ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00021
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    Coffee English
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    ห้อง445
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางสาวณิชาภัทร จีนประโคน
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 27902 เด็กหญิงธนภรณ์ ปีพิมพ์ ม. 3/4 32 2018-05-16 18:55:51
2. 27899 เด็กหญิงณิชกุล มะลิวัลย์ ม. 3/4 29 2018-05-16 18:56:00
3. 27903 เด็กหญิงธฤษวรรณ หมั่นสมัคร ม. 3/4 33 2018-05-16 18:56:39
4. 27898 เด็กหญิงณัฐพร ปัดทุม ม. 3/4 28 2018-05-16 18:57:11
5. 29230 เด็กชายธีรภัทร ถนอมธีระนันท์ ม. 1/5 21 2018-05-16 21:41:25
6. 28703 เด็กชายธนภัทร ผสมทรัพย์ ม. 2/9 9 2018-05-17 11:34:36
7. 28712 เด็กชายพลพัฒน์ กะหมายสม ม. 2/9 18 2018-05-17 13:49:40
8. 28701 เด็กชายเติมพันธุ์ บุตรเงิน ม. 2/9 7 2018-05-17 13:53:23
9. 28726 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ชูก้อนทอง ม. 2/9 32 2018-05-17 14:57:33
10. 28739 เด็กหญิงสุภาพร อกอุ่น ม. 2/9 45 2018-05-17 14:58:14
11. 28668 เด็กชายภานุวัฒน์ เคลือมั่น ม. 2/8 18 2018-05-17 15:08:08
12. 28037 เด็กชายพงศ์พสิน มณีสาย ม. 3/7 17 2018-05-17 15:08:42
13. 28664 เด็กชายพงศกร นาวีกุล ม. 2/8 14 2018-05-17 15:08:59
14. 28660 เด็กชายธนภัทร เนติพัฒน์ ม. 2/8 10 2018-05-17 15:09:43
15. 27962 เด็กหญิงพิมพ์ผกา อารี ม. 3/5 43 2018-05-17 15:13:05
16. 27844 เด็กหญิงฐิตาพร แนวพะนา ม. 3/3 24 2018-05-18 09:39:12
17. 27840 เด็กหญิงชนัญชิดา กองทรัพย์ ม. 3/3 20 2018-05-18 09:39:55
18. 27846 เด็กหญิงณัฐกฤตา ควรหา ม. 3/3 26 2018-05-18 09:40:45
19. 28673 เด็กชายสุเมธ ชุมสาย ม. 2/8 22 2018-05-21 14:42:53
20. 29108 เด็กชายนันทิพัฒน์ กองทรัพย์ ม. 1/6 8 2018-05-22 21:32:09
21. 29114 เด็กชายรัฐภูมิ กลิ่นเลิศ ม. 1/6 14 2018-05-23 07:40:30
22. 28958 เด็กชายอุกกฤษฏ์ มานะ ม. 1/2 18 2018-05-23 07:41:14
23. 29101 เด็กชายกิตติทัต สังข์ทอง ม. 1/6 1 2018-05-23 07:42:35
24. 29031 เด็กชายนนทพัทธ์ กันทาผาม ม. 1/4 11 2018-05-23 12:30:34
25. 29116 เด็กชายวรกมล เส็งประโคน ม. 1/6 16 2018-06-04 14:59:32
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com