ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00023
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    เรื่องสั้นผ่านเลนส์
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    125
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นายกิตติ วิริยะกิจ
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูกิตติ วิริยะกิจครูอังคณา อินทรเพชรครูธวัชชัย พร้อมพรม
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 27588 เด็กหญิงศิริรัตน์ หวานเสนาะ ม. 3/11 27588 2017-10-30 17:43:25
2. 27584 เด็กหญิงมณีรัตน์ เผื่อนพวง ม. 3/11 27584 2017-10-30 17:43:43
3. 27160 เด็กชายอาณัฐชา วรรณวิจิตร ม. 3/2 27160 2017-10-30 17:44:21
4. 27193 เด็กชายเดชาธร จันทร์หอม ม. 3/3 27193 2017-10-30 17:44:38
5. 27196 เด็กชายธนบรรณ ธุระอบ ม. 3/3 27196 2017-10-30 17:44:50
6. 27445 เด็กชายณัฐดนัย บุญชู ม. 3/8 27445 2017-10-30 22:00:09
7. 27707 เด็กหญิงศิวนันท์ อารี ม. 3/5 48 2017-10-31 14:41:30
8. 27326 เด็กหญิงเนติมา ปฏิสังข์ ม. 3/5 38 2017-10-31 14:43:57
9. 27332 เด็กหญิงลลิตา เย็นฉ่ำ ม. 3/5 42 2017-10-31 14:55:11
10. 27330 เด็กหญิงมนัสวี อ้อนชัยภูมิ ม. 3/5 40 2017-10-31 14:56:34
11. 27335 เด็กหญิงศรัณยา พากเพียร ม. 3/5 44 2017-10-31 14:58:28
12. 27336 เด็กหญิงสมิตานันท์ ฆ้องฤกษ์ ม. 3/5 45 2017-10-31 15:00:53
13. 28069 เด็กหญิงชนัญชิดา สมชม ม. 3/5 50 2017-10-31 15:04:52
14. 27132 เด็กหญิงสุดารัตน์ บูระพันธ์ ม. 3/1 44 2017-10-31 15:07:41
15. 27122 เด็กหญิงปณิตา ศิริสวัสดิ์ ม. 3/1 34 2017-10-31 15:08:10
16. 27114 เด็กหญิงทิพย์อัญมณ เจริญรวย ม. 3/1 26 2017-10-31 15:08:39
17. 27125 เด็กหญิงภัทรภรณ์ สีหะบุตร ม. 3/1 37 2017-10-31 15:09:28
18. 27101 เด็กหญิงกนกวรรณ จักรวาฬนรสิงห์ ม. 3/1 13 2017-10-31 15:09:51
19. 27907 เด็กหญิงปริญญาภรณ์ เจียรักสุวรรณ ม. 2/4 37 2017-10-31 15:12:51
20. 27899 เด็กหญิงณิชกุล มะลิวัลย์ ม. 2/4 29 2017-10-31 15:13:24
21. 27903 เด็กหญิงธฤษวรรณ หมั่นสมัคร ม. 2/4 33 2017-10-31 15:13:27
22. 27898 เด็กหญิงณัฐพร ปัดทุม ม. 2/4 28 2017-10-31 15:13:46
23. 27900 เด็กหญิงณิชากร ประดิษฐ์อาภา ม. 2/4 30 2017-10-31 15:13:49
24. 27911 เด็กหญิงภัสษอรณ์ เล้าอรุณ ม. 2/4 40 2017-10-31 15:13:50
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com