กชายพุฒิเมธ สรรศ์วงศ์ ม. 2/9 23 2018-05-17 13:53:52
22. 28715 เด็กชายพุฒิพงศ์ ปะสิ่งชอบ ม. 2/9 21 2018-05-17 13:55:39
23. 28716 เด็กชายพุฒิเมธ ปะสิ่งชอบ ม. 2/9 22 2018-05-17 13:56:36
24. 28577 เด็กชายสรณ์สิริ ศิริเวช ม. 2/6 17 2018-05-21 15:12:04
25. 28561 เด็กชายคณิติน งามเสงี่ยม ม. 2/6 2 2018-05-21 15:12:08
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com