ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00022
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    ตำรับไทย
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    136
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางสาวจงกลนี ปฏิสังข์
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูจงกลนี ปฏิสังข์ครูภรณ์สุดา นาดีครูศันสนีย์  วงศ์หงษ์
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28536 เด็กหญิงกมลพร คูณมี ม. 1/5 28536 2017-10-31 09:00:30
2. 28531 เด็กชายเสรี คงสวาสดิ์ ม. 1/5 28531 2017-10-31 09:01:07
3. 28728 เด็กหญิงกัณฐิกา ปัทมนาวิน ม. 1/9 28728 2017-10-31 09:01:44
4. 28733 เด็กหญิงนภัสสร ขาวสะอาด ม. 1/9 28733 2017-10-31 09:01:57
5. 28413 เด็กหญิงปุณิกา วิทยานุกรณ์ ม. 1/2 28413 2017-10-31 09:02:30
6. 27906 เด็กหญิงนันทิญา ผ่านด่าน ม. 2/4 27906 2017-10-31 09:03:11
7. 28063 เด็กหญิงศิริประภา สุขสอาด ม. 2/7 28063 2017-10-31 09:04:07
8. 28033 เด็กชายนวพล เอ็นดูราษฎร์ ม. 2/7 28033 2017-10-31 09:04:30
9. นางสาว 28057 2017-10-31 09:04:57
10. 28055 เด็กหญิงธวัลหทัย ศึกษา ม. 2/7 28055 2017-10-31 09:05:21
11. 28024 เด็กชายชลธร สุวรรณธาร ม. 2/7 28024 2017-10-31 09:05:43
12. 28053 เด็กหญิงชิดชนก เงินถา ม. 2/7 28053 2017-10-31 09:06:04
13. 28108 เด็กหญิงณัฐกุล คำก่อตั้ง ม. 2/8 28108 2017-10-31 09:07:05
14. 28107 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ กริตตครุ ม. 2/8 28107 2017-10-31 09:07:27
15. 28117 เด็กหญิงสุธาทิพย์ ส่งศรี ม. 2/8 28117 2017-10-31 09:07:55
16. 28596 เด็กหญิงลลิดา มีบุญ ม. 1/6 36 2017-10-31 15:07:42
17. 28534 เด็กชายอภิรักษ์ งามเสงี่ยม ม. 1/5 19 2017-10-31 15:09:39
18. 28736 เด็กหญิงวรวลัยธ์ ผลดี ม. 1/9 42 2017-10-31 15:10:57
19. 28586 เด็กหญิงชัชฏาภรณ์ วงศ์เกษร ม. 1/6 26 2017-10-31 15:14:00
20. 28026 เด็กชายทัตพงค์ ผสมทรัพย์ ม. 2/7 6 2017-11-01 12:27:35
21. 28041 เด็กชายรัตนอำพล รัตนวิจิตร ม. 2/7 21 2017-11-06 12:10:56
22. 28844 เด็กชายพรหมพิริยะ จิตรทูล ม. 2/7 28844 2017-11-27 15:20:18
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com