ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00022
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    English Games
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    English Games
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางสาวญาดรินทร์ พลายละหาร
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28105 เด็กหญิงชลธิชา รัตนมาศ ม. 3/8 28105 2018-05-16 17:38:34
2. 28110 เด็กหญิงนันท์นภัส สายกล้า ม. 3/8 28110 2018-05-16 17:38:47
3. 28112 เด็กหญิงบัณฑิตา สำเร็จ ม. 3/8 28112 2018-05-16 17:39:01
4. 28118 เด็กหญิงอริสา ยิ้มอยู่ ม. 3/8 28118 2018-05-16 17:39:21
5. 28047 เด็กหญิงกนกวรรณ พานทอง ม. 3/7 28047 2018-05-16 17:39:35
6. 28062 เด็กหญิงมัทนพร แน่นหนา ม. 3/7 28062 2018-05-16 17:39:54
7. 27726 เด็กชายณรงค์ศักดิ์ เสมสฤษดิ์ ม. 3/1 7 2018-05-16 18:15:45
8. 29414 เด็กชายธนภัทร เตชนันท์ ม. 2/4 44 2018-05-16 18:21:09
9. 28270 เด็กหญิงนฤพร พวงงาม ม. 3/4 48 2018-05-16 18:41:26
10. 28723 เด็กชายสหรัฐ จิตรซื่อ ม. 2/9 29 2018-05-16 18:58:55
11. 28727 เด็กหญิงกัณชนา กอบชัยพร ม. 2/9 33 2018-05-16 18:59:58
12. 28713 เด็กชายพัชรพล ศิริเจริญ ม. 2/9 19 2018-05-16 19:03:44
13. 28996 เด็กชายสิทธินนท์ คุ้มทรัพย์ ม. 1/3 16 2018-05-16 19:08:45
14. 28955 เด็กชายสิทธิพล คุ้มทรัพย์ ม. 1/2 15 2018-05-16 19:09:24
15. 28435 เด็กชายภูชิสส์ วิชัย ม. 2/3 11 2018-05-16 19:44:13
16. 28437 เด็กชายวโรดม มุ่งต่อกิจ ม. 2/3 13 2018-05-16 19:44:34
17. 28482 เด็กชายรุจิภาส เต็มชุ่ม ม. 2/4 12 2018-05-16 19:45:10
18. 28484 เด็กชายสิทธิโชค สำเนียงเพราะ ม. 2/4 14 2018-05-16 19:45:55
19. 28481 เด็กชายยงยศ ศิริแพทย์ ม. 2/4 11 2018-05-16 19:46:51
20. 28425 เด็กชายกรวิชญ์ แสงมณี ม. 2/3 1 2018-05-16 19:47:54
21. 28430 เด็กชายธนโชติ เย็นสุข ม. 2/3 6 2018-05-16 19:49:31
22. 28479 เด็กชายภัทรกร สุวรรณโชติ ม. 2/4 8 2018-05-16 19:53:30
23. 28443 เด็กชายอัศวิน ดาวศรี ม. 2/3 19 2018-05-16 19:53:34
24. 28483 เด็กชายวิรัตน์ เบ้าทอง ม. 2/4 13 2018-05-16 19:57:45
25. 28475 เด็กชายธนวันต์ ประคองพันธ์ ม. 2/4 5 2018-05-16 20:55:55
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com