ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00021
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    เรือน อโรคยา
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    123
จำนวนสมาชิกที่รับ :    24 คน
ปีการศึกษา :    2560
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางสร้อยแก้ว บุญปก
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูสร้อยแก้ว บุญปกครูรัตนา สาตรมูลครูกมลทิพย์ มะลิซ้อน
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28685 เด็กหญิงลลิตา หมั่นการ ม. 1/8 28685 2017-10-31 14:59:28
2. 28679 เด็กหญิงชญานันท์ กล้าหาญ ม. 1/8 28679 2017-10-31 15:02:55
3. 28539 เด็กหญิงโชติกา เพ็ชร์ไพบูลย์ ม. 1/5 24 2017-10-31 15:15:29
4. 28548 เด็กหญิงภัคจิรา เจริญมี ม. 1/5 33 2017-10-31 15:16:22
5. 28555 เด็กหญิงวรกัญญา สุขอยู่ ม. 1/5 40 2017-10-31 15:17:10
6. 28557 เด็กหญิงสตรีรัตน์ นพรัตน์ ม. 1/5 42 2017-10-31 15:17:58
7. 28537 เด็กหญิงคัมภีรดา บัวมาก ม. 1/5 22 2017-10-31 15:18:45
8. 27975 เด็กชายชินวัตร ทับน้อย ม. 2/6 6 2017-10-31 15:20:39
9. 27985 เด็กชายธนะพล พวงจันทร์ ม. 2/6 16 2017-10-31 15:21:12
10. 28373 เด็กหญิงศศิวรรณ เกษโกวิท ม. 1/1 38 2017-10-31 15:25:36
11. 28002 เด็กชายอรรณพ ชุมพล ม. 2/6 33 2017-10-31 15:28:55
12. 27987 เด็กชายธีรพัฒน์ บัวสอน ม. 2/6 18 2017-10-31 15:29:17
13. 28671 เด็กชายรชตะ ภิญโญ ม. 1/8 20 2017-10-31 16:22:29
14. นางสาว 3 2017-10-31 18:57:04
15. 27993 เด็กชายรังสิมันต์ หมูน้อย ม. 2/6 24 2017-10-31 21:08:28
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com